ĐỘC QUYỀN CUNG CẤP ĐIỆN TẠI VIỆT NAM


Khi thực hiện kinh tế thị trường có rất nhiều điều đáng mừng nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều nỗi lo. Cái lo nhất của Nhà nước, của xã hội và người dân là sự “độc quyền không lành mạnh”. Không thể tồn tại độc quyền không lành mạnh, mà chỉ có một số ngành, nghề do nhà nước nắm quyền chi phối, độc quyền với mục đích là nhằm đảm bảo cho hoạt động của đất nước được ổn định, thống nhất. Mà thường gọi là độc quyền nhà nước như ở một số ngành như điện, xăng dầu, ngân hàng, cấp nước... Vì vậy, Chính Phủ cần có biện pháp đúng đắn và công cụ điều tiết hợp lý để giữ vị trí độc quyền lành mạnh, đạt hiệu quả tối đa phúc lợi xã hội.

Đề tài này làm trong thời gian ngắn nên còn rất nhiều thiếu sót, dẫn chứng cập nhật chưa đầy đủ, có thể phân tích chưa đạt yêu cầu của giảng viên. Kính mong Cô thông cảm và chỉ dẫn thêm để bài báo cáo được hoàn thiện.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: