Cẩm nang ngành lâm nghiệp - Đất và dinh dưỡng ( GS.TSKH Đỗ Đình Sâm & các TG )


MỤC LỤC
1. Đặc điểm các yếu tố hình thành đất rừng Việt Nam .............................................................. 3 
1.1. Đặc điểm khí hậu ............................................................................................................. 3
1.2. Đặc điểm địa hình ............................................................................................................ 7
1.3. Đặc điểm đá mẹ và mẫu chất hình thành đất.................................................................. 10
1.4. Đặc điểm thảm thực vật rừng ở Việt Nam và ảnh hưởng của chúng đến quá trình hình 
thành đất ................................................................................................................................ 12
1.5. Yếu tố thời gian với quá trình hình thành đất ở Việt Nam............................................. 14
1.6. Hoạt động sản xuất của con người có liên quan đến các quá trình hình thành và biến đổi 
các loại đất ở Việt Nam......................................................................................................... 15

2. Các quá trình hình thành và biến đổi đất rừng ..................................................................... 17 

2.1. Quá trình phong hoá và hình thành các keo sét và cấu trúc đất ..................................... 17
2.1.1. Thành phần khoáng vật đất .............................................................................................................18 
2.1.2. Cấu trúc đất .......................................................................................................................................20 
2.2. Quá trình phân giải và tích luỹ chất hữu cơ (mùn, than bùn)......................................... 20
2.3. Quá trình feralit và đá ong hoá....................................................................................... 21 
2.3.1. Quá trình feralit .................................................................................................................................21
2.3.2. Quá trình đá ong hoá ........................................................................................................................22 
2.4. Quá trình glay vùng đồi núi ........................................................................................... 23
2.5. Quá trình mặn hoá.......................................................................................................... 23 
2.5.1. Mặn hoá do nước biển .....................................................................................................................23
2.5.2. Mặn hoá do nước ngầm...................................................................................................................23 
2.6. Quá trình phèn hoá ......................................................................................................... 24
2.7. Quá trình podzol hoá ở vùng nhiệt đới ẩm Việt Nam .................................................... 24
2.8. Quá trình xói mòn và rửa trôi......................................................................................... 25 
2.8.1. Quá trình xói mòn.............................................................................................................................25
2.8.2. Quá trình rửa trôi ..............................................................................................................................26 

3. Đặc trưng đất rừng Việt Nam ............................................................................................... 29
3.1. Phân loại đất rừng .......................................................................................................... 29 
3.1.1. Phân loại đất rừng theo phát sinh....................................................................................................29
      3.1.2. Chuyển đổi phân loại theo FAO - UNESCO............................................................32 
3.2. Phân bố và đặc điểm các loại đất rừng........................................................................... 38
3.2.1. Nhóm đất cát .....................................................................................................................................38
3.2.2. Đất phù sa mặn (Salic Fluvisols) (đất mặn)...................................................................................41
3.2.3. Đất phèn (Thionic Fluvisols -đất phù sa phèn)..............................................................................48 
3.2.4. Nhóm đất đỏ vàng ............................................................................................................................53
3.2.5. Nhóm đất nâu nhiệt đới bán khô hạn (Lixisols)............................................................................58
3.2.6. Nhóm đất đen nhiệt đới (Rendzinas, Luvisols).............................................................................61
3.2.7. Nhóm đất vàng alít vùng núi (nhóm đất mùn vàng đỏ trên núi – Alisols) .................................64
3.2.8. Nhóm đất vàng – alít nhiều mùn núi cao (Đất mùn alít và mùn thô than bùn núi cao – Humic 
Alisols) .........................................................................................................................................................66
3.2.9. Đất đỏ trên núi đá vôi (Luvisols, Rendzinas) ................................................................................68
3.2.10. Nhóm đất xói mòn trơ sỏi đá (Leptosols) ....................................................................................68 
3.3. Độ phì của đất rừng........................................................................................................ 69
3.3.1. Khái niệm về độ phì của đất ............................................................................................................69
3.3.2. Độ phì của đất gồm có các loại khác nhau như sau ......................................................................69
3.3.3. Độ phì đất rừng.................................................................................................................................69
3.3.4. Vòng tiểu tuần hoàn sinh học của rừng, liên quan đến độ phì của đất rừng...............................69 
3.3.5. Độ phì nhiêu và các chỉ tiêu đánh giá độ phì của các nhóm đất chính trong lâm nghiệp.........72 
3.3.6. Thoái hoá và phục hồi độ phì của đất rừng....................................................................................81

4. Dinh dưỡng đất và cây trồng ................................................................................................ 84 
4.1. Đặc điểm các chất dinh dưỡng đa lượng và vi lượng..................................................... 84
4.1.1. Khái niệm chung ..............................................................................................................................84
4.1.2. Các chất dinh dưỡng đa lượng chủ yếu..........................................................................................85
4.1.3. Các chất vi lượng..............................................................................................................................91 
4.2. Dinh dưỡng khoáng đối với một số cây trồng rừng chủ yếu.......................................... 92

5. Kỹ thuật quản lý đất ........................................................................................................... 128 
5.1. Nhóm đất đồi núi.......................................................................................................... 128
5.1.1. Canh tác trên đất dốc: Các kỹ thuật chủ yếu................................................................................128
5.1.2. Các mô hình  sử dụng băng cây xanh canh tác  trên đất dốc .....................................................131
5.1.3. Một số mô hình NLKH trên đất dốc ............................................................................................132 
5.2. Nhóm đất cát ven biển.................................................................................................. 135
5.3. Nhóm đất ngập mặn sú vẹt ........................................................................................... 135
5.4. Nhóm dất chua phèn..................................................................................................... 136 
6. Điều tra đất lâm nghiệp ...................................................................................................... 137
6.1. Điều tra lập địa phục vụ công tác trồng rừng và đánh giá đất đai................................ 137
6.2. Xây dựng bản đồ đất .................................................................................................... 137 
Tài liệu tham khảo .................................................................................................................. 143 

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: