Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển thị trường bất động sản trên địa bàn quận hà đông


Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển thị trường bất động sản trên địa bàn quận hà đông, thành phố hà nội.

Sự phát triển kinh tế của một quốc gia luôn đi cùng với sự phát triển của các dự án bất động sản. Là một đất nước có nền kinh tế đang phát triển, Việt Nam lại càng phải đặc biệt chú ý tới việc đẩy nhanh quá trình đô thị hóa, hiện đại hóa, phát triển cơ sở hạ tầng, trong đó có các dự án bất động sản nhằm ổn định đời sống nhân dân, đồng thời đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài và phát triển các nguồn lực trong nước.
Đối với thành phố Hà Nội nói chung và quận Hà Đông nói riêng trong những năm gần đây đánh dấu sự xuất hiện ngày càng nhiều của những tòa nhà văn phòng, khách sạn, căn hộ, TTTM, những công trình này làm thay đổi diện mạo của quận. Và một điều rất dễ nhận thấy là sự gia tăng dân số tại các quận huyện giáp trung tâm rất lớn đã đặt ra thách thức lớn về nhu cầu nhà ở cho người dân. Chính vì thế mà thị trường bất động sản tại Hà Nội đã trở nên cực kì sôi động, trong đó có quận Hà Đông, trung tâm kinh tế phía Tây Bắc của thành phố.
Sự hình thành của thị trường BĐS đã góp phần chuyển dịch cơ cấu đất đai theo hướng tích cực và hiệu quả, thu hút được lượng vốn đáng kể đầu tư BĐS, tạo đà cho các lĩnh vực liên quan như: kinh doanh xây dựng, phát triển giao thông vận tải, tăng cường kết cấu hạ tầng, kinh tế xã hội. Tuy nhiên thị trường BĐS đã và đang bộc lộ nhiều hạn chế, thiếu đồng bộ, chính sách và biện pháp tài chính của nhà nước chưa đủ mạnh, chưa đáp ứng được yêu cầu ổn định và mở rộng thị trường BĐS, quản lý Nhà nước về thị trường BĐS còn nhiều yếu kém. Thực tế là còn tồn tại “thị trường ngầm”; giao dịch bất động sản nó chung và môi giới bất động sản nói riêng hoạt động còn mang tính tự phát.

NỘI DUNG:

MỞ ĐẦU ....................................................................................................................1
1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn ........................................................................1
2. Mục tiêu nghiên cứu ............................................................................................2
3. Nhiệm vụ nghiên cứu...........................................................................................2
4. Phạm vi nghiên cứu .............................................................................................2
5. Phương pháp nghiên cứu .....................................................................................2
6. Cơ sở tài liệu để thực hiện Luận văn ...................................................................3
CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ THỊ TRƢỜNG BẤT
ĐỘNG SẢN ................................................................................................................5
1.1. Cơ sở lý luận về thị trường bất động sản ..........................................................5
1.1.1. Bất động sản ...............................................................................................5
1.1.2. Thị trường bất động sản .............................................................................9
1.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới thị trường bất động sản ...................................18
1.1.4. Vai trò quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản .......................20
1.2. Thị trường bất động sản Việt Nam .................................................................23
1.2.1. Chính sách phát triển thị trường bất động sản..........................................23
1.2.2. Cơ sở pháp lý hiện hành về thị trường bất động sản ................................25
1.2.3. Quản lý Nhà nước về thị trường bất động sản .........................................27
1.2.4. Thị trường bất động sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay ...................30
1.3. Thị trường bất động sản của một số nước trên thế giới và kinh nghiệm phát
triển thị trường bất động sản Việt Nam .................................................................32
1.3.1 Thị trường bất động sản Mỹ ......................................................................32
1.3.2 Thị trường bất đống sản Ôxtrâylia ............................................................33
1.3.3 Thị trường bất động sản Trung Quốc ........................................................36
1.3.4 Kinh nghiệm quốc tế về chính sách phát triển thị trường bất động sản đối
với Việt Nam ......................................................................................................37
CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG THỊ TRƢỜNG BẤT ĐỘNG SẢN QUẬN HÀ
ĐÔNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI ...............................................................................39
2.1. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của quận Hà Đông .................39
2.1.1. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên ................................................................39
2.1.2. Đặc điểm về kinh tế xã hội .......................................................................42
2.2. Tình hình quản lý đất đai tại quận Hà Đông...................................................47
2.2.1 Hiện trạng sử dụng đất ..............................................................................47
2.2.2. Tình hình biến động diện tích các loại đất năm 2016 so với năm 2014
(bảng 2.4 và hình 2.3) .........................................................................................49
2.2.3. Tình hình quản lý đất đai ..........................................................................51
2.3. Tình trạng quản lý thị trường bất động sản trên địa bàn quận Hà Đông ........52
2.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới thị trường bất động sản quận Hà Đông ...............53
2.4.1. Cơ sở hạ tầng ............................................................................................53
2.4.2. Tốc độ đô thị hóa tăng cao .......................................................................54
2.4.3. Yếu tố tâm lý ............................................................................................55
2.5. Thực trạng thị trường bất động sản quận Hà Đông ........................................55
2.5.1. Thị trường bất động sản quận Hà Đông giai đoạn 2013 đến 2016 ..........55
2.5.2. Trực trạng thị trường bất động sản quận Hà Đông hiện nay ....................60
2.6. Đánh giá thực trạng thị trường bất động sản quận Hà Đông ..........................78
2.6.1. Những mặt đã đạt được. ...........................................................................78
2.6.2. Những hạn chế ..........................................................................................79
2.6.3. Nguyên nhân của những hạn chế .............................................................80
2.7. Dự báo về thị trường bất động sản quận Hà Đông đến năm 2018 .................81
2.7.1. Giá trị bất động sản tăng ..........................................................................81
2.7.2. Tăng dân số tại quận dẫn tới tăng nhu cầu về nhà ở ................................81
2.7.3. Sự chuyển biến về cung cầu và phân khúc nhà ở .....................................82
CHƢƠNG 3 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN CỦA
THỊ TRƢỜNG BẤT ĐỘNG SẢN QUẬN HÀ ĐÔNG ........................................84
3.1. Định hướng phát triển kinh tế, xã hội của quận Hà Đông ..............................84
3.2. Giải pháp .........................................................................................................85
3.2.1. Kiện toàn tổ chức cán bộ ..........................................................................85
3.2.2. Đồng bộ pháp luật về đất đai xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản ...85
3.2.3. Giải pháp hỗ trợ đầu tư kinh doanh bất động sản ....................................85
3.2.4. Giải pháp hỗ trợ người mua .....................................................................86
3.2.5. Thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật .............................................86
3.2.6. Xây dựng hệ thống thông tin bất động sản...............................................86
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................................................87
1. Kết luận ..............................................................................................................87
2. Kiến nghị ...........................................................................................................87
TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................89

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Tan Dung) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: