ĐỒ ÁN - Thiết kế lập trình nhà giữ xe tự động sử dụng PLC S7-200


Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ chế tạo thiết bị tự động hóa, kết hợp với những thành tựu trong công nghệ vi điện tử và công nghệ thông tin, đã cho phép tạo nên một giải pháp tự động hoá hoàn toàn trong mọi lĩnh vực. Có thể nói tự động hoá đã trở thành xu hướng tất yếu của bất kỳ quốc gia, lãnh thỗ nào.
Xuất phát từ thực trạng giao thông ở các thành phố lớn ở nước ta (như Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh) và các nước trên thế giới, với sự gia tăng ngày càng lớn của các phương tiện giao thông (đặc biệt là ôtô), một nhu cầu về bãi đậu đỗ cho các phương tiện giao thông là yêu cầu cấp bách. Một mặt, giảm tắt nghẽn giao thông, nó còn đem lại mặt thẩm mỹ cho một thành phố lớn hiện đại. Với lý do đó, em đã khảo sát thiết kế một mô hình bãi đậu xe tự động. Qua một thời gian hơn 3 tháng tìm hiểu và thực hiện đề tài “Lập trình thiết kế nhà giữ xe tự động điều khiển bằng PLC S7 – 200” nhờ được sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo TS. Nguyễn Trọng Thắng và các thầy cô trong Bộ môn em đã hoàn thành đề tài.


Đề tài của em gồm các nội dung

Chương 1: Tổng quan về hệ thống nhà giữ xe tuuj động
Chương 2: Giới thiệu về PLC S7-200
Chương 3: Lập Trình thiết kế nhà giữ xe tự động sử dụng kỹ thuật PLC để điều Khiển

NỘI DUNG:

LỜI NÓI ĐẦU ................................................................................................... 11
CHƢƠNG 1: ...................................................................................................... 11
TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG NHÀ GIỮ XE TỰ ĐỘNG.......................... 12
1.1. TÌNH HÌNH GIAO THÔNG CÁC THÀNH PHỐ LỚN Ở NƢỚC TA 12
1.2. THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỦA CÁC NHÀ
GIỮ XE Ở VIỆT NAM ..................................................................................... 12
1.3. CÁC GIẢI PHÁP ....................................................................................... 13
1.4. TỔNG QUÁT VỀ HỆ THỐNG GIỮ Ô TÔ TỰ ĐỘNG ....................... 15
1.4.1. Khái niệm về hệ thống nhà giữ xe tự động ........................................... 15
1.4.2. Sự hình thành và phát triển hệ thống giữ ôtô tự động ........................ 15
1.4.3. Cấu tạo chung của hệ thống giữ ôtô tự động ........................................ 17
1.4.3.1. Kết cấu của hệ thống giữ xe ................................................................ 17
1.4.3.2. Thiết bị nâng – chuyển xe .................................................................... 17
1.4.3.3. Block giữ xe – Ô lƣu giữ xe.................................................................. 18
1.4.3.4. Hệ thống điều khiển ............................................................................. 18
1.4.3.5. Hệ thống giao tiếp với ngƣời dùng...................................................... 19
1.4.4. Các thông số cơ bản của hệ thống ......................................................... 19
1.4.4.1. Sức chứa lớn nhất ................................................................................. 19
1.4.4.2. Hệ số sử dụng diện tích ........................................................................ 19
1.4.4.3. Thời gian nhập hoặc lấy xe.................................................................. 19
1.4.5. Lợi ích của hệ thống giữ ôtô tự động ..................................................... 20
1.5. CÁC HỆ THỐNG NHÀ GIỮ XE TỰ ĐỘNG ......................................... 21
1.5.1. Hệ thống giữ xe loại thang nâng ............................................................ 21
1.5.2. Hệ thống đỗ xe dạng tầng di chuyển ..................................................... 22
1.5.3. Hệ thống đỗ xe loại thang nâng di chuyển ............................................ 22
1.5.4. Hệ thống đỗ xe dạng xoay vòng ngang .................................................. 24
1.5.5. Hệ thống đỗ xe dạng xoay vòng tầng ..................................................... 25
1.5.6. Hệ thống đỗ xe dạng xoay vòng trục đứng ........................................... 26
1.5.7. Hệ thống đỗ xe dạng xếp hình ................................................................ 26
1.6. VẬN HÀNH GARA Ô TÔ TỰ ĐỘNG .................................................... 27
1.6.1. Cơ chế vận hành ...................................................................................... 27
1.6.2. Ƣu điểm .................................................................................................... 28
1.6.3. Nhƣợc điểm .............................................................................................. 28
CHƢƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ PLC S7 - 200 ................................................ 29
GIỚI THIỆU ........................................................................................... 29
1. Khái Niệm Về Plc: .................................................................................. 29
2. Đặc Điểm Chung Plc S7-200: ................................................................. 31
3. C?u hình ph?n c?ng ................................................................................ 34
4. Nguyn t?c lm vi?c c?a CPU .................................................................. 40
5. Phân loại PLC ......................................................................................... 41
6. Cấu Trúc Cơ Bản Của Một Plc S7-200 ................................................. 42
7. Giới Thiệu Các Phương Pháp Lập Trình Của S7_200: ....................... 43
2.7. PH?N M?M MƠ PH?NG TRONG PLC S7 – 200. ............................. 45
II. CẤU TRÚC BỘ NHỚ CỦA PLC S7-200 .............................................. 47
1. Phân chia bộ nhớ: ................................................................................... 47
2. Vùng dữ liệu: ........................................................................................... 47
3. Vùng đối tượng:....................................................................................... 48
4. Qui ước địa chỉ trong PLC S7-200: ........................................................ 48
III. TẬP LỆNH CỦA PLC S7-200 ............................................................... 49
1. Nhóm lệnh xuất nhập cơ bản:................................................................ 49
2. Nhóm các lệnh so sánh ........................................................................... 51
3. Nhóm các lệnh di chuyển dữ liệu: ......................................................... 53
4. Nhóm các lệnh số học ............................................................................. 54
5. Nhóm lệnh điều khiển Timer : .............................................................. 58
6. Nhóm lệnh điều khiển Counter:............................................................ 59
7. Các hàm chuyển đổi: .............................................................................. 61
8. Lệnh làm tròn: ROUND ......................................................................... 62
9. Lệnh đọc thời gian thực Read_RTC: .................................................... 62
10. Các lệnh về ngắt: .................................................................................... 63
11. Lệnh Xuất xung tốc độ cao: ................................................................... 63
12. Các lệnh về dịch Bit: .............................................................................. 66
13. Các lệnh về xử lí chuỗi: .......................................................................... 66
14. Một số ô nhớ đặc biệt sử dụng trong S7_200: ...................................... 67
CHƢƠNG 3: LẬP TRÌNH THIẾT KẾ NHÀ GIỮ XE TỰ ĐỘNG SỬ
DỤNG KỸ THUẬT PLC ĐỂ ĐIỀU KHIỂN .................................................. 69
3.1. YÊU CẦU CÔNG NGHỆ CỦA NHÀ GIỮ XE ....................................... 69
3.2. CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHƢƠNG TRÌNH
GIÁM SÁT ......................................................................................................... 69
3.3. LỰA CHỌN THIẾT BỊ ............................................................................. 69
3.3.1. Cảm biến quang....................................................................................... 69
3.3.2. Đèn báo ..................................................................................................... 70
3.3.3. Bộ nguồn................................................................................................... 70
3.4. LẬP TRÌNH CHƢƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT XE CỦA
NHÀ GIỮ XE TỰ ĐỘNG ................................................................................. 71
3.4.1. Các bƣớc lập trình................................................................................... 71
3.4.2. Sõ ðồ thuật toán ....................................................................................... 72
3.4.3. Mặt bằng thiết kế .................................................................................... 74
3.4.4. Sơ đồ nguyên lý đấu dây qua PLC ........................................................ 74
3.4.5. Gán các địa chỉ vào ra ............................................................................. 75
3.4.5.1. Các tín hiệu đầu vào ............................................................................. 75
3.4.5.2. Các tín hiệu đầu ra ............................................................................... 76
3.4.6. Chƣơng trình PLC .................................................................................. 76
KẾT LUẬN ........................................................................................................ 79
TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................ 80

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: