Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải dệt nhuộm công ty Hiếu Hảo TP.Hồ Chí Minh, Công suất 250m3 ngày đêm


Ô nhiễm nước thải trong các ngành công nghiệp đang là vấn đề lớn và ngày càng nóng bỏng. Hiện nay, cùng với sự gia tăng các khu công nghiệp các nhà máy, lượng nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động cũng gia tăng theo khiến cho vấn đề ô nhiễm môi trường càng trở nên nghiêm trọng ở các Thành Phố. Được sự quan tâm của Nhà Nước, Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, các phương pháp và mô hình xử lý nước thải công nghiệ p đang dần được đưa vào và xem như là một khâu chính của toàn bộ quá trình sản xuất sản phẩm của nhà máy. Các phương pháp xử lý chủ yếu hiện nay đa số đều dựa vào những phương pháp xử lý hoá – lý truyền thố ng, tuy nhiên vẫn mang một số nhược điểm như chi phí vận hành cũng như thiết bị, hoá chất để xử lý thường rất tốn kém, đây là nguyên nhân c ác doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thể xây dựng được hệ thống xử lý do vấn đề kinh phí quá lớn, từ đó hình thành suy nghĩ hết sức tiêu cực như: “Thà bỏ vài triệu để đóng phạt hơn là bỏ hàng trăm triệu để xây dựng và vài chục triệu hàng năm để bảo trì”.


NỘI DUNG:

1.1.Lý do chọn đề tà i .1
1.2. Giới hạn đề tài .1
1.3. Đối tượng nghiên cứu của đề tài .1
1.4. Mục đích yêu cầu của đề tà i 2
1.5. Nội dung nghiên cứu 2
1.6. Phương pháp nghiên cứu 2
1.6.1. Phương pháp luận .2
1.6.2. Phương pháp cụ thể 3
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP DỆT NHUỘM VÀ CÔNG TY DỆT NHUỘM
HIẾU HẢO 4
1.1.Tổng quan về ngành công nghiệp nhuộm 4
1.1.1.Giới th iệu chung 4
1.1.2.Nguyên liệu dệt nhuộm 5
1.1.2.1.Nguyên liệu dệt 5
1.1.2.2 Nguyên liệu nhuộm và in hoa .5
1.1.3.Công nghệ dệt nhuộm .7
1.1.3.1 Sản xuất sợi Error! Bookmark not defined.
1.1.3.2 Dệt vải 7
1.1.3.3 Xử lý hoàn tất vải 9
1.1.4 Các nguồn phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường .12
1.1.4.1 Nước thải .12
1.1.4.2 Khí thải Error! Bookmark not defined.
1.1.4.3 Chất thải rắn .Error! Bookmark not defined.
1.2 Tổng quan về công nghệ dệt Công ty Hiếu Thảo 19
1.2.1.Giới th iệu sơ lược về công ty .19
1.2.1.1 Vị trí xây dựng 19
1.2.1.2 Hiện trạng nhà xưởng 19
1.2.1.3.Nguồn cung cấp nước, điện 19
1.2.1.4.Nguồn tiếp nhận nước thải 19
1.2.2.Quy trình nhuộm .20
1.2.3.1.Nước thải .23
1.2.3.2.Khí thải 23
1.2.3.3.Chất thải rắn .23
1.2.3.4.Tiếng ồn Error! Bookmark not defined.
1.2.3.5.Ô nhiễm nhiệt dư Error! Bookmark not defined.
CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ NƯỚC
THẢI CÔNG TY HIẾU HẢO .24
2.1.Các phương pháp xử lý nước thải dệt nhuộm .24
2.1.1.Phương pháp hóa lý .24
2.2.1.1.Phương pháp keo tụ tạo bông .24
2.1.1.2 Phương pháp tuyển nổi 26
2.1.2.Phương pháp sinh học 26
2.2. Giới th iệu một số công nghệ xử lý n ước thải dệt nhuộm trong nước và trên thế giới 31
2.2.1.Phương án xử lý nước thải dệt nhuộm của một số công ty trong nước .31
2.2.2.Phương án xử lý nước thải dệt nhuộm trên thế giới 33
2.3. Đề xuất các phương án xử lý n ước thải công ty Hiếu Hảo .33
2.3.1 Thành phần tính chất nước thải 33
2.3.2.Tiêu chuẩn xử lý 34
2.3.3.Đề xuất phương án xử lý 34
2.3.3.1. Phương án 1 .34
2.3.3.2 Phương án 2 38
CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ 53
3.1.1 Song chắn rác 53
3.1.1.1 Chức năng .53
3.1.1.2 Vật liệu 54
3.1.1.3 Tính toán .54
3.1.2 Hầm tiếp nhận 59
3.1.2.1 Chức năng 59
3.1.2.2 Vật liệu 59
3.1.2.3 Tính toán 59
3.1.2.4 Công suất máy bơm bể điều hòa: .60
3.1.2.5 Đường ống dẫn nước sang bể điều hòa 60
3.1.3.Bể điều hoà 61
3.1.3.1.Chức năng .61
3.1.3.2.Vật liệu 62
3.1.3.3.Tính toán .62
3.1.4.Hệ bể keo tụ tạo bông .67
3.1.4.1 Bể trộn cơ khí 67
3.1.4.2. Bể phản ứng 71
3.1.4.3. Bể tạo bông .75
3.1.5 Bể lắng I 78
3.1.5.1.Chức năng .78
3.1.5.2.Vật liệu 78
3.1.5.3. Tính toán .78
3.1.6.Tính toán bể Aerotank 85
3.1.7.Bể lắng II .98
3.1.7.1 Chức năng 98
3.1.7.2.Vật liệu 99
3.1.7.3.Tính toán .99
3.1.8.Sân phơi bùn 106
3.2 .Tính toán phương án 2 . 108
3.2.1.Bể aeroten . 109
3.2.2. Bể lắng I . 122
3.2.2.1.Chức năng . 122
3.2.2.2.Vật liệu 122
3.2.2.3.Tính toán . 123
3.2. 3. Hệ bể keo tụ tạo bông: 130
3.2.4. Bể lắng đợt 2 : . 141
iv
3.2.5.Sân phơi bùn 148
CHƯƠNG 4: KHAI TOÁN KINH TEÁ . 152
4.1. Khai toán phương án 1 . 152
4.1.1.Công trình xây dựng đơn vị . 152
4.1.2.Máy móc thiết bị 152
4.1.3.Chí phí vận hành hệ thống xử lý nước thải: . 154
4.2.Khai toán phương án 2 156
4.2.1.Công trình xây dựng đơn vị 156
4.2.2.Máy móc thiết bị 156
4.2.3.Chí phí vận hành hệ thống xử lý nước thải: . 158
4.3. So sánh công nghệ . 159
CHƯƠNG 5: QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI 161
5.1 Giai đoạn khởi động 161
5.1.1 Bể Aerotank . 161
5.1.1.1 Chuẩn bị bùn . 161
5.1.1.2 Kiểm tra bùn 161
5.1.1.3 Vận hành 161
5.2 Nguyên nhân và biện pháp khắc phục sự cố trong vận hành hệ thống xử lý . 162
5.3 Tổ chức quản lý và kỹ thuật an toàn . 163
5.3.1 Tổ chức quản lý 163
5.3.2 Kỹ thuật an to àn . 164
5.3.3 Bảo trì . 164
5.3.3.1 Hệ thống đường ống 164
5.3.3.2 Các thiết bị . 164
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 166
6.1. Kết luận . 166
6.2.Kiến nghị 166

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: