ĐỒ ÁN - Thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy sản xuất dầu ăn


Ngày nay chất lượng cuộc sống con người đang được nâng cao rất nhiều nhờ vào sự phát triển của khoa học kĩ thuật với nhiều ngành sản xuất được đẩy mạnh. Kinh tế phát triển cũng làm nảy sinh nhiều nhu cầu vật chất của con người, từ đó các ngành công nghiệp không ngừng được phát minh và đưa vào hoạt động sản xuất. Nhưng cũng từ đó phát sinh ra một vấn đề mới mà con người cần giải quyết. Đó là vấn đề ô nhiễm môi trường. Vấn đề đó ngày càng lớn hơn và hiện nay đã ở mức báo động. Chính vì thế việc cân bằng giữa kinh tế và môi trường là bài toán khó cần sự hợp tác tham gia của tất cả mọi người trên thế giới.
Việt Nam đang trong giai đoạn đổi mới, nền kinh tế chuyển mình phát triển mạnh mẽ. Các ngành công nghiệp, các đơn vị sản xuất tranh đua phát triển, mở rộng sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về mọi mặt của con người. Cũng như các ngành công nghiệp khác, ngành sản xuất dầu thực vật đang phát triển không ngừng với chủng loại sản phẩm ngày càng đa dạng. Thế nhưng đó cũng là nguyên nhân của việc lượng nước thải cũng như chất thải khác gia tăng đe dọa ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và cần được kiểm soát.


NỘI DUNG:

CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI 1
I. Giới thiệu chung 1
II. Các phương pháp xử lý nước thải 1
CHƯƠNG 2 : TỔNG QUAN VỀ NGÀNH SẢN XUẤT DẦU ĂN 3
I. Dầu ăn : 3
II. Các bước tinh luyện dầu: 4
CHƯƠNG 3 : THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY SẢN XUẤT DẦU ĂN 6
I. Các thông số của dòng thải: 6
1. Lưu lượng nước thải : 6
2. Thành phần nước thải: 6
II. Phương pháp và lựa chọn công nghệ xử lý nước thải: 6
1. Những phương pháp chung xử lý nước thải : 6
2. Lựa chọn công nghệ xử lý nước thải : 10
CHƯƠNG 4 : TÍNH TOÁN THIẾT KẾ 12
I. Song chắn rác : 12
II. Bể tách dầu mỡ và lắng cát : 14
III. Bể điều hòa : 15
IV. Tuyển nổi : 15
V. Bể aerotank : 16
1. Các thông số thiết kế : 17
2. Tính hiệu quả xử lý : 17
3. Tính thể tích của bể: 18
4. Lượng bùn phải xả ra mỗi ngày: 18
5. Tính hệ số tuần hoàn α bỏ qua lượng bùn họat tính tăng lên trong bể 19
6. Lượng oxy cần thiết 19
7. Cách bố trí đầu phân phối khí 20
8. Tính toán các thiết bị phụ 20
VI. BỂ LẮNG 2 : 22
1. Diện tích mặt bằng của bể lắng 22
2. Xác định chiều cao bể 24
3. Thời gian lưu nước trong bể lắng 24

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: