TÀI LIỆU - Hướng dẫn sữa chữa hộp số xe Toyota Inova


NỘI DUNG:

I. CỤM HỘP SỐ : 3
A. THÁO HỘP SỐ: 9
B. LẮP HỘP SỐ: 32

II. TRỤC SƠ CẤP 55
A. THÁO TRỤC SƠ CẤP : 55
B. LẮP TRỤC SƠ CẤP: 57


III. TRỤC THỨ CẤP : 59
A. THÁO TRỤC THỨ CẤP 60
B. LẮP TRỤC THỨ CẤP 73

IV. BÁNH RĂNG TRỤC TRUNG  GIAN VÀ SỐ LÙI 82
A. THÁO BÁNH RĂNG TRỤC TRUNG  GIAN VÀ SỐ LÙI 83
B. LẮP BÁNH RĂNG TRỤC TRUNG GIAN VA SỐ LÙI 87

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: