TÀI LIỆU - Tóm tắt các văn bản pháp luật về hoạt động Tín dụng tại Việt Nam (TS. Phạm Phú Quốc HD)


TÀI LIỆU - Tóm tắt các văn bản pháp luật về hoạt động Tín dụng tại Việt Nam (TS. Phạm Phú Quốc HD).

NỘI DUNG:

LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG NĂM 2010  .......  3
PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY  ......  7
QUYẾT ĐỊNH 1627/2001/QĐ-NHNN  ....  8
QUYẾT ĐỊNH 127/2005/QĐ-NHNN (sửa đổi, bổ sung)  ......  8
THÔNG TƯ 12/2010/TT-NHNN  .....  11
THÔNG TƯ 42/2011/TT-NHNN  ......  12
THÔNG TƯ 45/2011/TT-NHNN  ..........  14
THÔNG TƯ 09/2012/TT-NHNN  ......  15

THÔNG TƯ 02/2013/TT-NHNN  ........................................................................  16
THÔNG TƯ 09/2014/TT-NHNN  ........................................................................  18
THÔNG TƯ 21/2012/TT-NHNN  ........................................................................  19
THÔNG TƯ TƯ 01/2013/TT-NHNN  .................................................................  20
PHÁP LUẬT VỀ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG  ...................................................  21
THÔNG TƯ 28/2012/TT-NHNN  ........................................................................  21
PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG CHIẾT KHẤU  ..............................................  23
THÔNG TƯ 04/2013/TT-NHNN  ........................................................................  23
CÔNG VĂN 3212/NHNN-CSTT  .......................................................................  24
LUẬT CÁC CÔNG CỤ CHUYỂN NHƯỢNG  ..................................................  27
PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG BAO THANH TOÁN  ...................................  28
QUYẾT ĐỊNH 1096/2004/QĐ-NHNN  ...............................................................  28
PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH  ............................  30
NGHỊ ĐỊNH 16/2001/NĐ-CP  .............................................................................  30
NGHỊ ĐỊNH 95/2008/NĐ-CP  .............................................................................  30
NGHỊ ĐỊNH 65/2005/NĐ-CP  .............................................................................  30
NGHỊ ĐỊNH 39/2014/NĐ-CP  .............................................................................  32
PHÁP LUẬT VỀ BẢO ĐẢM TÍN DỤNG  ..........................................................  33
NGHỊ ĐỊNH 163/2006/NĐ-CP  ...........................................................................  33
NGHỊ ĐỊNH 11/2012/NĐ-CP  .............................................................................  33

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: