LUẬN VĂN THẠC SỸ - NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP SỬ DỤNG MÁY LẠNH HẤP THỤ HIỆU QUẢ


Với hai ưu điểm lớn là có thể hoạt động bằng những nguồn nhiệt thải, năng lượng mặt trời và môi chất làm việc không gây tác hại đối với môi trường, máy lạnh hấp thụ ngày càng được sử dụng phổ biến. Con người đã biết thay thế từ máy nước nóng dùng điện sang dùng năng lượng mặt trời để tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, thực tế cho thấy hiện nay hầu hết các căn hộ cao cấp đều lắp các máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời. Vì vậy ý tưởng thay thế máy lạnh dùng điện sangdùng năng lượng mặt trời là có thể khả thi.


Với ý tưởng đó, luận văn này tập trung nghiên cứu các vấn đề sau:

  Kết cấu và nguyên lý hoạt động của máy lạnh hấp thụ và so sánh với các loại máy lạnh khác.
  Các nguồn năng lượng sử dụng máy lạnh hấp thụ: phân tích hiệu quả, kết cấu hệ thống.
  Đề xuất mô hình máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lượng mặt trời cho căn hộ.
  Tính toán thiết kế sơ bộ máy lạnh hấp thụ H2
  So sánh hiệu quả kinh tế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lượng mặt trời với máy lạnh dùng điện cho căn hộ cao cấp.

NỘI DUNG:

Chương 1 : GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀTÀI.....................................................................1
1.1  Đặt Vấn Đề..........................................................................................................1
1.2  Đối tượng nghiên cứu của đềtài .......................................................................2
1.3  Mục tiêu của đềtài .............................................................................................3
1.4  Tính cấp thiết và tầm quan trọng của đềtài....................................................3
1.5  Tình hình nghiên cứu trong nước và trên thếgiới ..........................................3
1.5.1  Tình hình nghiên cứu trong nước .........................................................3
1.5.2  Tình hình nghiên cứu trên thếgiới........................................................4
1.6  Các nội dung chính của đềtài ...........................................................................7
1.7  Giới hạn của đềtài..............................................................................................7
1.8  Bốcục của đềtài .................................................................................................7
Chương 2: GIỚI THIỆU MÁY LẠNH HẤP THỤ..........................................................................8
2.1  Cơsởlý thuyết tính toán thiết kếmáy lạnh hấp thụ.......................................8
2.1.1  Giới thiệu chung vềmáy lạnh hấp thụ..................................................8
2.1.2  Nguyên lý làm việc của máy lạnh hấp thụ............................................9
2.1.3  Công chất dùng trong máy lạnh hấp thụ.............................................11
2.1.3.1  Các yêu cầu đối với công chất dùng trong máy lạnh hấp thụ...........11
2.1.3.2  Các loại công chất thông dụng.............................................................12
2.1.4  Ưu nhược điểm của máy lạnh hấp thụ................................................13
2.1.5  Phân loại máy lạnh hấp thụH2O/LiBr...............................................15
2.1.5.1  Máy lạnh hấp thụmột cấp ...................................................................15
2.1.5.1.1  Sơ đồvà nguyên lý làm việc ..........................................................15
2.1.5.1.2  Đặc điểm..........................................................................................16
2.1.5.2  Máy lạnh hấp thụhai cấp.....................................................................16
2.1.5.2.1  Sơ đồvà nguyên lý làm việc ..........................................................16
2.1.5.2.2  Đặc điểm..........................................................................................18
2.1.5.3  Máy lạnh hấp thụba cấp......................................................................18
2.1.5.3.1  Sơ đồvà nguyên lý làm việc ..........................................................18
2.1.5.3.2  Đặc điểm..........................................................................................20
2.1.5.4  Các loại máy lạnh khác ........................................................................21
2.1.6  Nguồn nhiệt dùng cho máy lạnh hấp thụ............................................21
2.1.7  Lựa chọn máy lạnh hấp thụphù hợp cho căn hộ..............................23
2.2  Tính toán thiết kếmáy lạnh hấp thụH2O/LiBr một cấp .............................25
2.2.1  Lựa chọn mô hình máy lạnh cho căn hộcao cấp...............................25
2.2.2  Tính toán các thông sốtrạng thái cơbản của dung dịch H2O/LiBr28
2.2.2.1  Nồng độcủa dung dịch H2O/LiBr.......................................................28
2.2.2.2  Các công thức xác định các thông sốtrạng thái của dung dịch .......28
2.2.2.2.1  Entanpi của dung dịch...................................................................28
2.2.2.2.2  Khối lượng riêng của dung dịch ...................................................29
2.2.2.2.3  Nhiệt độbão hòa của tác nhân lạnh .............................................30
2.2.2.2.4  Entanpi của tác nhân lạnh ............................................................30
2.2.2.2.5  Áp suất bão hòa của tác nhân lạnh...............................................31
2.2.2.2.6  Nhiệt độbão hòa của tác nhân lạnh cân bằng với dung dịch lỏng
sôi. 31
2.2.2.2.7  Nhiệt độsôi của dung dịch ............................................................32
2.2.2.2.8  Áp suất bão hòa của dung dịch.....................................................33
2.2.2.2.9  Nồng độcủa dung dịch ..................................................................33
2.2.2.2.10  Nhiệt dung riêng của dung dịch....................................................34
2.2.2.2.11  Hệsốdẫn nhiệt của dung dịch ......................................................34
2.2.2.2.12  Độnhớt động lực học của dung dịch............................................34
2.2.2.2.13  Sức căng bềmặt của dung dịch ....................................................35
2.2.2.3  Các đồthịthông dụng của dung dịch H2O/LiBr...............................35
2.2.2.4  Các bảng thông sốcủa dung dịch H2O/LiBr .....................................36
2.2.3  Chu trình máy lạnh hấp thụmột cấp..................................................36
2.2.3.1  Biểu diễn trên đồthịDühring “Entanpi - nhiệt độ- nồng độ”..........36
2.2.3.2  Biểu diễn trên đồthịDühring “Áp suất - nhiệt độ- nồng độ”...........39
2.2.4  Các tính toán nhiệt động ......................................................................40
2.2.4.1  Bình phát sinh .......................................................................................40
2.2.4.2  Bình ngưng tụ........................................................................................41
2.2.4.3  Bình bay hơi ..........................................................................................42
2.2.4.4  Bình hấp thụ..........................................................................................43
2.2.4.5  Bình hồi nhiệt ........................................................................................44
2.2.4.6  Bộhâm nước..........................................................................................45
2.2.5  Xác định các thông sốlàm việc ............................................................45
Chương 3: TÍNH TOÁN THIẾT KẾHỆTHỐNG LẠNH HẤP THỤCHO CĂN HỘ............. 48
3.1  Tính toán chu trình máy lạnh hấp thụmột cấp.............................................48
3.1.1  Nhu cầu phụtải lạnh cho căn hộ. ........................................................48
3.1.2  Nhiệt độnước nóng gia nhiệt vào/ra khỏi máy lạnh hấp thụ...........48
3.1.3  Nhiệt độnước làm mát đi vào/ra khỏi bình hấp thụ.........................48
3.1.4  Nhiệt độra/ vào máy lạnh hấp thụcủa chất tải lạnh ........................49
3.1.5  Nhiệt độvà áp suất bão hòa của tác nhân lạnh trong bình bay hơi.49
3.1.6  Nhiệt độvà áp suất ngưng tụcủa tác nhân lạnh................................49
3.1.7  Xác định các điểm nút của chu trình ..................................................50
3.1.8  Biểu diễn chu trình trên đồthị............................................................53
3.2  Tính toán phụtải cho các thiết bị...................................................................53
3.2.1  Lưu lượng tác nhân lạnh và dung dịch đi qua các thiết bị...............53
3.2.2  Bình phát sinh .......................................................................................54
3.2.3  Bình ngưng tụ........................................................................................54
3.2.4  Bình bay hơi ..........................................................................................54
3.2.5  Bình hấp thụ..........................................................................................54
3.2.6  Bình hồi nhiệt ........................................................................................55
3.2.7  Kiểm tra lại kết qủa tính toán..............................................................55
3.2.8  Hệsốlàm lạnh của chu trình (hệsố COP)..........................................55
3.3  Kiểm tra đáp ứng từmôi trường....................................................................55
Chương 4: SO SÁNH MÁY LẠNH HẤP THỤVỚI MÁY LẠNH THÔNG THƯỜNG DÙNG
ĐIỆN...........................................................................................60
4.1  Tính công suất điện đáp ứng cho nhu cầu lạnh trong năm..........................60
  viii
4.2  So sánh hiệu quảcủa máy lạnh hấp thụso với máy lạnh dùng điện & kết
luận. 60
4.3  Kết luận .............................................................................................................60
4.4  Các kết quả đềtài đã làm được.......................................................................61
4.5  Những yếu tốcần bổsung đểtiến tới việc chếtạo máy lạnh hấp thụvào
mục đích thuơng mại hóa. ........................................................................................61
4.6  Hướng phát triển của luận văn .......................................................................61
TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................................................................63
CÁC BẢNG SỐLIỆU VỀCÁC TÍNH CHẤT NHIỆT ĐỘNG VÀ CÁC BẢNG VỀCÁC
THÔNG SỐNHIỆT VẬT LÝ CỦA DUNG DỊCH H2O/LiBr .....................................................64

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: