SÁCH SCAN - Kỹ thuật nâng chuyển Tập 2 - Máy vận chuyển liên tục (Nguyễn Hồng Ngân Cb)


Cuốn sách Kỹ thuật nâng chuyển được tác giả Nguyễn Hồng Ngân (chủ biên) và Nguyễn Danh Sơn viết gồm có 2 phần. Phần 1: Máy trục, phần 2: Máy vận chuyển liên tục. Trong phần 2: Máy vận chuyển liên tục cung cấp một số kiến thức cơ bản: cấu tạo; nguyên lý hoạt động; phạm vi sử dụng; nguyên tắc tính toán; thiết kế các loại máy vận chuyển liên tục thông dụng.


NỘI DUNG:

CHƯƠNG 1 : NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
CHƯƠNG 2 : LÝ THUYẾT CHUNG CỦA MÁY VẬN CHUYỂN LIÊN TỤC  CÓ BỘ PHẬN KÉO MỀM
CHƯƠNG 3 : CÁC BỘ PHẬN CƠ BẢN CỦA MÁY VẬN CHUYỂN LIÊN TỤC CÓ BỘ PHẬN KÉO MỀM VÀ CÁCH TÍNH TOÁN
CHƯƠNG 4 : BĂNG TẢI ĐAI
CHƯƠNG 5 : XÍCH TẠI TẤM
CHƯƠNG 6 : XÍCH TẢI CÀO
CHƯƠNG 7 : XÍCH TẢI VỚI BĂNG DÂY KÉO LIỀN
CHƯƠNG 8 : XÍCH TẢI CÓ GẦU VẢ XÍCH TẢI KIỂU GIÁ LẮC
CHƯƠNG 9 : XÍCH TẢI TREO
CHƯƠNG 10 : XÍCH TẢI CÓ XE CON VÀ XÍCH TẢI MANG VẬT
CHƯƠNG 11 : GUỒNG TẢI
CHƯƠNG 12 : VÍT TẢI
CHƯƠNG 13 : BĂNG LĂN
CHƯƠNG 14 : MÁNG LẮC VÀ BĂNG TẢI RUNG
CHƯƠNG 15 : MÁY PHÓNG LIỆU
CHƯƠNG 16 : THIẾT BỊ VẬN CHUYỂN BẰNG KHÍ NÉN
CHƯƠNG 17 : THIẾT BỊ VẬN CHUYỂN BẰNG THỦY LỰC

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: