EBOOK - Machine Design (R. S. Kurmi)

A textbook of machine design is useful for students preparing for entrance exams like upsc engineering services exam, amie (india) examinations. It is also recommended for students studying btech, be, and other professional courses related to machine design. The book is systematic and is presented in clear and simple language. The syllabus of the book is in line with the course at nmims. It is good reference book for students of other colleges too. The book explains the life cycle of engineering design, with respect to machines beginning from identifying a problem, defining it in relatively simpler terms, considering the environment in which it operates, and finding a solution to solve problems or improvise methods. It includes more than 30 chapters like shafts, levers, chain drives, power screws, flywheel, springs, clutches, brakes, welding joints, pressure vessels, spur gears, internal combustion engine parts, bevel gears, pipes and pipe joints, worms gears, columns and struts, rivet

Sách giáo khoa về thiết kế máy rất hữu ích cho sinh viên chuẩn bị cho các kỳ thi tuyển sinh như kỳ thi dịch vụ kỹ thuật nâng cao, kỳ thi amie (Ấn Độ). Nó cũng được khuyến khích cho sinh viên học btech, be, và các khóa học chuyên nghiệp khác liên quan đến thiết kế máy. Cuốn sách có hệ thống và được trình bày bằng ngôn ngữ rõ ràng và đơn giản. Giáo trình của cuốn sách phù hợp với khóa học ở bước sóng. Đó là cuốn sách tham khảo tốt cho sinh viên của các trường cao đẳng khác quá. Cuốn sách giải thích vòng đời của thiết kế kỹ thuật, liên quan đến máy móc bắt đầu từ việc xác định vấn đề, xác định nó theo thuật ngữ tương đối đơn giản hơn, xem xét môi trường mà nó vận hành và tìm giải pháp để giải quyết vấn đề hoặc phương pháp ứng biến. Nó bao gồm hơn 30 chương như trục, đòn bẩy, ổ đĩa xích, vít điện, bánh đà, lò xo, ly hợp, phanh, khớp hàn, bình áp lực, bánh răng thúc đẩy, bộ phận động cơ đốt trong, bánh răng côn, ống và khớp nối ống, bánh răng giun, cột và thanh chống, đinh tán


M_tả

Không có nhận xét nào: