SÁCH SCAN - Kỹ thuật hệ thống công nghệ hóa học Tập 1 - Cơ sở mô hình hóa các quá trình công nghệ hóa học (Nguyễn Minh Tuyển & Phạm Văn Thiêm)


Cuốn sách: “Kỹ thuật hệ thống công nghệ hóa học, Tập I: Cơ sở mô hình hóa các quá trình công nghệ hóa học” được viết có mở rộng và bổ sung theo cuốn: “Kỹ thuật hệ thống công nghệ hóa học, Tập I: Cơ sở mô hình hóa các quá trình công nghệ hóa học” do nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật tái bản vào năm 2006.

Trong lần xuất bản này, các tác giả đã sửa chữa và bổ sung như sau:

Chương 4: Mục 4.2: Mô hình vật lý mô tả các quá trình chuyển khối, chuyển nhiệt, quá trình thủy động và các chuẩn số thường gặp trong công nghệ hóa học.


Chương 5: Mục 5.3.3; 5.3.4: Một vài dạng mô tả mô hình cấu trúc dòng đặc trưng và Sự tương hợp của mô hình cấu trúc dòng; mục 5.6.4; 5.6.5; 5.6.6: Hiệu suất làm việc của thiết bị, định dạng và lựa chọn thiết bị.

Chương 6: Mục 6.2.5: Kế hoạch tâm xoay bậc 2; mục 6.2.6: Nghiên cứu bề mặt biểu diễn (được viết lại chi tiết hơn, thuận lợi cho người sử dụng).

Ngoài ra các chương 4, 5, 6 đã đưa vào rất nhiều ví dụ ứng dụng cụ thể được rút ra từ các đề tài thực tế phủ rộng trong các lĩnh vực thuộc công nghệ hóa học và hóa học với mục đích để người đọc vận dụng có hiệu quả những kiến thức trình bày trong cuốn sách.

GS. TSKH. Nguyễn Minh Tuyển đã chỉnh lý và bổ sung chương 4, chương 6;
GS. TS. Phạm Văn Thiêm chỉnh lý và bổ sung chương 5; các chương 1, 2, 3 vẫn giữ nguyên như lần tái bản năm 2006 của Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.

Sách được dùng làm giáo trình đại học cho sinh viên ngành Kỹ thuật Hóa học. Sách cũng có thể được dùng làm giáo trình hoặc tài liệu tham khảo cho học viên cao học, nghiên cứu sinh và các cán bộ kỹ thuật có liên quan tới vấn đề “Mô hình hóa các quá trình công nghệ hóa học”.

Các tác giả rất mong nhận được những đóng góp chân thành của độc giả để cuốn sách được hoàn thiện hơn trong những lần xuất bản tiếp theo.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: