GIÁO TRÌNH - Kết cấu kim loại máy trục


NỘI DUNG:

Phần mở đầu. KHÁI NIỆM VỀ MÁY XẾP DỠ
Phần I - CƠ SỞ TÍNH TOÁN CHUNG CÁC KẾT CẤU KIM LOẠI MÁY TRỤC
  Chương 1. Vật liệu và sự làm việc của kết cấu thép
  Chương 2. Nguyên tắc tính toán kết cấu kim loại máy trục
  Chương 3. Liên kết các bộ phận của kết cấu kim loại máy trục

  Chương 4. Tải trọng và tổ hợp tải trọng
  Chương 5. Kết cấu và tính toán dầm
  Chương 6. Kết cấu và tính toán dàn
  Chương 7. Kết cấu và tính toán cột

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: