LUẬN VĂN - Thực hiện chính sách tuyển dụng công chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc trung ương hiện nay


Tính cấp thiết đề tài Ở tất quốc gia giới, nhân tố người đóng vai trò quan trọng hoạt động máy nhà nước Chủ tịch Hồ Chí Minh tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc” khẳng định: “Cán gốc công việc”, “công việc thành công hay thất bại cán tốt hay kém” [21;tr.26] Quá trình cách mạng 80 năm qua, thời kỳ, Đảng ta đề chiến lược, nghị công tác cán bộ, công chức nhằm lựa chọn người có phẩm chất trị, chun mơn cao để phục vụ đất nước Hiện nay, Nhà nước ta tiến hành cải cách hành quốc gia, nhằm xây dựng hành dân chủ, sạch, vững mạnh,từng bước đại; đó, nội dung xây dựng, tuyển dụng sử dụng đội ngũ công chức hành chính có đủ phẩm chất lực nội dung mang tính tiên Chính vậy, Chương trình tổng thể cải cách hành Chính phủ giai đoạn 2011-2020 nhấn mạnh tầm quan trọng đội ngũ công chức gắn với cải cách thể chế, tổ chức máy, thủ tục hành chính, cải cách tài chính cơng theo hướng “hồn thiện quy định phát luật tuyển dụng, bố trí, phân cơng nhiệm vụ phù hợp với trình độ, sở trường, lực cơng chức, viên chức” [8] bên cạnh sách đánh giá, nâng ngạch, khen thưởng kỷ luật chế độ tiền lương công chức Trong năm gần đây, kinh tế nước ta có bước phát triển hành nước nhà chuyển biến chậm, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế Chúng ta thực sách tổng thể cải cách hành chính.

Trong có nhiều nội dung, việc xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức có chất lượng cao khâu khó khăn lộ trình cải cách hành Bởi lẽ, cán bộ, cơng chức gốc cơng việc, cơng việc có thành công hay thất bại phụ thuộc trước hết vào đội ngũ công chức Công chức Nhà nước đội ngũ tiên phong, mang trọng trách lớn việc tổ chức thực thi sách pháp luật, làm cho sách pháp luật vào sống Việc tuyển chọn người có đủ đức, đủ tài, vừa hồng, vừa chuyên Bác Hồ dạy để làm cho đất nước ngày phát triển tiến thách thức lớn trình cải cải hành Muốn tuyển chọn đội ngũ cán bộ, cơng chức có chất lượng phải xây dựng sách thực thi sách tuyển dụng (từ khâu hoạch định đến tổ chức thực sách) cách thật khoa học, tiến Hệ thống quan nhà nước hoạt động có hiệu hay không phụ thuộc vào lực, trách nhiệm đội ngũ cơng chức hành trước hết, khâu tuyển dụng đội ngũ Do vậy, việc hồn thiện sách tuyển dụng cơng chức quan HCNN để đảm bảo cơng chức có trình độ chuyên môn kỹ nghề nghiệp cao, phù hợp với nhu cầu xã hội mới, có ý thức trị, tinh thần trách nhiệm, tận tuỵ với cơng việc, có đạo đức liêm khiết thi hành công vụ nhiệm vụ cấp thiết cấp, ngành nhằm đáp ứng u cầu cơng nghiệp hố, đại hoá, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn Với nhận thức trên, người viết chọn đề tài “Thực sách tuyển dụng cơng chức quan hành Nhà nước Trung ương nay” làm nội dung nghiên cứu luận văn thạc sỹ chuyên ngành sách cơng Tình hình nghiên cứu đề tài Do tầm quan trọng việc tuyển dụng cán bộ, công chức hành nhà nước, nay, có nhiều đề tài khoa học nghiên cứu tuyển dụng, xây dựng, nâng cao đội ngũ cán công chức nhà nước nói chung cán cơng chức lĩnh vực thực thi sách nói riêng như: “Luận khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán công chức thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá đất nước” PGS.TS Nguyễn Phú Trọng PGS.TS Trần Xuân Sầm, Nxb Chính trị quốc gia 2003; tác giả đúc kết, đưa quan điểm, định hướng việc xây dựng hồn thiện sách, chất lượng đội ngũ cán bộ, cơng chức nói chung; “Hệ thống cơng vụ xu hướng cải cách số nước giới” tác giả TS Thang Văn Phúc, TS Nguyễn Minh Phương, Nguyễn Thu Huyền, Nxb Chính trị quốc gia, 2004 Đây cơng trình nghiên cứu tổ chức nhà nước, máy nhà nước, máy hành chính, lịch sử cơng vụ, chế độ quản lý cơng chức nước có kinh tế phát triển giới Cơng trình đưa ưu điểm, hạn chế nước để làm học kinh nghiệm cho Việt Nam; “Về chế độ công vụ Việt Nam” PGS.TS Nguyễn Trọng Điều chủ biên, Nxb Chính trị quốc gia, 2007; cơng trình nghiên cứu công chức, công vụ sở khoa học để hồn thiện chế độ cơng vụ Việt Nam; đề tài phân tích cách có hệ thống lý luận thực tiễn chế độ công vụ cải cách công vụ Việt Nam qua thời kỳ, có tham chiếu mơ hình công vụ số nước tiêu biểu cho thể chế trị khác; “Pháp luật cơng vụ, cơng chức Việt Nam số nước giới” TS Trần Anh Tuấn, Nxb Chính trị quốc gia, 2011.Cuốn sách đề cập đến vấn đề pháp lý hoạt động công vụ Việt Nam từ 1946 đến so sánh chế định pháp luật công chức Việt Nam với chế định pháp luật số nước giới, có vấn đề pháp lý tuyển dụng cơng chức Luận án TS “Thu hút trọng dụng tài quan hành chính nhà nước Việt Nam” tác giả Trần Văn Ngợi, 2015; Bài viết PGS TS Đinh Ngọc Giang, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đăng Tạp chí Lý luận trị số 8-2016 Cơng tác tuyển dụng, đào tạo cán bộ, công chức, viên chức nay; Bài viết ThS Thạch Thọ Mộc, Viện Khoa học tổ chức nhà nước Tiếp tục đổi công tác tuyển dụng đánh giá đội ngũ công chức nước ta nay; Bài viết ThS Phạm Tuấn Doanh, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức – Bộ Nội vụ Quy định tuyển dụng cơng chức số giải pháp hồn thiện; Các tác phẩm cơng trình đề cập đến nhiều khía cạnh sách cơng pháp luật công vụ, công chức; luận khoa học cho việc xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng từ công chức; so sánh đề xuất việc tiếp thu sách cơng chức nước giới cho Việt Nam Tuy nhiên, chưa có tác giả sâu nghiên cứu việc thực tuyển dụng cơng chức Việt Nam với tư cách loại chính sách tác động trực tiếp đến hoạt động công vụ quan HCNN Trung ương Vì vậy, việc chọn nghiên cứu đề tài luận văn: “Thực sách tuyển dụng cơng chức quan hành Nhà nước Trung ương nay” góp phần nhỏ bé vào việc làm sáng tỏ thêm lý luận thực tiễn sách TDCC nói chung TDCC quan HCNN Trung ương nói riêng.

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Dương Thanh Trung) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: