Nghiên cứu ứng dụng phần mềm datamine trong tính toán trữ lượng và phục vụ quản lý hoạt động khai thác khoáng sản


Trong mô hình khối mỏ, string có thể là các đường gờ, rìa khối. vành đai, perimeter perimeter Là một diện tích được giới hạn bởi một tập hợp các string đóng kín, tạo nên cácvành đai phân chia giữa các khối mỏ. cell cell Có nhiều dạng khối hình học có thể được sử dụng để mô phỏng một thực thể nào đó trong không gian. Tuy nhiên, dạng khối đơn giản nhất thể hiện được trong không gian ba chiều là một khối chữ nhật, hay còn gọi là cell. Tập hợp các cell đó sắp xếp trong không gian theo một mạng các ô lưới. Đây cũng là dạng khối được sử dụng phổ biến nhất trong xây dựng các mô hình khối bởi tính hiệu quả của chúng khi xử lý bằng máy tính.


NỘI DUNG:

CÁC THUẬT NGỮ ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG BÁO CÁO 1
MỞ ĐẦU 2
CHƯƠNG I - TÍNH TRỮ LƯỢNG KHOÁNG SẢN RẮN 4
I.1. PHƯƠNG PHÁP TÍNH TRỮ LƯỢNG TRUYỀN THỐNG 4
I.1.1. Các thông số cơ bản được sử dụng để tính toán trữ lượng khoáng sản rắn 4
I.1.1.1. Thể trọng 5
I.1.1.2. Tỷ trọng 5
I.1.1.3. Độ ẩm 5
I.1.1.4. Độ lỗ hổng 5
I.1.1.5. Chiều dày 5
I.1.2. Các phương pháp khoanh ranh giới thân quặng để tính trữ lượng6
I.1.3. Các phương pháp tính hàm lượng trung bình 8
I.1.4. Cơ sở toán học của các phương pháp tính trữ lượng truyền thống 10
I.1.4.1 Phương pháp trung bình số học 10
I.1.4.2. Phương pháp khối địa chất 11
I.1.4.3. Phương pháp khối khai thác 11
I.1.4.4. Phương pháp mặt cắt (tuyến hoặc song song) 13
I.1.4.5. Phương pháp đa giác (hình nhiều cạnh) 16
I.1.4.6. Phương pháp hình tam giác 17
I.1.4.7. Phương pháp đường đẳng cao 18
I.1.4.8. Phươ
ng pháp đường đẳng trị 19
I.1.4.9. Các phương pháp tính trữ lượng khác 20
I.2. PHƯƠNG PHÁP TÍNH TRỮ LƯỢNG BẰNG PHẦN MỀM DATAMINE 20
I.2.1 Quy trình tính toán trữ lượng trong phần mềm Datamine 21
I.2.2. Cấu trúc file dữ liệu của phần mềm Datamine 22
I.2.2.1. Chuẩn bị dữ liệu đầu vào 22
I.2.2.2. Cấu trúc file cơ sở dữ liệu trong Datamine 24
I.2.2.2.1. File thông tin về các lỗ khoan (Drillhole file) 24
I.2.2.2.2. File thông tin về các string và các đường biên (String and perimeters file) 25
I.2.2.2.3. File thông tin về các điểm (Point file) 25
I.2.2.2.4. File thông tin về khung dây (Wireframe file) 26
I.2.2.2.5. File thông tin về mô hình (Model Files) 27
I.2.2.2.6. File thông tin về mặt cắt (Section files) 28
I.2.3. Xây dựng mô hình khung dây (WIREFRAME MODELING) và mô hình khối
(BLOCK MODEL) cho thân quặng 28
I.2.4. Các phương pháp nội suy hàm lượng trong phần mềm Datamine 30
I.2.4.1. Quy trình nội suy hàm lượng trong phần mềm Datamine 30
I.2.4.2. Khái quát về nội suy hàm lượng 30
I.2.4.3. Khái quát về chương trình ESTIMA 32
I.2.4.3.1. Chương trình ESTIMA 32
I.2.4.3.2. Một số yếu tố cần lưu ý 33
I.2.4.4. Các phương pháp nội suy hàm lượng trong Datamine 36
I.2.4.4.1. Người láng giềng gần nhất 36
I.2.4.4.2. Nghịch đảo khoảng cách mũ (IPD) 37
I.2.4.4.3. Kriging 39
I.2.4.4.4. Ước lượng Sichel T 43
I.2.4.5. Một số y
ếu tố nội suy hàm lượng khác trong Datamine 43
I.2.4.5.1. Nội suy cell mẹ 43
I.2.4.5.2. Phép phân tán cell 44
I.2.4.5.3. Số lượng tối thiểu các điểm 44
I.2.4.5.4. Sao chép giá trị các trường 45
I.2.4.5.5. Cập nhật khối thể tích 45
I.2.4.5.6. Nội suy tại chỗ 45
I.2.4.5.7. Các phương pháp nội suy bổ sung 46
I.2.4.5.8. Vấn đề tối ưu hóa thời gian xử lý trong các phép nội suy 46
I.2.4.5.9. Tìm kiếm mẫu (Sample search) 46
I.2.4.5.10. Các đa biến số (Multiple variables) 46
I.2.4.5.11. Các điểm phân tán trong cell 46
I.2.4.5.12. Số lượng mẫu 47
I.2.4.5.13. Kriging variance 47
I.2.4.5.14. Tham số @FVALTYPE 47
I.2.4.5.15. Tham số @FSTEP 48
I.2.4.6. Khái quát về cấu trúc dữ liệu sử dụng cho ESTIMA để nội suy hàm lượng 48
I.2.4.6.1. File Mô hình nguyên mẫu 48
I.2.4.6.2. File dữ liệu mẫu 49
I.2.4.6.3. File các tham số khối thể tích tìm kiếm 49
I.2.4.6.4. File các tham số nội suy 55
I.2.4.6.5. File mô hình cho những thân quặng đặc biệt 64
I.3. ĐÁNH GIÁ TRỮ LƯỢNG QUẶNG 68
I.3.1. Đánh giá trữ lượng của mô hình khối mỏ trong giới hạn của 1 string 68
I.3.2. Đánh giá trữ lượng của mô hình khối mỏ trong giới hạn của 1 cặp strings 70
I.3.3. Đánh giá trữ lượng của mô hình khối mỏ trong giới hạn của tất cả các strings 71
I.3.4. Đánh giá trữ lượng của mô hình khối mỏ trong giới hạn một wireframe 71
CHƯƠNG II - TÍNH TRỮ LƯỢNG MỎ BAUXIT TÂN RAI - LÂM ĐỒNG VÀ ĐỐI SÁNH KẾT QUẢ 73
II.1. KHÁI QUÁT VỀ KHU VỰC MỎ BAUXIT TÂN RAI
II.1.1. Vị trí địa lý 73
II.1.2. Đặc điểm địa hình, khí hậu và thực vật 73
II.1.2.1. Đặc điểm địa hình 73
II.1.2.2. Đặc điểm khí hậu 73
II.1.2.3. Đặc điểm thảm thực vật tự nhiên 74
II.1.3. Đặc điểm hệ thống thủy văn 74
II.1.4. Đặc điểm giao thông 74
II.1.5. Đặc điểm kinh tế nhân văn 74
II.1.6. Lịch sử nghiên cứu địa chất 74
II.1.6.1. Giai đoạn trước 30 tháng 4 năm 1975 74
II.1.6.2. Giai đoạn sau 30 tháng 4 năm 1975 75
II.2. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT VÙNG TÂN RAI, BẢO LỘC 77
II.2.1.3. Hệ tầng Đại Nga (βN2đn) 78
II.2.1.4. Hệ tầng Tân Rai (βN
II.2.2. Các thành tạo xâm nhập 78
II.2.3. Địa mạo 78
II.2.4. Khoáng sản 79
II.2.4.1. Quặng bauxit 79
II.2.4.2. Các loại khoáng sản khác 79
II.3. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT MỎ 79
II.3.1. Địa tầng 79
II.3.1.1. Hệ tầng La Ngà (J
II.3.2.1. Đặc điểm của cấu trúc kiến tạo 80
II.3.2.2. Các đứt gãy 81
II.3.3. Địa mạo 81
II.3.4. Đặc điểm vỏ phong hóa bauxit laterit 81
II.3.4.1. Đặc điểm vỏ phong hóa khu tây mỏ Tân Rai 83
II.3.4.2. Đặc điểm phân bố của bauxit trong vỏ phong hoá 84
II.3.5. Đặc điểm địa chất các thân quặng 85
II.4. ĐẶC ĐIỂM CHẤT LƯỢNG QUẶNG
II.4.1. Thành phần vật chất và tính chất v
ật lý của quặng 85
II.4.1.1 Đặc điểm tự nhiên của quặng bauxit 85
II.4.1.2. Thành phần khoáng vật quặng 85
II.4.1.3. Thành phần hoá học của quặng bauxit 86
II.4.1.4. Đặc điểm thành phần độ hạt 86
II.4.1.5. Các tính chất cơ lý của quặng 87
II.4.2. Kết quả nghiên cứu công nghệ sản xuất alumin 87
II.5. ỨNG DỤNG PHẦN MỀM DATAMINE VÀO TÍNH TOÁN TRỮ LƯỢNG BAUXIT
KHU TÂY MỎ BAUXIT TÂN RAI LÂM ĐỒNG 88
II.5.1. Chỉ tiêu tính trữ lượng 88
II.5.2. Phương pháp tính trữ lượng
II.5.2.1. Phương pháp tính trữ lượng trong phần mềm Datamine 88
II.5.2.2. Công thức tính trữ lượng 88
II.5.3. Tính toán trữ lượng bauxit khu tây mỏ Bauxit Tân Rai bằng phần mềm Datamine 89
II.5.3.1. Chuẩn bị số liệu tính toán trữ lượng bauxit 89
II.5.3.2. Xây dựng cấu trúc và mô phỏng các giếng khoan trong không gian 3 chiều 92
II.5.3.3. Xây dựng mặt cắt song song của các thân quặng 93
II.5.3.4. Xây dựng mô hình khung dây (WIREFRAME MODELING) cho thân quặng 93
II.5.3.5. Xây dựng mô hình khối (BLOCK MODEL) các thân bauxit 94
II.5.3.6. Nội suy hàm lượng bauxit trong BLOCK MODEL của các thân quặng 96
II.5.4. Kết quả tính trữ lượng bauxit 98
II.5.5. Đánh giá và so sánh kết quả tính trữ lượng
II.5.6. Đánh giá và so sánh quá trình thiết kế thân quặng 99
II.5.6.1. Thiết kế mặt cắt đứng qua các thân quặng 99
II.5.6.2. Mô phỏng thân quặng 100
II.5.7. Đánh giá và so sánh phương pháp nội suy hàm lượng và phương pháp tính toán
trữ lượng quặng 101
II.5.8. So sánh kết quả tính toán trữ luợng quặng 102
CHƯƠNG III - TÍNH TRỮ LƯỢNG MỎ SẮT QUÝ XA - LAO CAI
III.1. KHÁI QUÁT VỀ MỎ SẮT QUÝ XA 107
III.1.1. Vị trí 107
III.1.2. Đặc điểm địa lý tự nhiên 107
III.1.3. Đặc điểm địa chất 108
III.1.4. Đặc điểm cấu trúc và chất lượng quặng 108
III.2. ỨNG DỤNG PHẦN MỀM DATAMINE VÀO TÍNH TOÁN TRỮ LƯỢNG MỎ SẮT QUÝ XA
III.2.1. Sơ lược về mỏ sắt Quý Xa 110
III.2.2. Chỉ tiêu thăm dò tính trữ lượng quặng 111
III.2.2.1. Chỉ tiêu thăm dò tính trữ lượng loại tinh quặng 111
III.2.2.2. Chỉ tiêu thăm dò tính trữ lượng loại bẩn quặng. 112
III.2.3. Phương pháp tính trữ lượng 112
III.2.3.1. Tính trữ lượng theo phương pháp thủ công 112
III.2.3.2. Tính trữ lượng trong phần mềm Datamine 113
III.2.4. Tính toán trữ lượng mỏ sắt Quý Xa bằng phần mềm Datamine 114
III.2.4.1. Chuẩn bị số liệu tính toán trữ l
ượng 114
III.2.4.2. Xây dựng cấu trúc và mô phỏng các giếng khoan trong không gian 3 chiều 116
III.2.4.3. Xây dựng mặt cắt song song của các thân quặng 116
III.2.4.4. Xây dựng mô hình khung dây (WIREFRAME MODELING) cho thân quặng 117
III.2.4.5. Xây dựng mô hình khối (BLOCK MODEL) các thân quặng 119
III.2.4.6. Nội suy hàm lượng các yếu tố thành phần trong BLOCK MODEL của các thân
quặng 120
III.3. Kết quả tính trữ lượng mỏ sắt Quý Xa 122
KẾT LUẬN 124
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Nguyễn Anh Thơ) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: