BÀI GIẢNG - Ứng dụng các phần mềm trong tính toán thiết kế chi tiết máy - PGS.TS Nguyễn Hữu Lộc


I. Giới thiệu ứng dụng tin học trong cơ học máy và thiết kế chi tiết máy

II. Mô hình hóa với Autodesk Inventor

III. Phân tích kết cấu, mô phỏng,  động học và động lực học phần mềm Inventor

IV. Thiết kế tối ƣu sản phẩm cơ khí

V. Ví dụ ứng dụng tin học trong olympic Chi tiết máy và đề xuất

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: