ĐỀ TÀI - Tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay


Bản chất giai cấp công nhân là đặc điểm quan trọng để phân biệt giữa các đảng phái chính trị khác nhau, là tiêu chuẩn để xem xét đâu là đảng cách mạng chân chính, đâu là đảng phi mác-xít, cũng như để phân biệt giữa lập trường giai cấp công nhân với lập trường giai cấp tư sản. Muốn hiểu rõ bản chất giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản, phải căn cứ vào tiêu chí đánh giá như V.I. Lê-nin đã chỉ ra: “…điều đó không phải chỉ phụ thuộc vào chỗ đảng đó có bao gồm công nhân hay không, mà cũng còn phụ thuộc vào chỗ ai lãnh đạo nó, và ở tính chất của hành động và của sách lược chính trị của đảng đó ra sao nữa. Chỉ có những yếu tố nói sau mới làm cho chúng ta thấy là đảng đó có phải là một chính đảng thực sự của giai cấp vô sản hay không”1 và “…chúng ta luôn luôn nhấn mạnh rằng, chúng ta có thể công nhận một đảng là đảng công nhân, khi nào và chỉ khi nào đảng đó thực sự liên hệ với quần chúng,…”2.

Như vậy, theo Lê-nin, để đánh giá bản chất giai cấp công nhân của một đảng thì thành phần xuất thân là yếu tố quan trọng, nhưng yếu tố quyết định phải là: lãnh tụ, đội ngũ cán bộ, cương lĩnh, chiến lược, sách lược, hành động có vì giai cấp công nhân hay không và có liên hệ mật thiết với quần chúng hay không. Đây cũng là tiêu chí mà Đảng ta thường xuyên sử dụng để xây dựng, củng cố và khẳng định bản chất của mình. Chính bản chất giai cấp công nhân đã tạo cho Đảng ta tính ưu việt vượt trội các đảng phái chính trị khác để trở thành đảng duy nhất có khả năng đoàn kết và lãnh đạo toàn dân, toàn quân ta đập tan ách thống trị của đế quốc và phong kiến, lập nên nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

"Tài liệu số 1" do thành viên có TK Email (manhhai20mm@gmail.com) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!


LINK DOWNLOAD ĐỀ TÀI 1 (TG TRƯƠNG THỊ NGA)

LINK DOWNLOAD ĐỀ TÀI 2 (TG PGS.TS ĐỖ NGỌC NINH)
M_tả

No comments: