ĐỒ ÁN - Khảo sát quy trình sản xuất cà phê Robusta


MỤC LỤC
Lời cảm ơn
MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH
DANH SÁCH TỪ` VIỆT TA´T
Chương 1 ĐẶT VẤN ÐỀ
1.1 Tình hình cà phê hiện nay tại Việt Nam
1.2 Tình hình cà phê trên Thế´ Giới
1.3 Lý´ do chọn đề` tài
1.4 Mong muốn đối với sản phẩm

Chương 2 Lược KHẢO TÀI LIỆU
2.1 Lịch sử phát triển của cây cà` phê trên thế´ giới [2]
2.1.1 Tên gọi
2.1.2 Nguồn gốc
2.1.3 Du nhập vào Châu Âu
2.1.4 Lịch sử phát triển cà phê ở Việt Nam
2.2 Sinh vật học[2]
2.2.1 Cà phê chè (arabica)
2.2.3 Cà phê mít (chari)
2.3 Cấu tạo và thành phần hóa học của quả cà phê[2]
2.3.1 Cấu tạo giải phẫu
2.3.2 Cấu tạo hóa học
2.3.3 Tác dụng của cà phê
2.4 Tổng quan nguyên liệu[4]
2.5 Đặc điểm cây cà phê Robusta[3]
2.6 Chất lượng hạt[4]

Chương 3 PHƯƠNG PHÁP VÀ` PHƯƠNG TIỆN NGHIÊN CỨU
3.1 Sơ đồ bố trí´ thí´ nghiệm
3.2 Thời gian và` địa điểm thực hiện
3.3 Phương tiện thí nghiệm
3.3.1 Dụng cụ thí nghiệm
3.3.2 Hóa chất
3.3.3 Nguyên liệu khảo sát
3.4 Phương pháp khảo sát
3.4.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm
3.4.2 Phương pháp thu nhận kết quả
3.5 Quy trình công nghệ sản xuất´ cà` phê tham khảo
3.5.1 So dô` quy trình công nghệ
3.5.2 Thuyết minh quy trình

Chương 4 Kết Quả và bàn Luận
4.1 Khảo sát thành phâ`n nguyên liệu
4.2 Thí nghiệm 1: Khảo sát mức độ rang đến chất lượng cà` phê thành phẩm
4.3 Thi´ nghiệm 2: Khảo sát ảnh huởng tỷ lệ bổ sung rượu đến châ´t lượng cà phê thành phẩm
4.4 Thi´ nghiệm 3: Khảo sát ảnh huởng tỷ lệ bổ sung bo dê´n châ´t lượng cà phê thành phẩm

Chuong 5 KÊ´T LUẬN VA` KHUYÊ´N NGHỊ
5.1 Kết luận
5.2 Khuyến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH

No comments: