SÁCH SCAN - Giáo trình thuật toán lý thuyết và bài tập


MỤC LỤC
Chương 1: giới thiệu
Chương 2: sự tăng trưởng của các hàm
Chương 3: Phép lấy tổng
Chương 4: Các phép truy toán
Chương 5: Các tập hợp
Chương 6: Điểm và sắc xuất
Chương 7: Sắp xếp đống
Chương 8: Sắp xếp nhanh
Chương 9: Sắp xếp trong thời gian tuyến tính
Chương 10: Các trung tuyến và thống kê thứ tự

Chương 11: Cấu trúc dữ liệu cơ bản
Chương 12: Các bảng ánh số
Chương 13: Các cây tìm nhị phân
Chương 14: Các cây đỏ đen
Chương 15: Tăng cường các cấu trúc dữ liệu
Chương 16: Lập trình động
Chương 17: Các thuật toán tham
Chương 18: Phân tích khấu trừ
Chương 19: Các cây B
Chương 20: Các đống nhị thức

Chương 21: Các đống Fibonacci
Chương 22: Các cấu trúc dữ liệu cho các tập hợp rời nhau
Chương 23: Thuật toán đồ thị căn bản
Chương 24: Các cây tỏa nhánh tối thiểu
Chương 25: Các lộ trình ngắn nhất nguồn đơn
Chương 26: Các lộ trình ngắn nhất mọi cặp
Chương 27: Luồng cực đại
Chương 28: Các mạng sắp xếp
Chương 29: Các mạch số học
Chương 30: Thuật toán cho các máy tính song song

Chương 31: Các phép toán ma trận
Chương 32: Các đa thức và FFT
Chương 33: Các thuật toán lí thuyết số
Chương 34: Số khớp chuỗi
Chương 35: Hình học điện toán
Chương 36: Tính đầy đủ NP
Chương 37: Các thuật toán xấp xỉM_tả

No comments: