Thực trạng chuyển tuyến của các bệnh nhân bảo hiểm y tế từ bệnh viện huyện lên bệnh viện đa khoa tỉnh ninh bình


Xã hội càng phát triển thì nhu cầu về khám chữa bệnh của nhân dân ngày càng cao. Tâm lý chung của ngƣời bệnh nói chung và ngƣời bệnh có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) nói riêng ở tuyến dƣới muốn chuyển lên tuyến trên để điều trị. Do đó, tình trạng vƣợt tuyến ngày càng nhiều gây ra lãng phí tốn kém cho ngƣời bệnh và gia đình ngƣời bệnh cũng nhƣ dẫn đến tình trạng quá tải cho các bệnh viện tuyến trên.
Ở Việt Nam, Bộ Y tế phân chia theo trình độ chuyên môn, kỹ thuật gồm 4 tuyến: tuyến Trung ƣơng (Tuyến 1), tuyến tỉnh (Tuyến 2), tuyến huyện (Tuyến 3) và tuyến cơ sở (Tuyến 4) [5]. Trong đó, tuyến trung ƣơng chỉ đạo tuyến tỉnh, tuyến tỉnh chỉ đạo tuyến huyện, tuyến huyện chỉ đạo tuyến xã. Với cách phân tuyến chuyên môn, kỹ thuật nhƣ vậy, trong quá trình điều trị và chăm sóc ngƣời bệnh, nếu bệnh của họ không phù hợp với năng lực chẩn đoán và điều trị, danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã đƣợc cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền về y tế phê duyệt hoặc phù hợp nhƣng do điều kiện khách quan, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó không đủ điều kiện để chẩn đoán và điều trị thì sẽ chuyển ngƣời bệnh lên tuyến liền kề theo trình tự: tuyến 4 chuyển lên tuyến 3, tuyến 3 chuyển lên tuyến 2 và tuyến 2 chuyển lên tuyến 1 [5]. Với ngƣời bệnh có thẻ BHYT cũng đƣợc chuyển theo nguyên tắc tƣơng tự: từ tuyến khám chữa bệnh ban đầu lên tuyến liền kề.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình, theo phân tuyến chuyên môn, kỹ thuật của Bộ y tế và Sở Y tế Ninh Bình là Bệnh viện hạng 1 trực thuộc Sở Y tế Ninh Bình . Để thực hiện nhiệm vụ và chức năng của mình, trong đó việc chỉ đạo tuyến dƣới là một trong những nhiệm vụ quan trọng, bệnh viện đã sớm thành lập phòng Đào tạo – chỉ đạo tuyến và đi vào hoạt động từ tháng 7 năm 2010 đến nay. Biên chế của phòng gồm 1 trƣởng phòng, 1 phó trƣởng phòng, 5 chuyên viên, các cán bộ này đều làm việc chuyên trách không kiêm nhiệm các công việc khác. Ngoài ra, Ban giám đốc còn cử 01 đồng chí phó giám đốc phụ trách công tác đào tạo – chỉ đạo tuyến chỉ đạo trực tiếp.

NỘI DUNG:

ĐẶT VẤN ĐỀ ............................................................................................... 1
CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ......................................................... 3
1.1. Đại cƣơng ............................................................................................ 3
1.1.1. Một số khái niệm........................................................................... 3
1.1.2. Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ................................ 4
1.1.3. Quyền của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ................. 4
1.1.4. Chuyển tuyến điều trị .................................................................... 5
1.1.5. Nguyên tắc phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh ............................................................................ 5
1.1.6. Các tuyến chuyên môn kỹ thuật ..................................................... 5
1.1.7. Các hình thức chuyển tuyến .......................................................... 7
1.1.8. Điều kiện chuyển tuyến ................................................................. 7
1.1.9. Thủ tục chuyển tuyến .................................................................... 9
1.2. Chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám chữa bệnh ................................... 11
1.2.1.Chỉ đạo tuyến mục đích, ý nghĩa .................................................. 11
1.2.2. Tổ chức màng lưới chỉ đạo tuyến hiện nay .................................. 12
1.3. Thực trạng về công tác chỉ đạo tuyến hiện nay. ................................. 18
1.4. Sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ y tế. .............................. 20
CHƢƠNG 2. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............. 24
2.1. Địa bàn, đối tƣợng và thời gian nghiên cứu ....................................... 24
2.1.1. Địa bàn nghiên cứu .................................................................... 24
2.1.2. Đối tượng nghiên cứu ................................................................ 27
2.1.3 Thời gian nghiên cứu .................................................................. 27
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu................................................................... 27
2.2.1 Thiết kế nghiên cứu: .................................................................... 27
2.2.2. Chọn mẫu và cỡ mẫu.................................................................. 28
2.2.3. Các biến số trong nghiên cứu ..................................................... 29
2.2.4. Phương pháp thu thập số liệu ..................................................... 30
2.2.5. Phương pháp phân tích số liệu ................................................... 30
2.2.6. Đạo đức nghiên cứu.................................................................... 31
CHƢƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ..................................................... 33
3.1 Thực trạng công tác chuyển tuyến ...................................................... 33
3.2. Một số nguyên nhân và yếu tố liên quan đến công tác chuyển tuyến . 42
CHƢƠNG 4. BÀN LUẬN ........................................................................... 55
4.1. Thực trạng công tác chuyển tuyến .................................................... 55
4.2. Một số nguyên nhân và yếu tố liên quan đến công tác chuyển tuyến . 64
KẾT LUẬN .................................................................................................. 74
KHUYẾN NGHỊ .......................................................................................... 76

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Diep Minh Truong) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: