ĐỒ ÁN - Thiết kế hệ thống điều khiển thang máy chở hàng


Nhiệm vụ : Thiết kế hệ thống điều khiển cho thang máy ba tầng chở hàng
Do yêu cầu của môn học và phạm vi kiến thức, công nghệ chúng ta thiết kế cho trường hợp 2 tầng.
Bài toán thang máy 3 tầng thực tế là tổ hợp của 6 bài toán nhỏ sau :

   Bài toán 1 : Thang máy xuất phát từ tầng 1 đi lên và dừng ở tầng 2
   Bài toán 2 : Thang máy xuất phát từ tầng 2 đi xuống và dừng ở tầng 1
   Bài toán 3 : Thang máy xuất phát từ tầng 1 đi lên và dừng ở tầng 3
   Bài toán 4 : Thang máy xuất phát từ tầng 3 đi xuống và dừng ở tầng 1
   Bài toán 5 : Thang máy xuất phát từ tầng 2 đi lên và dừng ở tầng 3
   Bài toán 6 : Thang máy xuất phát từ tầng 3 đi xuống và dừng ở tầng 2

Khi giải quyết bài toán, chúng ta kết hợp giải từng cặp bài toán 1&2, bài toán 3&4 và bài toán 5&6.Trong đồ án này, chúng ta chỉ giải bài toán 1&2.NỘI DUNG:

Chương 1: Thiết kế cấu trúc mạch điều khiển ………………………………...3
1. Yêu cầu công nghệ………………………………………........................... .3
2. Tổng hợp mạch điều khiển………………………………………................ 4
3. Thực hiện sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển……………………………… 13
4. Thiết kế mạch lực hệ thống ………………………………..............………17

Chương 2: Thuyết minh hoạt động của sơ đồ ………………………...………18
1. Thang máy đi từ tầng 1 lên tầng 2 …………………………………....……18
2. Thang máy đi từ tầng 2 xuống tầng 1………………………………………19

Chương 3: Tính chọn các thiết bị……………………………………….……...21
1. Chọn động cơ và bộ biến đổi ……………………………………….............22
2. Chọn các thiết bị bảo vệ mạch lực……………………………………….. ...23
3. Chọn các thiết bị mạch điều khiển …………………………………….........24

Chương 4: Lắp ráp hệ thống…………………………………………….…......28

Kết luận………………………………………………………….…….............30
Tài liệu tham khảo……………………………………………….……….........31


LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: