Đánh giá tình hình chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh


Đất đai là một tài nguyên thiên nhiên quý giá của mỗi quốc gia và nó cũng là yếu tố mang tính quyết định sự tồn tại và phát triển của con người và các sinh vật khác trên trái đất. Các Mác viết: “Đất đai là tài sản mãi mãi với loài người, là điều kiện để sinh tồn, là điều kiện không thể thiếu được để sản xuất, là tư liệu sản xuất cơ bản trong nông, lâm nghiệp” [16]. Bởi vậy, nếu không có đất đai thì không có bất kỳ một ngành sản xuất nào, con người không thể tiến hành sản xuất ra của cải vật chất để duy trì cuộc sống và duy trì nòi giống đến ngày nay. Trải qua một quá trình lịch sử lâu dài con người chiếm hữu đất đai biến đất đai từ một sản vật tự nhiên thành một tài sản của cộng đồng, của một quốc gia. Luật Đất đai năm 1993 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có ghi:“Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng. Trải qua nhiều thế hệ nhân dân ta đã tốn bao công sức, xương máu mới tạo lập, bảo vệ được vốn đất đai như ngày nay!”. Trong những năm vừa qua theo định hướng của Đảng và Nhà nước ta là theo định hướng xã hội chủ nghĩa công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước do đó mà điều kiện kinh tế phát triển rất nhanh cùng với đô thị hóa mạnh nên nhu cầu sử dụng đất của người dân cũng rất cao.


NỘI DUNG:

LỜI CAM ĐOAN ........................................................................................................i
LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................ ii
MỤC LỤC ................................................................................................................. iii
DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT .....................................................................vi
DANH MỤC CÁC BẢNG....................................................................................... vii
DANH MỤC CÁC HÌNH ....................................................................................... viii
DANH MỤC CÁC HÌNH ....................................................................................... viii
PHẦN MỞ ĐẦU ........................................................................................................1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài ....................................................................................... 1
1.2. Mục tiêu đề tài ...................................................................................................... 2
1.3. Ý nghĩa của đề tài................................................................................................. 3
1.3.1.Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu khoa học ..................................................3
1.3.2. Ý nghĩa trong thực tiễn .....................................................................................3
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ..................................................................4
1.1. Cơ sở khoa học của đề tài ..................................................................................... 4
1.1.1. Cơ sở lý luận của đề tài .....................................................................................4
1.1.2. Khái quát về chuyển quyền sử dụng đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất .....5
1.2. Cơ sở pháp lý của đề tài ..................................................................................... 15
1.2.1. Bộ Luật Dân sự (2005) ....................................................................................15
1.2.2. Pháp luật đất đai .............................................................................................. 16
1.3. Cơ sở thực tiễn của đề tài ................................................................................... 19
1.3.1. Tình hình nghiên cứu về chuyển quyền sử dụng đất và quản lý đất đai trên
thế giới ............................................................................................................. 19
1.3.2. Tình hình chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở Việt Nam ............................. 21
1.3.3. Tình hình quản lý hoạt động chuyển quyền sử dụng đất ở Việt Nam ............24
1.3.4. Thực tiễn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quản lý hoạt động
chuyển nhượng quyền sử dụng đất đai ở Quảng Ninh ..............................................25
1.4. Đánh giá chung về tổng quan ............................................................................. 26
CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...... 27
2.1. Đối tượng nghiên cứu ........................................................................................ 27
2.2. Phạm vi nghiên cứu ............................................................................................ 27
2.3. Nội dung nghiên cứu .......................................................................................... 27
2.3.1 Đánh giá hiện trạng sử dụng và công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa
bàn thành phố Cẩm Phả............................................................................................. 27
2.3.2. Kết quả chuyển nhượng quyền sử dụng đất của thành phố qua các năm; ......27
2.3.3. Đánh giá kết quả hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất qua ý kiến cán
bộ quản lý và người dân ............................................................................................ 28
2.3.4. Khó khăn tồn tại và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý với
hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Cẩm Phả ......28
2.4. Phương pháp nghiên cứu.................................................................................... 28
2.4.1. Phương pháp thu thập số liệu ..........................................................................28
2.4.2 Phương pháp xử lý số liệu ................................................................................30
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .........................................................31
3.1 Đánh giá hiện trạng sử dụng đất và công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa
bàn thành phố Cẩm Phả ............................................................................................ 31
3.1.1. Hiện trạng sử dụng đất thành phố Cẩm Phả ....................................................31
3.1.2. Công tác quản lý Nhà nước về đất đai của thành phố Cẩm Phả .....................37
3.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về đất đai thành phố Cẩm Phả .................40
3.2. Đánh giá thực trạng hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn
thành phố Cẩm Phả giai đoạn từ năm 2011 đến 2015 ..............................................44
3.2.1. Biên chế, nhân sự quản lý nhà nước và cơ sở vật chất cho hoạt động chuyển
nhượng quyền sử dụng đất ........................................................................................44
3.2.2. Tình hình thực hiện quy trình giải quyết hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng
đất theo quy định của pháp luật tại thành phố Cẩm Phả ...........................................46
3.2.3. Kết quả hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại thành phố Cẩm Phả
từ 2011-2015 .............................................................................................................52
3.2.4. Tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thành phố cho đối tượng
chuyển QSD đất ........................................................................................................59
3.2.5. Tình hình thu nộp ngân sách từ đất chuyển QSD trên địa bàn thành phố từ
2011-2015..................................................................................................................60
3.3. Đánh giá kết quả hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất qua kiến cán bộ
quản lý và người dân .................................................................................................62
3.3.1. Kết quả khảo sát đánh giá ý kiến người dân trong chuyển nhượng quyền sử
dụng đất .....................................................................................................................62
3.3.2. Kết quả khảo sát quan điểm và kiến nghị của cá nhân tổ chức hoạt động tư vấn,
môi giới bất động sản liên quan tới hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất.......... 71
3.3.3. Kết quả khảo sát cán bộ công chức trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn liên
quan tới hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất ............................................74
3.4. Khó khăn tồn tại và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý với hoạt
động chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Cẩm Phả ..................78
3.4.1. Khó khăn, tồn tại trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại thành phố Cẩm Phả ... 78
3.4.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại thành phố
Cẩm Phả ....................................................................................................................81
3.4.3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động chuyển
nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Cẩm Phả ....................................83
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................................................85
1. Kết luận ................................................................................................................. 85
2. Kiến nghị ............................................................................................................... 86
TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................87

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Hiên Hiên) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: