LUẬN VĂN - Hệ thống lạnh sử dụng trên ô tô đi sâu phân tích hệ thống điều hòa 2 chiều dùng trên xe ô tô hãng KIA


LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................ 11
CHƯƠNG 1: KỸ THUẬT LẠNH. .............................................................. 12
1.1. KHÁI QUÁT CHUNG. ................................................................. 12
1.1.1. Khái niệm về máy lạnh ( điều hòa nhiệt độ ). ............................... 12
1.1.2. Hiệu suất và công suất của máy lạnh. ........................................... 12
1.1.3. Giới hạn của máy lạnh. ................................................................. 13
1.1.4. Làm khô không khí. ...................................................................... 13
1.1.5. Máy lạnh tiết kiệm điện INVERTER. .......................................... 14
1.1.6. Cách suy nghĩ và sử dụng sai. ....................................................... 14

1.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP LÀM LẠNH. .......................................... 15
1.2.1. Bay hơi, khuếch tán. ..................................................................... 15
1.2.2.  Hòa trộn lạnh. ............................................................................... 15
1.2.3.  Phương pháp giãn nở có sinh ngoại công: .................................... 15
1.2.4.  Dùng tiết lưu ( hiệu ứng Jin-Thompson ). .................................... 15
1.2.5. Dùng hiệu ứng điện nhiệt. ............................................................. 15
1.2.6. Bay hơi chất lỏng. ......................................................................... 15

1.3. MÔI CHẤT LẠNH. ...................................................................... 16
1.3.1. Yêu cầu vật lý. ............................................................................... 16
1.3.2. Yêu cầu hóa học. ........................................................................... 16
1.3.3. Yêu cầu kinh tế. ............................................................................. 16
1.3.4. Các môi chất thông dụng. ............................................................. 16
1.4. CHẤT TẢI LẠNH. ........................................................................ 18
1.5. CÁC ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG. ......................................................... 18

CHƯƠNG 2 : HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA NHIỆT ĐỘ HAI CHIỀU. ........ 20
2.1. KHÁI NIỆM MÁY ĐIỀU HÒA NHIỆT ĐỘ HAI CHIỀU. ........... 20
2.1.1 Đặt vấn đề ...................................................................................... 20
2.1.2. Phương thức tạo nhiệt sưởi vào mùa đông trong máy điều hòa. .. 20
2.2. CẤU TẠO CỦA MÁY ĐIỀU HÒA NHIỆT ĐỘ HAI CHIỀU. ..... 21
2.2.1 Cấu tạo van đảo chiều điện từ. ....................................................... 21
2.2.2. Nguyên lý hoạt động ..................................................................... 21

CHƯƠNG 3 : MÁY ĐIỀU HÒA NHIỆT ĐỘ HAI CHIỀU SỬ DỤNG TRÊN XE Ô TÔ . .......................................................................................... 24
3.1. HỆ THỐNG ĐIỆN LẠNH VÀ CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH. 24
3.1.1. Cấu tạo chung của hệ thống điện lạnh ôtô. ................................... 24
3.1.2. Nguyên lý hoạt động chung của hệ thống điện lạnh ôtô. ............. 25
3.1.3. Các thiết bị chính trong hệ thống lạnh ô tô. .................................. 25
3.2. CÁC BỘ PHẬN PHỤ. ................................................................... 51
3.2.1. ống dẫn môi chất lạnh. .................................................................. 51
3.2.2. Cửa sổ kính. .................................................................................. 53
3.2.3. Bình khử nước gắn nối tiếp........................................................... 55
3.2.4. Bộ tiêu âm. .................................................................................... 55
3.2.5. Máy quạt. ...................................................................................... 55
3.2.6. Bộ ổn nhiệt. ................................................................................... 59

3.3. SƠ ĐỒ HỆ THỐNG LẠNH Ô TÔ. ............................................. 60
3.4. SƠ ĐỒ HỆ THỐNG LẠNH SỬ DỤNG VAN TIẾT LƢU
NHIỆT VÀ VAN GIÃN NỞ. .................................................................... 61
3.5. SƠ ĐỒ VỊ TRÍ CÁC THIẾT Bị TRONG HỆ THỐNG LẠNH
TRÊN Ô TÔ. .............................................................................................. 63
3.6. PHƯƠNG PHÁP NẠP DẦU BÔI TRƠN CHO MÁY NÉN. .... 64
3.7. PHƯƠNG PHÁP TẠO CHÂN KHÔNG, THỬ KÍN HỆ
THỐNG LẠNH Ô TÔ. ............................................................................. 66

3.8. PHƯƠNG PHÁP NẠP GAS HỆ THỐNG LẠNH Ô TÔ. ......... 68
3.8.1. Quy trình nạp ga: .......................................................................... 68
3.8.2. Thông số và dấu hiệu nhận biết đủ gas. ........................................ 69
3.9. THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG
LẠNH Ô TÔ. ............................................................................................. 70
3.9.1. Thiết bị điện. ................................................................................. 70
3.9.2. Mạch điện. ..................................................................................... 73

3.10. ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ Ô TÔ. 74
3.10.1. Sơ đồ hệ thống điện điều khiển hệ thống điều hòa không khí ô
tô………………………………………………………………………..74
3.10.2. Nguyên lý hoạt động của hệ thống điện điều khiển hệ thống điều
hòa không khí ô tô. .................................................................................. 75
3.11. Phân phối không khí đã đƣợc điều hòa. ...................................... 76
3.11.1.Điều khiển hệ thống điện lạnh bằng tay....................................... 78
3.11.2.Điều khiển bằng chân không. ....................................................... 80
3.11.3.Điều khiển tự động bằng điện tử. ................................................. 81
KẾT LUẬN .................................................................................................... 85
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 86

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: