LUẬN VĂN - Chính sách ngoại giao của Triều Nguyễn đối với Pháp giai đoạn 1802 - 1884


Triều Nguyễn (1802 - 1945) là triều đại tồn tại lâu dài và ghi lại nhiều dấu ấn nhất trong lịch sử các triều đại phong kiến Việt Nam. Vì thế, trong vấn đề nghiên cứu xã hội Việt Nam truyền thống cũng như cho đến nay, việc nghiên cứu sâu sắc và toàn diện các vấn đề lịch sử triều Nguyễn là một trong những nhiệm vụ trung tâm của giới sử học Việt Nam hiện nay nhằm góp phần vào công cuộc nhận thức lại và đánh giá chính xác hơn về triều đại này.

Chúng ta không thể phủ nhận được tầm quan trọng của triều Nguyễn trong lịch sử dân tộc. Tiêu biểu là nhà Nguyễn có những đóng góp to lớn về việc thống nhất quốc gia sau mấy trăm năm chia cắt. Đặc biệt là đóng góp về mặt mở rộng lãnh thổ vào tận đồng bằng sông Cửu Long, xác lập chủ quyền trên vùng đất mới, rồi trên cơ sở đó đi tới thống nhất quốc gia trên một lãnh thổ rộng lớn tương ứng với lãnh thổ Việt Nam hiện đại, bao gồm cả đất liền và hải đảo. Xác lập lãnh thổ hiện đại là mốc cực kỳ quan trọng trong lịch sử mỗi quốc gia - dân tộc.

NỘI DUNG:

1. Lý do chọn đề tài 1
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 2
3. Mục đích, nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu 4
4. Nguồn tư liệu và phương pháp nghiên cứu 5
5. Đóng góp của khóa luận 5
6. Bố cục khóa luận 6
CHƢƠNG 1. CƠ SỞ HÌNH THÀNH CHÍNH SÁCH NGOẠI
GIAO TRIỀU NGUYỄN 7
1.1. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ KHU VỰC 7
1.2. TÌNH HÌNH TRONG NƯỚC 9
1.3. QUAN HỆ GIỮA NGUYỄN ÁNH - BÁ ĐA LỘC - PHÁP 11
1.4. NHỮNG YÊU CẦU LỊCH SỬ ĐẶT RA CHO NỀN NGOẠI
GIAO TRIỀU NGUYỄN 15
CHƢƠNG 2. CHÍNH SÁCH NGOẠI GIAO CỦA TRIỀU
NGUYỄN ĐỐI VỚI PHÁP GIAI ĐOẠN 1802 - 1884 18
2.1. CHÍNH TRỊ 18
2.1.1. Chính sách cấm đạo thiên chúa của triều Nguyễn 18
2.1.2. Các hiệp ước triều Nguyễn ký với Pháp 29
2.2. KINH TẾ 34
2.2.1. Chính sách "bế quan tỏa cảng" của triều Nguyễn 34
2.2.3. Quan hệ buôn bán giữa Việt Nam với Pháp 42
2.3. VĂN HÓA 48
CHƢƠNG 3. ĐẶC ĐIỂM VÀ TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH NGOẠI
GIAO CỦA TRIỀU NGUYỄN ĐỐI VỚI PHÁP GIAI ĐOẠN 1802
- 1884 51
3.1. ĐẶC ĐIỂM 51
3.1.1. Đường lối đối ngoại giao "tự thủ", "khép kín" 51
3.1.2. Tư tưởng ngoại giao "không phương Tây" 52
3.1.3. Chính sách ngoại giao của triều Nguyễn không linh hoạt 54
3.2. TÁC ĐỘNG 56
3.2.1. Tích cực 56
3.2.2. Tiêu cực 56
KẾT LUẬN 59
TÀI LIỆU THAM KHẢO 61

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Tiếnsĩ Nguyễn) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: