ĐỒ ÁN - Ứng dụng công nghệ MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) trong xử lý nước thải sinh hoạt đô thị


MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

Chương I: TỔNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT ĐÔ THỊ 5

I.1. Giới thiệu chung: 5

I.1.1. Đặc điểm vật lý: 5

I.1.2. Đặc điểm hóa học: 6

I.1.3. Đặc điểm sinh vật, vi sinh vật: 6

I.2. Các thông số đặc trưng của nước thải sinh hoạt: 7

I.2.1. Hàm lượng chất rắn: 7

I.2.2. Nhu cầu ôxy sinh hóa (BOD) và hóa học (COD): 8

I.2.3. Ôxy hòa tan: 8

I.2.4. Trị số pH: 9

I.2.5. Các hợp chất của Nitơ và Photpho trong nước thải: 9

I.2.6. Các hợp chất vô cơ khác trong nước thải: 10

I.2.7. Vi sinh vật: 10

I.3. Các công đoạn xử lý: 11

I.3.1. Tiền xử lý: 11

I.3.2. Xử lý sơ bộ: 11

I.3.3. Xử lý bậc II: 13

I.3.4. Khử trùng: 19

Chương II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 23

II.1. Quá trình lắng của các hạt rắn trong nước thải: 23

II.2. Quá trình xử lý sinh học hiếu khí với công nghệ MBBR: 26

II.2.1. Cơ chế: 26

II.2.2. Sự phát triển của tế bào và động học của phản ứng lên men: 27

II.2.3. Quá trình Nitrat hóa: 31

Chương III: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH VÀ THIẾT BỊ 34

III.1.Mương dẫn nước thải: 34

III.2. Song chắn rác thô: 35

III.3. Bể lắng cát và tách dầu mỡ: 38

III.4. Song chắn tinh: 40

III.5. Bể điều hòa: 41

III.6. Bể lắng đợt I: 42

III.7. Bể MBBR: 45

III.7.1. Thể tích làm việc của bể: 46

III.7.2. Lượng bùn sinh ra do khử BOD5: 47

III.7.3. Các thông số về đệm plastic: 48

III.7.4. Kiểm tra chỉ tiêu làm việc của bể: 49

III.7.5. Xác định lượng ôxy cần thiết cho quá trình xử lý: 49

III.7.6. Nhu cầu dinh dưỡng của vi sinh vật: 52

III.7.7. Bố trí thiết bị phân phối khí: 52

III.8. Bể lắng đợt 2: 55

III.9. Bể tiếp xúc khử trùng: 56

III.10. Bể nén bùn: 57

KẾT LUẬN 60

Tài liệu tham khảo: 61

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: