Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing tại bệnh viện đa khoa thống nhất đồng nai đến năm 2020


Sự ra đời của các bệnh viện tư nhân đã tạo ra sự cạnh tranh cho tất cả các bệnh viện công và các bệnh viện phải nhìn nhận lại các hoạt động của mình trong thời gian qua. Sự thờ ơ khi đã quen có nguồn bệnh khám, nguồn phân tuyến Bảo hiểm Y tế chưa kể vấn đề quá tải của một số bệnh viện lớn đã phải trả giá là nguồn bệnh mất dần và cách nhìn nhận này đã không còn khi người bệnh nhân và khách hàng đã chọn cho mình những nhu cầu cao hơn về lĩnh vực sức khỏe, và đã lựa chọn bằng
quyền khách hàng là thượng đế (vốn là khái niệm ít được đề cập đến trong quá trình sử dụng dịch vụ y tế tại Việt Nam từ trước đến nay). Chính vì lẽ đó trong nền kinh tế thị trường hiện nay làm sao khi mà mọi cơ hội và thách thức cạnh tranh để tồn tại và phát triển là vấn đề mà các bệnh viện đang quan tâm.

Bệnh viện là một tổ chức xã hội có nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, với thực tế môi trường hiện nay làm sao khi một bệnh viện công vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao phó vừa tồn tại và phát triển. Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai là Bệnh viện Hạng I và được Chủ Tịch Nước tặng danh hiệu “ Tập Thể Anh Hùng Lao Động trong thời kỳ đổi mới ”. Bệnh viện có nhiều khoa điểm và có nhiều trang thiết bị hiện đại hóa, Bệnh viện đã phát triển nhanh chóng với ngày càng nhiều kỹ thuật cao, mô hình tổ chức với nhiều khoa phòng, các khoa ngày càng phát triển theo hướng chuyên sâu. Trọng tâm đặc biệt vẫn là chất lượng toàn diện vì vậy công tác quản lý Bệnh viện đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng và xây dựng các mục tiêu phát triển lâu dài cho Bệnh viện. Tuy nhiên để tồn tại và phát triển Bệnh viện cần nghiên cứu và chú trọng đến công tác marketing. Mặc dù đã được lãnh đạo Bệnh viên quan tâm tuy nhiên vẫn chưa cụ thể và bài bản theo một lộ trình nhất định. Do đó Tác giả mạnh dạng tiến hàng nghiên cứu đánh giá tình hình hoạt động marketing tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai trong giai đoạn từ năm 2012 đến 2014 thông qua các dữ liệu thứ cấp và sơ cấp thu thập được qua khảo sát ý kiến bệnh nhân và khách hàng trực tiếp sử dụng dịch vụ, thông qua ý kiến nhận xét của các huyên gia tại Bệnh viện. Kết quả cho thấy bên cạnh những ưu điểm mà Bệnh viện đa khoa Thống Nhất đã đạt được thì còn những hạn chế và tồn tại cần khắc phục. Đó là những hạn chế trong chính sách giá, phân phối, chiêu thị và qui trình…. Trên cơ sở đó Tác giả đã đề xuất một số giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing cho Bệnh viện đến năm 2020.

NỘI DUNG:

MỞ ĐẦU .....................................................................................................................1
1. Lý do thực hiện đề tài..............................................................................................1
2. Các nghiên cứu có liên quan. ..................................................................................1
3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài ...............................................................................3
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...........................................................................3
5. Phương pháp thực hiện............................................................................................4
6. Nội dung thực hiện ..................................................................................................4
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ MARKETING ........................................................5
1.1. Tổng quan về marketing.......................................................................................5
1.1.1 Khái niệm marketing ......................................................................................5
1.1.2 Marketing dịch vụ ...........................................................................................6
1.2.3 Marketing Bệnh viện ......................................................................................7
1.2 Hoạt động marketing Bệnh viện ...........................................................................9
1.2.1 Sản phẩm.......................................................................................................10
1.2.2 Giá .................................................................................................................10
1.2.3 Phân phối ......................................................................................................11
1.2.4 Chiêu thị ........................................................................................................12
1.2.5 Con người .....................................................................................................12
1.2.6 Quy trình .......................................................................................................13
1.2.7 Cơ sở vật chất ...............................................................................................14
1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động marketing Bệnh viện ...............................14
1.3.1 Các yếu tố bên trong .....................................................................................14
1.3.1.1 Nguồn lực ...............................................................................................14
1.3.1.2 Nguồn lực vật chất .................................................................................15
1.3.1.3 Nguồn lực tài chính ................................................................................15
1.3.1.4 Nguồn lực vô hình ..................................................................................15
1.3.2. Các yếu tố bên ngoài....................................................................................16
1.3.2.1 Môi trường marketing vi mô ..................................................................16
1.3.2.2 Môi trường marketing vĩ mô ..................................................................18
1.4. Các công cụ xây dựng và lựa chọn giải pháp marketing ...................................20
1.4.1. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong- IEF ................................................20
1.4.2. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài – EFE .............................................20
1.4.3. Ma trận SWOT ............................................................................................21
TÓM TẮT CHƯƠNG I ............................................................................................22
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI BỆNH VIỆN ĐA
KHOA THỐNG NHẤT ĐỒNG NAI .......................................................................23
2.1 Tổng quan Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai. .......................................23
2.1.1 Giới thiệu về Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai .............................23
2.1.2 Tình hình hoạt động tự chủ tại BV ĐK Thống Nhất ĐN .............................24
2.1.2.1 Thực hiện tự chủ tài chính tại Bệnh viện. ..............................................24
2.1.2.2 Tình hình hoạt động khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa Khoa Thống
Nhất Đồng Nai theo mô hình tự chủ tài chính ...................................................25
2.1.2.3 Kết quả kinh doanh của BV ĐK Thống Nhất ĐN..................................26
2.2 Thực trạng hoạt động marketing tại BV ĐK Thống Nhất ĐN............................28
2.2.1 Đánh giá thực trạng hoạt động marketing tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất
Đồng Nai ................................................................................................................28
2.2.1.1 Công tác nghiên cứu thị trường ..............................................................29
2.2.1.2 Chính sách sản phẩm dịch vụ .................................................................29
2.2.1.3 Chính sách giá ........................................................................................32
2.2.1.4 Chính sách phân phối .............................................................................35
2.2.1.5 Chính sách chiêu thị ...............................................................................37
2.2.1.6 Chính sách nhân lực ...............................................................................40
2.2.1.7 Chính sách quy trình...............................................................................43
2.2.1.8 Chính sách cơ sở vật chất .......................................................................46
2.2.2 Đánh giá chung về hoạt động marketing qua ma trận đánh giá các yếu tố bên
trong IFE ................................................................................................................48
2.2.2.1 Đánh giá chung về hoạt động marketing ................................................48
2.2.2.2 Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE)..........................................49
2.3. Phân tích môi trường marketing và thị trường hiện tại của Bệnh viện đa khoa
Thống Nhất Đồng Nai ...............................................................................................51
2.3.1 Phân tích thị trường ......................................................................................51
2.3.1.1 Quy mô thị trường ..................................................................................51
2.3.1.2 Các đặc điểm và hành vi thị trường........................................................51
2.3.2 Phân tích các yếu tố môi trường vĩ mô .........................................................54
2.3.2.1 Yếu tố kinh tế .........................................................................................54
2.3.2.2 Môi trường chính trị pháp luật ...............................................................55
2.3.2.4 Môi trường văn hóa, xã hội ....................................................................56
2.3.2.5 Môi trường khoa học công nghệ ............................................................57
2.3.2.6 Môi trường tự nhiên ...............................................................................57
2.3.3 Môi trường vi mô ..........................................................................................58
2.3.3.1 Khách hàng .............................................................................................58
2.3.3.2 Đối thủ cạnh tranh trong ngành ..............................................................58
2.3.3.3 Nhà cung cấp ..........................................................................................61
2.3.3.4 Sản phẩm thay thế ..................................................................................61
2.3.4 Đánh giá chung về cơ hội, nguy cơ và ma trận các yếu tố bên ngoài (EFE) 61
2.3.4.1 Nhận xét chung về cơ hội, nguy cơ đối với môi trường bên ngoài. .......61
2.3.4.1 Ma trận các yếu tố bên ngoài (EFE) .......................................................63
TÓM TẮT CHƯƠNG 2 ............................................................................................64
CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING
TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỐNG NHẤT ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2020. .....65
3.1 Định hướng mục tiêu hoạt động của Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai
đến năm 2020 ............................................................................................................65
3.2.2 Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing tại Bệnh viện đa khoa
Thống Nhất Đồng Nai đến năm 2020 ....................................................................67
3.2.2.1 Giải pháp về thị trường...........................................................................67
3.2.2.2 Giải pháp chính sách sản phẩm dịch vụ .................................................69
3.2.2.3 Giải pháp chính sách giá ........................................................................72
3.2.2.4 Giải pháp chính sách phân phối .............................................................74
3.2.2.5 Giải pháp chính sách chiêu thị ...............................................................76
3.2.2.6 Giải pháp chính sách con người .............................................................80
3.2.2.7 Giải pháp cho chính sách quy trình ........................................................86
3.2.2.8 Giải pháp xây dựng phòng hoặc bộ phận chuyên trách marketing ........87
3.2.2.9 Các giải pháp hỗ trợ ...............................................................................88
3.3 Một số kiến nghị hoàn thiện hoạt động marketing tại Bệnh viện đa khoa Thống
Nhất Đồng Nai ..........................................................................................................90
3.3.1 Về tổ chức nhân sự .......................................................................................90
3.3.2 Về Cơ chế tài chính và chính sách bảo hiểm y tế .........................................90
TÓM TẮT CHƯƠNG 3 ............................................................................................91
KẾT LUẬN ...............................................................................................................92

Tài liệu này do thành viên có TK Zalo (Princess tĩnh) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: