BÁO CÁO - XÂY DỰNG MÔ HÌNH VÀ THIẾT KẾ LUẬT ĐIỀU KHIỂN CHO BÀI TOÁN BEAM BALL


Hệ thống quả bóng và thanh đỡ được gọi là hệ cân bằng của quả bóng trên thanh đỡ Được sử dụng như một bài thí nghiệm trong hầu hết các trường đại học kỹ thuật trên thế giới vì nó khá gần gũi với các hệ thống điều khiển thực như việc ổn định hệ thống cân bằng máy bay theo phương nằm ngang khi hạ cánh dưới tác động hỗn loạn của các dòng khí.
Mục đích của bài toán là điều khiển vị trí quả bóng trên thanh đỡ sao cho nó đạt đúng giá trị mong muốn dưới ảnh hưởng bên ngoài.

Để giải quyết bài toán beam-ball, ta coi hệ là tuyến tính với góc quay anphal (α) của thanh tương đối nhỏ (-300≤α≤300).

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: