Nghiên cứu chiết xuất tinh dầu từ lá cây bạch đàn bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước


Để hoàn thành tốt đề tài này, không chỉ có sự nỗ lực của bản thân, mà còn có sự hỗ trợ và giúp đỡ của thầy cô, bạn bè và gia đình, trong đó em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến: ThS. Nguyễn Quang Thái là giảng viên trực tiếp hướng dẫn và định hướng cho quá trình nghiên cứu, tạo điều kiện thuận lợi và chỉ bảo ân cần để tôi có thể hoàn thành tốt đề tài này.
Xin gửi lời cảm ơn quý thầy, cô phụ trách phòng thí nghiệm đã nhiệt tình giúp đỡ và tạo điều kiện cho tôi hoàn thành đề tài này. Cảm ơn quý thầy, cô Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, Khoa Hóa Học và Công Nghệ Thực Phẩm đã dạy dỗ và truyện đạt những kiến thức quý báu để giúp tôi trang bị kiến thức cần thiết trong thời gian tôi học tập tại trường.

Xin chân thành cảm ơn đến quý thầy, cô trong hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp đã dành chút thời gian quý báu để đọc và đưa những lời nhận xét giúp tôi hoàn thiện hơn về đề tài này. Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn đến bạn bè và gia đình đã là chỗ dựa vững chắc về mặt tinh thần và vật chất, để tôi có thể hoàn thành đồ án trong suốt thời gian vừa qua.

NỘI DUNG:

DANH MỤC BẢNG ...............................................................................................
DANH MỤC HÌNH ................................................................................................

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ..............................................................
LỜI MỞ ĐẦU ......................................................................................................... 01
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT .....................................................03

1. Nguồn gốc ................................................................................................ 03
1.1. Nguồn gốc di thực ............................................................................... 03
1.2. Mô tả ................................................................................................... 03
1.3. Gieo trồng .......................................................................................... 05
1.3.1. Chọn giống .................................................................................... 05
1.3.2. Kỹ thuật trồng ............................................................................... 06
1.3.3. Thu hái và Bảo quản ..................................................................... 07
1.4. Công dụng ........................................................................................... 08
1.5. Giới thiệu về tinh dầu.......................................................................... 08
1.5.1. Khái niệm về tinh dầu .................................................................. 08
1.5.2. Nguồn gốc và sự phát triến của tinh dầu ...................................... 09
1.5.3. Tính chất vật lý và các thành phần hoá học trong tinh dầu .......... 10
1.5.3.1. Tính chất vật lý của tinh dầu .................................................... 10
1.5.3.2. Các thành phần hóa học trong tinh dầu ................................... 10
1.5.3.3. Vai trò của tinh dầu trong đời sống thực vật ........................... 10
1.5.3.4. Sinh tổng hợp tinh dầu trong cơ thể thực vật........................... 14
1.6. Tính chất vật lý và tính chất hóa học của tinh dầu Bạch Đàn ............ 17
1.6.1. Tính chất vật lý của tinh dầu Bạch Đàn ........................................ 17
1.6.2. Thành phần hoá học của tinh dầu Bạch Đàn ................................ 17
1.6.3. Ứng dụng của tinh dầu .................................................................. 19
1.6.3.1. Trong công nghệ thực phẩm .................................................... 19
1.6.3.2. Trong y học .............................................................................. 19
1.6.3.3. Trong công nghiệp sản xuất mỹ phẩm ..................................... 20
1.7. Các phương pháp sản xuất tinh dầu .................................................... 20
1.7.1. Phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước (Hydrodistillation) .... 21
1.7.1.1. Nguyên lí của phương pháp ..................................................... 21
1.7.1.2. Những yếu tố chính ảnh hưởng đến hiệu suất ......................... 21
1.7.1.3. Ưu nhược điểm của phương pháp ............................................ 23
1.7.2. Các phương pháp khác .................................................................. 24
1.7.2.1 Phương pháp chiết (Extraction) ................................................ 24
1.7.2.2. Phương pháp ướp (Enfleurage) ................................................ 25
1.7.2.3. Phương pháp ngâm (Hot Maceration) ..................................... 26
1.7.2.4. Phương pháp ép (Expression hay Cold Pressing) .................... 26
1.7.2.5. Phương pháp vi sóng................................................................ 26
1.7.3.Các dạng sản phẩm trong quá trình tách chiết tinh dầu ................. 29
1.8. Các phương pháp phân tích sắc ký ..................................................... 30
1.8.1. Phương pháp phân tích sắc ký lớp mỏng (TLC)........................... 30
1.8.2. Phương pháp phân tích sắc ký lớp mỏng (GC)............................. 30
1.8.3. Phương pháp phân tích sắc ký khối phổ (GC/MS) ....................... 31
CHƯƠNG 2: THỰC NGHIỆM ........................................................................33
2.1. Đối tượng nghiên cứu ......................................................................... 33
2.1.1. Nguyên liệu chính ......................................................................... 33
2.1.2. Thời gian lấy mẫu ......................................................................... 33
2.1.3. Dụng cụ - thiết bị- hóa chất .......................................................... 33
2.2. Phương pháp thực nghiệm ................................................................. 34
2.2.1. Thu nguyên liệu và xử lý nguyên liệu .......................................... 34
2.2.2. Phương pháp chưng cất ................................................................. 34
2.2.3. Dự kiến quy trình chiết xuất tinh dầu lá Bạch Đàn liễu ............... 35
2.2.4. Thực nghiệm xác định tỷ lệ nước/ nguyên liệu ............................ 37
2.2.5. Thực nghiệm xác định nồng độ NaCl trong nước ngâm .............. 39
2.2.6. Thực nghiệm xác định thời gian ngâm hỗn hợp ........................... 41
2.2.7. Thực nghiệm xác định thời gian chưng cất .................................. 43
2.3. Phương pháp xác định danh các cấu tử thành phần có trong tinh dầu
lá Bạch Đàn liễu .............................................................................................. 45
2.4. Phương pháp xác định tỉ lệ khối lượng tinh dầu ................................. 46
2.5. Phương pháp xử lý số liệu .................................................................. 46
CHƯƠNG 3 :KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN .....................47
3.1. Kết quả xác định tỷ lệ nước/nguyên liệu thích hợp ............................ 47
3.2. Kết quả xác định nồng độ NaCl trong nước ngâm ............................. 49
3.3. Kết quả xác định thời gian ngâm NaCl thích hợp .............................. 51
3.4. Kết quả xác định thời gian chưng cất thích hợp ................................. 53
3.5. Đề xuất quy trình chưng cất tinh dầu Bạch Đàn Liễu ........................ 56
3.6. Kết quả xác định thành phần hóa học của tinh dầu ............................ 57
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ....................................................60
1. Kết luận ................................................................................................... 60
2. Kiến nghị ................................................................................................ 60
TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................. 61
PHỤ LỤC............................................................................................................ 63

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: