Khảo sát ảnh hưởng của NAA và GA3 lên khả năng sinh trưởng, phát triển của cây dâu tây Fragaria vesca L. trồng thủy canh


Dâu tây được trồng trên đất ở nhiều nước trên khắp thế giới, đồng thời dâu tây cũng được sản xuất trong nhà kính với nhiều hệ thống khác nhau, có sự kiểm soát dinh dưỡng, chế độ tưới và với hệ thống điều hòa không khí một cách đầy đủ. Sản suất dâu tây trong nhà kính có nhiều ích lợi trong sự gia tăng năng suất trên cùng một đơn vị diện tích so với sản xuất dâu tây trên đất, sản xuất dâu tây trái vụ khi giá thị trường đang ở mức cao, giảm sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật, cũng như cho chất lượng quả tốt hơn (Dinar, 2003).

Ở nước ta, dâu tây còn mới mẻ so với những cây trồng khác và là một loại cây trồng có giá trị kinh tế đang được chú ý phát triển hiện nay. Đây cũng là một loại cây thích hợp với điều kiện của Tỉnh Lâm Đồng và một vài vùng khác.

NỘI DUNG:

TRANG TỰA..................................................................................................................i
LỜI CẢM TẠ ................................................................................................................. ii
TÓM TẮT...................................................................................................................... iii
MỤC LỤC ..................................................................................................................... iv
DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT .................................................................................. vii
DANH SÁCH CÁC HÌNH – BIỂU ĐỒ ..................................................................... viii
DANH SÁCH CÁC BẢNG .......................................................................................... ix
Chương 1 .........................................................................................................................1
GIỚI THIỆU....................................................................................................................1
1.1. Đặt vấn đề.................................................................................................................1
1.3 Yêu cầu...................................................................................................................2
1.4 Giới hạn đề tài........................................................................................................2
Chương 2 .........................................................................................................................3
TỔNG QUAN TÀI LIỆU................................................................................................3
2.1 Thủy canh cây trồng...............................................................................................3
2.1.1 Khái niệm thủy canh........................................................................................3
2.1.2 Ưu điểm và nhược điểm của việc ứng dụng thủy canh vào sả
n xuất thương
mại ............................................................................................................................3
2.1.2.1 Ưu điểm.....................................................................................................3
2.1.2.2 Nhược điểm...............................................................................................3
2.1.3 Giới thiệu một số kỹ thuật trồng cây thủy canh phổ biến................................4
2.1.3.1 Thủy canh dịch lỏng..................................................................................4
2.1.5.2 Phương pháp khí canh (Aeroponics).........................................................6
2.1.5.3 Thủy canh có sử dụng giá thể rắn .............................................................7
2.1.4 Các loại giá thể sử dụng trong thủy canh ........................................................8
2.1.4.1 Giá thể hữu cơ ...........................................................................................8
2.1.4.2. Giá thể phi hữu cơ....................................................................................9
2.1.6 Dung dịch dinh dưỡng và kiểm soát dinh dưỡng ..........................................10
2.1.7 Một số cây trồng được trồng bằng phương pháp thủy canh..........................11
2.1.8 Tình hình sản xuất thủy canh ở nước ta.........................................................11
2.2 Nhà kính và các điều kiện kiểm soát....................................................................12
2.3 Cây dâu tây...........................................................................................................13
2.3.1 Sơ lược về cây dâu tây...................................................................................13
2.3.2 Nguồn gốc và sự phân bố ..............................................................................13
2.3.3 Giá trị sử dụng của dâu tây............................................................................14
2.3.4 Đặc điểm thực vật học ...................................................................................14
2.4.4.1 Thân.........................................................................................................15
2.3.4.2 Lá.............................................................................................................15
2.3.4.3 Rễ............................................................................................................15
2.3.4.4 Hoa ..........................................................................................................15
2.3.4.5 Quả ..........................................................................................................15
2.3.4.6 Tình hình sản xuất dâu ở một số nước trên thế
giới................................16
2.4. Chất điều hòa sinh trưởng, các nghiên cứu về ảnh hưởng và ứng dụng auxin và
gibberelin trên dâu tây................................................................................................16
2.4.1 Khái quát về chất điều hòa sinh trưởng .........................................................16
2.4.1.1 Khái niệm ................................................................................................16
2.4.1.2 Nguyên tắc sử dụng chất điều hòa sinh trưởng.......................................17
2.4.2 Các nhóm chất điều hòa sinh trưởng..........................................................17
2.4.1.1 Auxin.......................................................................................................18
2.4.1.2 Gibberellin...............................................................................................18
2.5 Một số nghiên cứu ứng dụng auxin và gibberellin trên cây dâu tây trên thế giới19
2.5.1 Ứng dụng auxin .............................................................................................20
2.5.2 Ứng dụng gibberelin......................................................................................20
Chương 3 .......................................................................................................................22
VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.......................................................22
3.1 Thời gian và địa điểm nghiên cứu........................................................................22
3.2 Phương pháp.........................................................................................................23
3.2.1 Bố trí thí nghiệm............................................................................................23
3.2.2 Phương pháp tiến hành thí nghiệm................................................................23
3.2.3 Các chỉ tiêu theo dõi. .....................................................................................24
3.2.4 Giải thích cách lấy chỉ tiêu. ...........................................................................24
3.2.5 Phương pháp xử lý số liệu .............................................................................26
Chương 4 .......................................................................................................................27
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN.......................................................................................27
4.1 Ảnh hưởng của NAA và GA3 lên chiều cao cây và đường kính thân dâu tây sau
2 đợt thí nghiệm. ........................................................................................................27
4.2 Ảnh hưởng lên sự tăng trưởng lá ........................................................................29
4.3 Ảnh hưởng của NAA và GA3 lên sự sinh trưởng thân bò (ngó)..........................30
4.4 Ảnh hưởng của NAA và GA3tới phát triển hoa..................................................31
4.5. Ảnh hưởng lên sự hình thành và phát triển quả ..................................................33
4.6 Ảnh hưởng đến năng suất thương mại và năng suất tổng cộng ...........................34
4.7. Khả năng đậu quả, quả thương mại và quả dị dạng............................................36
Chương 5 .......................................................................................................................37
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ...........................................................................................37
5.1 Kết luận ................................................................................................................37
5.2 Đề nghị.................................................................................................................37
TÀI LIỆU THAM KHẢO.............................................................................................38

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: