LUẬN VĂN - Hoàn thiện bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn nhân viên cho một vài chức danh tại Công ty Cổ phần Phát triển Sài Gòn


MỘI DUNG

Chương I: Cơ sở lý luận về phân tích công việc:

Chương II: Giới thiệu về Công ty cổ phần phát triển Sài Gòn.

Chương III: Hoàn thiện bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn nhân viên cho một vài chức danh tại Công ty cổ phần phát triển Sài Gòn. 

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: