LUẬN VĂN - Nghiên cứu chiến lược sản phẩm dứa xuất khẩu của Tổng công ty rau quả, nông sản


MỤC LỤC

Lời cam đoan i

Lời cảm ơn ii

Tóm tắt luận văn iii

Mục lục v

Danh mục các chữ viết tắt viii

Danh mục bảng ix

Danh mục biểu đồ x

Danh mục sơ đồ xi

PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ 1

1.1 Tính cấp thiết của đề tài 1

1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2

1.2.1 Mục tiêu chung 2

1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2

1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 2

1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 3

PHẦN II TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 4

2.1 Một số lí luận về sản phẩm, chiến lược, chiến lược sản phẩm sản phẩm 4

2.1.1 Sản phẩm - các mức độ của sản phẩm 4

2.1.2 Khái niệm chiến lược, chiến lược sản phẩm và căn cứ xác lập chiến lược sản phẩm 9

2.2 Một số lí luận về xuất khẩu 13

2.2.1 Xuất khẩu 13

2.2.2 Vai trò của xuất khẩu nông sản hàng hoá 13

2.2.3 Các hình thức xuất khẩu chủ yếu hiện nay 15

2.3 Tình hình phát triển dứa ở Việt Nam 15

2.4 Thực tiễn dứa xuất khẩu của 17

PHẦN III ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22

3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 22

3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 22

3.1.2 Bộ máy tổ chức quản lý 25

3.1.3 Một số tình hình, kết quả chung của Tổng Công ty 28

3.2 Phương pháp nghiên cứu 34

3.2.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 34

3.2.2 Phương pháp thu thập thông tin, số liệu 34

3.2.3 Phương pháp tổng hợp và phân tích số liệu 34

3.2.4 Hệ thống chỉ tiêu sử dụng trong nghiên cứu đề tài 35

PHẦN IV KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 39

4.1 Tình hình sản phẩm dứa chế biến xuất khẩu của Tổng Công ty trong thời gian qua 39

4.1.1 Tình hình vùng nguyên liệu, sản xuất sản phẩm dứa của TCT 39

4.1.2 Tình hình xuất khẩu sản phẩm dứa chế biến của TCT 43

4.2 Tình hình thực hiện chiến lược sản phẩm dứa chế biến xuất khẩu của Tổng Công ty 49

4.2.1 Chiến lược đa dạng hoá sản phẩm 49

4.2.2 Chiến lược khác biệt hoá sản phẩm về chất lượng, bao bì, tên hiệu, nhãn hiệu sản phẩm 56

4.2.3 Tình hình hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm mới 64

4.2.4. Một số đánh giá chung về kết quả thực hiện chiến lược sản phẩm dứa chế biến xuất khẩu của TCT 66

4.3 Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện chiến lược sản phẩm dứa chế biến để giữ vững và phát triển thị trường xuất khẩu 73

4.3.1 Chiến lược ổn định vùng nguyên liệu phục vụ chế biến 73

4.3.2 Nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận nghiên cứu và phát triển sản phẩm 77

4.3.3 Phát triển thị trường xuất khẩu ,chiến lược sản phẩm /thị trường 79

PHẦN V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 84

5.1 Kết luận 84

5.2 Kiến nghị 85

5.2.1 Đối với Nhà nước 85

5.2.2 Đối với Tổng Công ty 87

TÀI LIỆU THAM KHẢO 89

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: