Ảnh hưởng của biến động tỷ giá hối đoái đến hoạt động xuất khẩu của công ty TNHH may Đồng Tâm


Với sự phát triển của nền kinh tế thế giới, các mối quan hệ kinh tế trên mọi lĩnh vực của một nước ngày càng được mở rộng ra các nước. Đơn vị thanh toán không chỉ là tiền tệ trong nước mà còn phải sử dụng các loại ngoại tệ khác nhau liên quan đến việc trao đổi tiền của nước khác. Hoạt động chuyển đổi đồng tiền này thành đồng tiền khác trong quá trình quan hệ giữa các nước nhóm nước với nhau đã làm nảy sinh phạm trù tỷ giá hối đoái.
Tỷ giá hối đoái là một công cụ có hiệu lực, hiệu quả trong việc tác động đến quan hệ kinh tế đối ngoại của mỗi nước, đồng thời là yếu tố cực kỳ quan trọng đối với chính sách tiền tệ quốc gia. Sự biến động của tỷ giá hối đoái tác động đến nhiều hoạt động kinh tế của mỗi nước, trong đó có hoạt động xuất khẩu. Nhận thức được điều này, trong quá trình thực tập tại công ty TNHH may Đồng Tâm, em chọn đề tài “Ảnh hưởng của biến động tỷ giá hối đoái đến hoạt động xuất khẩu của công ty TNHH may Đồng Tâm” làm đề tài khóa luận của mình.

Khóa luận đã tập trung làm rõ các vấn đề sau:
Thứ nhất, khóa luận đã đánh giá tổng quan tình hình biến động tỷ giá hối đoái và các nhân tố ảnh hưởng trong thời gian vừa qua, tổng quan về ngành may mặc VN và các nhân tố ảnh hưởng.
Thứ hai, thông qua dữ liệu thứ cấp của công ty và dữ liệu sơ cấp thu thập được qua phiếu điều tra, khóa luận đưa ra các phân tích rõ hơn về ảnh hưởng của biến động TGHĐ đến hoạt động xuất khẩu của công ty TNHH may Đồng Tâm.
Thứ ba, thông qua các phân tích, đánh giá sự ảnh hưởng của biến động TGHĐ đến hoạt động xuất khẩu hàng may mặc của công ty TNHH may Đồng Tâm, khóa luận đưa ra những dự báo về biến động TGHĐ trong thời gian tới, từ đó, đưa ra các đề xuất và kiến nghị nhằm hạn chế ảnh hưởng của biến động TGHĐ đến hoạt động xuất khẩu trong thời gian tới.

NỘI DUNG:

TÓM LƯỢC
LỜI CẢM ƠN
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
LỜI MỞ ĐẦU 1
1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu ảnh hưởng của biến động TGHĐ đến hoạt động xuất khẩu của công ty TNHH may Đồng Tâm 1
2. Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu những công trình năm trước 1
3. Xác lập và tuyên bố đề tài 3
4. Đối tượng, mục tiêu và phạm vi nghiên cứu 3
5. Phương pháp nghiên cứu 4
6. Kết cấu của khóa luận 5
CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỘNG TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI ĐẾN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU 7
1.1. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến tỷ giá hối đoái và xuất khẩu 7
1.2. Một số lý thuyết về tỷ giá hối đoái và xuất khẩu 9
1.2.1. Một số lý thuyết về tỷ giá hối đoái 9
1.2.2. Một số lý thuyết về xuất khẩu 13
1.3. Nội dung và nguyên lý giải quyết vấn đề ảnh hưởng của biến động TGHĐ đến hoạt động xuất khẩu của công ty TNHH may Đồng Tâm 16
1.3.1.  Tác động của biến động TGHĐ đến chi phí sản xuất hàng may mặc xuất khẩu 16
1.3.2. Tác động của biến động TGHĐ đến doanh thu của hoạt động xuất khẩu hàng may mặc 17
1.3.3. Tác động của biến động TGHĐ đến lợi nhuận của hoạt động xuất khẩu hàng may mặc 18
1.3.4. Các giải pháp công ty thực hiện nhằm hạn chế ảnh hưởng của biến động TGHĐ đến hoạt động xuất khẩu 19
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỘNG TGHĐ ĐẾN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH MAY ĐỒNG TÂM 20
2.1. Tổng quan tình hình và ảnh hưởng của nhân tố môi trường đến hoạt động xuất khẩu sản phẩm may mặc của các công ty may 20
2.1.1. Tổng quan tình hình và ảnh hưởng của nhân tố môi trường đến biến động TGHĐ trong thời gian qua 20
2.1.2. Tổng quan về ngành may mặc và các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của ngành may mặc 24
2.2. Phân tích thực trạng về ảnh hưởng của biến động TGHĐ đến hoạt động xuất khẩu hàng may mặc của công ty TNHH may Đồng Tâm 26
2.2.1. Tổng quan tình hình hoạt động của công ty TNHH may Đồng Tâm 26
2.2.2. Thực trạng ảnh hưởng của TGHĐ và biến động TGHĐ đến hoạt động xuất khẩu của công ty TNHH may Đồng Tâm 27
2.3. Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu 32
2.3.1. Các kết luận và phát hiện khi phân tích dữ liệu sơ cấp 32
2.3.2. Các kết luận và phát hiện khi phân tích dữ liệu thứ cấp 32
CHƯƠNG 3: CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HẠN CHẾ ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỘNG TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI ĐẾN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH MAY ĐỒNG TÂM 34
3.1. Định hướng nhằm hạn chế ảnh hưởng của biến động TGHĐ đến hoạt động xuất khẩu của công ty TNHH may Đồng Tâm 34
3.1.1. Dự báo về sự biến động của tỷ giá hối đoái trong thời gian tới 34
3.1.2. Kế hoạch kinh doanh và định hướng kinh doanh của công ty 35
3.2. Các đề xuất đối với công ty nhằm hạn chế ảnh hưởng của biến động tỷ giá đến hoạt động xuất khẩu 36
3.3. Các kiến nghị đối với cơ quan Nhà nước nhằm hạn chế ảnh hưởng của biến động TGHĐ đến hoạt động xuất khẩu của công ty 37
3.3.1. Kiến nghị với cơ quan quản lý vĩ mô: 38
3.3.2. Kiến nghị với ngân hàng 39
3.4. Những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu 40
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Vũ Linh) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: