KHẢO SÁT HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ 2AZ FE CỦA XE TOYOTA CAMRY 2.4G SẢN SUẤT NĂM 2007


Dưới sự hướng dẫn trực tiếp của thầy Th.S. Hoàng Ngọc Dương và thầy KS. Phan Minh Hiếu đã giúp tôi thực hiện khóa luận: “Khảo sát hệ thống điều khiển động cơ 2AZ-FE của xe Toyota Camry 2.4G sản suất năm 2007” với mục đích:

- Tìm hiểu hệ thống điều khiển động cơ 2AZ-FE của xe Toyota Camry 2.4G sản suất năm 2007.
- Xây dựng các bài thực hành: giúp sinh viên ứng dụng ngay bài học lý thuyết và bài thực hành.
- Giúp sinh viên kiểm tra và đo đạc các thông số của hệ thống điều khiển động cơ 2AZ-FE của xe Toyota Camry 2.4G sản xuất năm 2007.
- Phục vụ cho công việc kiểm tra và sửa chữa sau này.


NỘI DUNG:

Chương 1: MỞ ĐẦU ................................................................................................ 1
1.1 Đặt vấn đề. ......................................................................................................... 1
1.2 Mục đích của đề tài. ........................................................................................... 2
Chương 2: TỔNG QUAN. ........................................................................................ 3
2.1 Lịch sử phát triển của hệ thống điều khiển. ....................................................... 3
2.2. Thông số kỹ thuật của động cơ. ........................................................................ 4
2.3. Sơ đồ điều khiển................................................................................................ 5
2.4. Sơ đồ cấu tạo của các cảm biến trên động cơ. .................................................. 6
2.4.1 Cảm biến nhiệt độ nước làm mát và cảm biến nhiệt độ khí nạp. ................ 6
2.4.2 Cảm biến lưu lượng khí nạp. ....................................................................... 7
2.4.3 Cảm biến vị trí bướm ga. ............................................................................. 9
2.4.4 Cảm biến vị trí trục khuỷu. ........................................................................ 11

2.4.5 Cảm biến vị trí trục cam. ........................................................................... 11
2.4.6 Cảm biến kích nổ. ...................................................................................... 12
2.4.7 Cảm biến tỉ lệ không khí – nhiên liệu. ...................................................... 13
2.4.8 Cảm biến ôxy. ............................................................................................ 13
2.4.9 Van VVT-i. ................................................................................................ 15
Chương 3: PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN.............................................. 20
3.1 Thời gian và địa điểm thực hiện. ..................................................................... 20
3.2 Phương tiện. ..................................................................................................... 20
3.3 Phương pháp. ................................................................................................... 21

Chương 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN.............................................................. 22
4.1 Vị trí lắp đặt các cảm biến trên động cơ. ......................................................... 22
4.2. Kí hiệu màu dây. ............................................................................................. 23
4.3. Kí hiệu các chân. ............................................................................................. 23
4.4. Sơ đồ kí hiệu các chân của ECM. ................................................................... 24
4.5 Xây dựng các bài kiểm tra khảo sát các cảm biến. .......................................... 26
Bài 1: Kiểm tra mạch cấp nguồn ECU động cơ. ................................................ 26
Bài 2: Kiểm tra cảm biến nhiệt độ nước làm mát động cơ. ................................ 27
Bài 3: Kiểm tra cảm biến ôxy. ............................................................................ 28
Bài 4: Kiểm tra cảm biến vị trí bướm ga. ........................................................... 34
Bài 5: Kiểm tra cảm biến vị trí trục cam. ........................................................... 36
Bài 6: Kiểm tra cảm biến vị trí trục khuỷu. ........................................................ 37
Bài 7: Kiểm tra cảm biến lưu lượng khí nạp. ..................................................... 38
Bài 8: Kiểm tra cảm biến tốc độ xe. ................................................................... 41
Bài 9: Kiểm tra cảm biến nhiệt độ khí nạp. ........................................................ 41
Bài 10: Kiểm tra hoạt động của van VVT-i. ...................................................... 42
Bài 11: Kiểm tra mạch vòi phun nhiên liệu........................................................ 43
Chương 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ. ................................................................. 46
5.1 Kết luận. ........................................................................................................... 46
5.2 Đề nghị. ............................................................................................................ 46

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: