SÁCH - NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG (LÝ THUYẾT - BÀI TẬP VÀ BẢI GIẢI) - PGS.TS. LÊ THỊ MẬN


Trước sự quan tâm của các nhà nghiên cứu kinh tế, của sinh viên các trường đại học, trường cao đẳng thuộc khối kinh tế nói chung và chuyên ngành Tài chính - ngân hàng nói riêng. Tác giả đã phát hành cuốn sách "Nghiệp vụ ngân hàng trung ương". Sách giúp bạn đọc có thể tìm hiểu những kiến thức cơ bản vè nghiệp vụ của ngân hàng trung ương của các nước trên thế giới nói chung và của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nói riêng.

Sách 'Nghiệp vụ ngân hàng trung ương" được trình bày một cách khoa học và logic về ngân hàng trung ương  từ quá trình quốc hữu hóa để biến ngân hàng phát hành tư nhân thành ngân hàng trung ương thuộc sở hữu nhà nước cho đến các nghiệp vụ cụ thể như: Phát hành tiền và điều hòa lưu thông tiền tệ trong phạm vi cả nước; Tái cấp vốn cho các ngân  hàng thương mại và tạm ứng tạm thời cho Chính phủ chi tiêu. Quản lý ngoại hối của nhà nước; Xây dựng chính sách tiền tệ quốc gia.

Các nghiệp vụ này được trình bày trong mối quan hệ  với việc điều hành chính sách tiền tệ thông qua các công cụ truyền thống như: Tái cấp vốn, lãi suất, nghiệp vụ thị trường mở, dự trự bắt buộc và công cụ tỷ giá hối đoái.

Sách chia làm 04 phần:

Phần 01: Lý luận chung về các nghiệp vụ ngân hàng trung ương
Phần 02: Hoạt động nghiệp vụ ngân hàng trung ương
Phần 03: Nghiệp vụ xây dựng và điều hành chính sách  tiền tệ của Ngân hàng trung ương.
Phần 04: Các hoạt động khác của ngân hàng trung ương

Sách "Nghiệp vụ ngân hàng trung ương" được hoàn thành với sự nỗ lực lớn lao của tác giả cộng với sự giúp đỡ của Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng với các đồng nghiệp. Thông qua cuốn sách này tác giả muốn trao đổi cùng bạn đọc các vấn đề lý thuyết cũng như thực tế về nghiệp vụ ngân hàng trung ương....

NỘI DUNG CUỐN SÁCH

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG
II. BẢN CHẤT, CHỨC NĂNG CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG
III. VỊ TRÍ PHÁP LÝ CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG
IV. HỆ THỐNG TỔ CHỨC CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG
CÂU HỎI ÔN TẬP

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG

I. CÁC LOẠI NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG
II. MỤC ĐÍCH QUẢN LÝ CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG
III. CÁC NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG
III. CƠ CHẾ QUẢN LÝ

CHƯƠNG 3: NGHIỆP VỤ PHÁT HÀNH TIỀN

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÁT HÀNH TIỀN
II. NGHIỆP VỤ PHÁT HÀNH TIỀN CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

CHƯƠNG 4: NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG
II. HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

CHƯƠNG 5: NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGOẠI HỐI VÀ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI
II. NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI

CHƯƠNG 6: CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ QUỐC GIA

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ QUỐC GIA
II. CƠ CHẾ TRUYỀN DẪN TÁC ĐỘNG CỦA MỤC TIÊU TRUNG GIAN ĐẾN MỤC TIÊU CUỐI CÙNG
III. ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

CHƯƠNG 7: HẠN MỨC TÍN DỤNG

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HẠN MỨC TÍN DỤNG
II. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HẠN MỨC TÍN DỤNG

CHƯƠNG 8: LÃI XUẤT

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
II. TÁC ĐỘNG CỦA  LÃI XUẤT ĐẾN ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ
CÂU HỎI ÔN TẬP

CHƯƠNG 9: DỰ TRỮ BẮT BUỘC

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DỰ TRỮ BẮT BUỘC
II. PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ DỰ TRỮ BẮT BUỘC
III. QUẢN LÝ DỰ TRỮ BẮT BUỘC Ở VIỆT NAM
CÂU HỎI  ÔN TẬP

CHƯƠNG 10: NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THỊ TRƯỜNG MỞ
II. NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ VIỆT NAM
CÂU HỎI ÔN TẬP

CHƯƠNG 11: TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

I. THỊ TRƯỜNG HỐI ĐOÁI
II. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI
III. VAI TRÒ CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG TRONG VIỆC BÌNH ỔN TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG HỐI ĐOÁI
CÂU HỎI ÔN TẬP

CHƯƠNG 12: HOẠT ĐỘNG THANH KHOẢN

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THAN TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT
II. CÁC THỂ THỨC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT
III. THANH TOÁN GIỮA CÁC NGÂN HÀNG
CÂU HỎI

CHƯƠNG 13: THANH TRA, GIÁM SÁT CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN THANH TRA, GIÁM SÁT CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
II. CÁC NGUYÊN TẮC THANH TRA GIÁM SÁT NGÂN HÀNG
III. MỘT SỐ HỆ THỐNG TỔ CHỨC THANH TRA GIÁM SÁT
IV. PHƯƠNG PHÁP THANH TRA, GIÁM SÁT
CÂU HỎI ÔN TẬP

CHƯƠNG 14: KIỂM SOÁT NỘI BỘ NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ
II. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM SOÁT NỘI BỘ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
CÂU HỎI.

LINK MUA SÁCH ONLINE

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
M_tả

No comments: