SÁCH - Dược lực học Full (Ths. Ds. Trần Thị Thu Hằng)
NỘI DUNG:

CHƯƠNG I . DƯỢC LỰC HỌC ĐẠI CƯƠNG.
CHƯƠNG II . THUỐC TÁC ĐỘNG TRÊN HỆ THẦN KINH TRUNG ƯƠNG .
CHƯƠNG III . AUTACOID, CÁC THUỐC KHÁNG VIÊM .
CHƯƠNG IV . THUỐC TÁC ĐỘNG TRÊN HỆ THẦN KINH THỰC VẬT .
CHƯƠNG V . HORMON  VÀ CÁC THUỐC KHÁNG HORMON
CHƯƠNG VI . THUỐC TIM  MẠCH .
CHƯƠNG VII . VITAMIN VÀ NGUYÊN TỐ VI LƯỢNG .
CHƯƠNG VIII . THUỐC TÁC ĐỘNG TRÊN HỆ TIÊU HÓA.
CHƯƠNG IX . THUỐC SỬ DỤNG TRONG HÓA TRỊ LIỆU .
CHƯƠNG X . THUỐC VỀ MÁU VÀ ĐỘC CHẤT HỌC . BẢNG CHỈ DẪN TÊN THUỐCLINK DOWNLOAD - BẢN 2022 - TÁI BẢN LẦN THỨ 25 (UPDATING...)


LINK DOWNLOAD - BẢN 2024 - TÁI BẢN LẦN THỨ 27 (UPDATING...)
NỘI DUNG:

CHƯƠNG I . DƯỢC LỰC HỌC ĐẠI CƯƠNG.
CHƯƠNG II . THUỐC TÁC ĐỘNG TRÊN HỆ THẦN KINH TRUNG ƯƠNG .
CHƯƠNG III . AUTACOID, CÁC THUỐC KHÁNG VIÊM .
CHƯƠNG IV . THUỐC TÁC ĐỘNG TRÊN HỆ THẦN KINH THỰC VẬT .
CHƯƠNG V . HORMON  VÀ CÁC THUỐC KHÁNG HORMON
CHƯƠNG VI . THUỐC TIM  MẠCH .
CHƯƠNG VII . VITAMIN VÀ NGUYÊN TỐ VI LƯỢNG .
CHƯƠNG VIII . THUỐC TÁC ĐỘNG TRÊN HỆ TIÊU HÓA.
CHƯƠNG IX . THUỐC SỬ DỤNG TRONG HÓA TRỊ LIỆU .
CHƯƠNG X . THUỐC VỀ MÁU VÀ ĐỘC CHẤT HỌC . BẢNG CHỈ DẪN TÊN THUỐCLINK DOWNLOAD - BẢN 2022 - TÁI BẢN LẦN THỨ 25 (UPDATING...)


LINK DOWNLOAD - BẢN 2024 - TÁI BẢN LẦN THỨ 27 (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: