Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa huyện yên thế, tỉnh bắc giang


Từ một nước thiếu ăn thường xuyên, Việt Nam đã đảm bảo được an ninh lương thực, cung ứng nguyên liệu và lao động hỗ trợ công nghiệp hóa và trở thành nước xuất khẩu đứng thứ hạng cao trên thế giới về các mặt hàng như gạo, cà phê, cao su, chè, tiêu, điều, thủy sản và đồ gỗ… Tăng trưởng kinh tế cũng đã tạo ra tác động tích cực đối với xóa đói giảm nghèo với tỉ lệ nghèo giảm mạnh. Nâng cao hiệu quả sử dụng đất, biến đất đai thành tài sản để đầu tư và tư liệu tạo sinh kế cho người nghèo, tạo cơ chế bình đẳng đối với quyền sử dụng đất của nông dân là giải pháp quan trọng để giảm nghèo, đảm bảo công bằng và ổn định xã hội.
Sau một thời gian phát triển thuận lợi, đã có nhiều cảnh báo rằng VN đã đạt đến ngưỡng của tăng trưởng theo chiều rộng dựa trên mức đầu tư cao về lao động và vật tư, tăng khai thác tài nguyên tự nhiên. Nếu không có bước đột phá mới về đầu tư, khoa học công nghệ và tổ chức sản xuất để sử dụng đất nông nghiệp một cách hiệu quả và bền vững, nông nghiệp Việt Nam khó có thể tiếp tục là nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.
Để đạt được mục tiêu tái cơ cấu kinh tế, không thể thiếu các giải pháp đột phá về quản lý và sử dụng một trong những tài nguyên quan trọng nhất là đất đai, đặc biệt là những vấn đề tăng hiệu quả, đảm bảo tính bền vững trong sử dụng đất, đảm bảo công bằng về quyền lợi đối với đất đai và vấn đề sở hữu đất. Mặt khác, Việt Nam cũng là một trong 5 quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất do biến đổi khí hậu, trong đó tài nguyên nước sẽ chịu những ảnh hưởng lớn và sớm nhất sẽ kéo đến việc ảnh hưởng nặng nề đến ngành nông nghiệp. Biến đổi khí hậu làm suy giảm năng suất cây trồng trong khi nước biển dâng và xâm nhập mặn khiến diện tích đất trồng trọt bị thu hẹp.

NỘI DUNG:

LỜI CAM ĐOAN i
LỜI CẢM ƠN ii
MỤC LỤC iii
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi
DANH MỤC BẢNG vii
DANH MỤC HÌNH ix
MỞ ĐẦU 1
1 Tính cấp thiết của đề tài 1
2. Mục tiêu nghiên cứu 3
3. Yêu cầu 3
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4
1.1 Một số vấn đề lý luận cơ bản về sử dụng đất và hiệu quả sử dụng
đất nông nghiệp 4
1.1.1 Đất nông nghiệp và sử dụng đất nông nghiệp 4
1.1.2 Nguyên tắc sử dụng đất nông nghiệp 10
1.2 Những vấn đề cơ bản về hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 11
1.2.1 Quan điểm về hiệu quả 11
1.2.2 Phân loại hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 12
1.2.3 Tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 14
1.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 14
1.2.5 Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 16
1.2.6 Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả trong việc sử dụng đất nông
nghiệp 19
1.3 Xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa 19
1.3.1 Sự cần thiết phải xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa 19
1.3.2 Hàng hóa, sản xuất hàng hóa 21
1.3.3 Một số yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nông nghiệp sản xuất
hàng hóa 23
1.4 Cơ sở thực tiễn về sử dụng đất và nâng cao hiệu quả sử dụng đất
nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá 24
1.4.1 Các nghiên cứu trên thế giới 24
1.4.2 Ở Việt Nam 28
1.4.3 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa
ở tỉnh Bắc Giang 31
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34
2.1 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 34
2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 34
2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 34
2.2 Nội dung nghiên cứu 34
2.2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Yên Thế, tỉnh Bắc
Giang 34
2.2.2 Đánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp 34
2.2.3 Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 34
2.2.4 Định hướng và các giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả sử dụng
đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá đến năm 2020 35
2.3 Phương pháp nghiên cứu 35
2.3.1 Phương pháp thu thập số liệu, tài liệu 35
2.3.2 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 35
2.3.3 Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu, tài liệu 36
2.3.4 Phương pháp và chỉ tiêu tính hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông
nghiệp 36
2.3.5 Một số phương pháp khác 38
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 39
3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tác động đến sử dụng đất nông
nghiệp huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang 39
3.1.1 Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên : 39
3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 44
3.2 Hiện trạng sử dụng đất và tình hình sử dụng đất nông nghiệp huyện
Yên Thế 52
3.2.1 Hiện trạng sử dụng đất 52
4.2.2 Tình hình biến động đất nông nghiệp giai đoạn 2005 – 2013 55
4.2.4 Tình hình tiêu thụ nông sản 60
3.2.5 Thực trạng các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 62
4.3 Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 69
4.3.1 Đánh giá hiệu quả kinh tế 69
4.3.2 Đánh giá hiệu quả xã hội 82
4.3.3 Đánh giá hiệu quả môi trường 88
4.4 Định hướng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất
nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá huyện Yên Thế đến
năm 2020 92
4.4.1 Định hướng sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng
hoá 92
4.4.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 97
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 102
Kết luận 102
TÀI LIỆU THAM KHẢO 105
NHÓM PHỤ LỤC 109

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Hà Mai Phượng) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: