Phân tích khả năng đáp ứng tiêu chuẩn thực hành tốt bảo quản thuốc của kho thuốc 2 kho 708 cục quân y bộ quốc phòng


Con người là nhân tố quan trọng quyết định sự phát triển toàn diện của đất nước. Nâng cao sức khỏe là điều kiện để mỗi con người cống hiến, xây dựng, bảo vệ cộng đồng, đất nước và xã hội đó. Bảo vệ và tăng cường sức khỏe của nhân dân là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, các cấp các ngành và toàn thể xã hội, trong đó ngành y tế giữ vai trò nòng cốt. Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng nguồn lực vô cùng quý giá này. Ngày 23 tháng 02 năm 2005, Bộ Chính trị đã đưa ra nghị quyết 46 - NQ/TW: “Về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”[1].
Trong những năm qua, ngành y tế có nhiều nỗ lực trong phục vụ thuốc chăm sóc sức khỏe nhân dân. Vào tháng 06 năm 1996 tại nghị quyết 37/CP, Thủ tướng chính phủ đã ban hành “Chính sách quốc gia về thuốc ở Việt Nam” với hai mục tiêu là: Đảm bảo cung ứng thường xuyên và đủ thuốc có chất lượng đến tận người dân và đảm bảo sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, có hiệu quả. Thị trường dược phẩm đang trên đà phát triển không ngừng với sự phát triển bùng nổ của công nghiệp dược trong nước, của các công ty nước ngoài đầu tư vào Việt Nam.


NỘI DUNG:

ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................. 1
Chƣơng 1. TỔNG QUAN ............................................................................... 3
1.1. NGUYÊN TẮC “THỰC HÀNH TỐT BẢO QUẢN THUỐC ” .......... 3
1.1.1. Các nội dung đảm bảo chất lượng thuốc................................................. 3
1.1.2. Một số quy định trong nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”.. .... 4
1.2. THỰC TRẠNG THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC “THỰC HÀNH
TỐT BẢO QUẢN THUỐC ” (GSP) TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT
NAM ................................................................................................................. 11
1.2.1. Tình hình thực hiện GSP trên Thế giới ................................................... 11
1.2.2. Tình hình thực hiện GSP ở Việt Nam ..................................................... 12
1.3. VÀI NÉT VỀ KHO 708 – CỤC QUÂN Y .............................................. 14
1.3.1. Lịch sử phát triển..................................................................................... 14
1.3.2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ..................................................................... 14
1.3.3. Tổ chức bộ máy Kho 708 – Cục Quân y................................................. 16
1.4. VÀI NÉT VỀ KHO THUỐC 2 – KHO 708 – CỤC QUÂN Y.............. 16
1.4.1. Địa điểm Kho thuốc 2 ............................................................................. 16
1.4.2. Chức năng, nhiệm vụ của kho thuốc 2 .................................................... 17
Chƣơng 2. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............... 18
2.1. ĐỐI TƢỢNG, ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU .............. 18
2.2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ........................................................... 18
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu ................................................................................. 18
2.2.2. Các biến số nghiên cứu ........................................................................... 18
2.2.3. Phương pháp thu thập số liệu .................................................................. 20
2.3. PHƢƠNG PHÁP XỬ LÝ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.......................... 20
Chƣơng 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .......................................................... 21
3.1. PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG VỀ TỔ CHỨC VÀ NHÂN
SỰ...................................................................................................................... 21
3.1.1. Cơ cấu tổ chức nhân sự của Kho thuốc 2................................................ 21
3.1.2. Trình độ chuyên môn của cán bộ, nhân viên Kho thuốc 2 ..................... 22
3.1.3. Hoạt động huấn luyện, đào tạo nghiệp vụ............................................... 22
3.2. PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG VỀ NHÀ KHO VÀ TRANG
THIẾT BỊ BẢO QUẢN .................................................................................. 24
3.2.1. Địa điểm nhà kho và thiết kê xây dựng .................................................. 24
3.2.2. Hoạt động của các trang thiết bị phục vụ công tác bảo quản.................. 28
3.2.3. Hoạt động theo dõi nhiệt độ, độ ẩm ........................................................ 31
3.3. PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG VỀ VỆ SINH ........................... 34
3.4. PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG VỀ CÁC QUY TRÌNH
BẢO QUẢN ..................................................................................................... 36
3.5. PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG VỀ THUỐC TRẢ VỀ ............ 41
3.6. PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG VỀ GỬI HÀNG ...................... 42
3.7. PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG VỀ HỒ SƠ, TÀI LIỆU........... 43
Chƣơng 4. BÀN LUẬN ................................................................................... 47
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ........................................................................ 53
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Giang Nguyen) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: