EBOOK - Handbook of Powder Technology - A.D.Salman, M.J.Hounslow, J.P.K.Seville

Table of Contents

The Macro Scale I: Processing for Granulation
High Shear Granulation (G.K. Reynolds et al.). 
Fluidized Bed Spray Granulation (L. Morl et al.).
Extrusion-Spheronisation (D.I. Wilson, S.L. Rough).
Drum Granulation Processes (G.M. Walker).
Roll Pressing (P. Guigon et al.). 
Dry Granulation (Kazuo Nishii, Masayuki Horio). 
Coating and Encapsulation Processes in Powder Technology (Khashayar Saleh, P. Guigon). 
Modelling of Pan-Coating Processes for Pharmaceutical Dosage Forms (Preetanshu Pandey et al.). 
Granulation Equipment (M. Jacob). 
Online Monitoring (Satoru Watano). 
Process Systems Engineering Applied to Granulation (I.T. Cameron, F.Y. Wang).
The Macro Scale II: Applications

Granulation cung cấp một giới thiệu đầy đủ và toàn diện về công nghệ tạo hạt hiện đại và làm thế nào nó có thể được áp dụng cả trong bối cảnh học thuật và từ góc độ công nghiệp. Kết hợp thực hành khoa học và kỹ thuật, nó bao gồm các thang đo chiều dài khác nhau từ cấp hạt phụ thông qua hành vi thông qua các hạt đơn lẻ, đến hành vi hạt lớn và thiết kế thiết bị. Với sự tập trung đặc biệt vào một loạt các lĩnh vực liên quan đến công nghiệp từ sản xuất phân bón, cho đến dược phẩm. Dữ liệu thực nghiệm được bổ sung bằng mô hình toán học trong lĩnh vực mới nổi này, cho phép hiểu rõ hơn về cơ sở của các sản phẩm hạt và ngành công nghiệp quan trọng này. Bốn chủ đề xuyên suốt cuốn sách:

Quá trình xử lý quy mô vĩ mô cho quá trình tạo hạt - bao gồm các mô tả cập nhật về các phương pháp được sử dụng để tạo hạt và cách chúng diễn ra cũng như cách theo dõi - trực tuyến những thay đổi này.

Các ứng dụng tạo hạt từ góc độ công nghiệp, với vai trò mô tả hiện tại và cách chúng được thực hiện liên quan đến ngành và các đặc tính hiệu quả.

Mô tả cơ học của quá trình tạo hạt và các quá trình tốc độ khác nhau xảy ra trong máy tạo hạt. Điều này bao gồm các phương pháp mô hình hóa quá trình bằng cách sử dụng Dân số - Phương trình cân bằng và Mô hình động lực học tính toán đa cấp.

Quy mô vi mô: Hạt nhỏ hơn và nhỏ hơn, nhìn vào các hạt đơn lẻ và có sự tương tác và mô hình hóa, đồng thời xem xét cấu trúc của hạt và các cầu chất lỏng cấu thành của chúng.

Các tính năng chính. Bao gồm nhiều đối tượng và ứng dụng công nghiệp
- Cung cấp sự hiểu biết về các vấn đề hiện tại cho môi trường công nghiệp và học tập
- Cho phép người đọc hiểu về khoa học đằng sau các quá trình tạo hạt được thiết kế


M_tả

No comments: