Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ của bệnh newcastle và thực trạng sử dụng vacxin phòng bệnh ở các đàn gà nuôi tập trung trên địa bàn huyện phú lương, tỉnh thái nguyên


a. Tính gây bệnh

- Trong tự nhiên:

Virus Newcastle có thể gây bệnh cho gà mọi giống, mọi lứa tuổi. Ngoài ra chúng còn gây bệnh cho các loài gà tây, bồ câu, chim sẻ, chim cút, sáo, vẹt. Bệnh không thấy ở thủy cầm như ngan, vịt, ngỗng nhưng chúng lại mang mầm bệnh ñể rồi lây lan sang gà và hoang cầm (Lê Văn Năm, 2004). Người có thể bị nhiễm virus Newcasctle, thời gian nung bệnh 1- 4 ngày, dấu hiệu rõ nhất là viêm kết mạc mắt, sốt và nhức ñầu (Nguyễn Vĩnh Phước và cs, 1978; Nguyễn Như Thanh và cs, 2001).NỘI DUNG:

MỞ ðẦU ............................................................................................................1
1. ðặt vấn ñề .......................................................................................................1
2. Mục tiêu nghiên cứu ........................................................................................1
3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài..........................................................2
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ..............................................................3
1.1. VIRUS NEWCASTLE VÀ BỆNH DO CHÚNG GÂY RA ..........................3
1.1.1. Virus Newcastle ..................................................................................3
1.1.2. Bệnh Newcastle ................................................................................10
1.2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU BỆNH NEWCASTLE TRÊN THẾ GIỚI
VÀ TRONG NƯỚC...................................................................................22
1.2.1. Trên thế giới......................................................................................22
1.2.2. Trong nước........................................................................................25
CHƯƠNG 2. NỘI DUNG - NGUYÊN LIỆU - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU..30
2.1. NỘI DUNG ................................................................................................30
2.1.1. Một số ñặc ñiểm dịch tễ của bệnh Newcastle.....................................30
2.1.2. Thực trạng tình hình sử dụng vacxin phòng bệnh Newcastle .............30
2.2. NGUYÊN LIỆU .........................................................................................30
2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU...............................................................31
2.4. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU ...........................................................36
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN......................................................37
3.1. MỘT SỖ ðẶC ðIỂM DỊCH TỄ CỦA BỆNH NEWCASTLE....................38
3.1.1. Tỷ lệ chết do bệnh Newcastle ở các giống gà ....................................38
3.1.2. Tỷ lệ gà chết do bệnh Newcastle ở gà các lứa tuổi.............................39
3.1.3. Phân bố ổ dịch Newcastle ở các tháng trong thời gian nghiên
cứu ....................................................................................................46
3.1.4. Kết quả mổ khám kiểm tra bệnh tích Newcastle ở gà trong
ñàn xảy ra bệnh.................................................................................49
3.1.5. Kết quả gây nhiễm phôi gà bằng huyễn dịch não của gà trong
ñàn xảy ra bệnh ñể xác ñịnh sự có mặt của virus Newcastle...............58
3.2. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VACXIN PHÒNG BỆNH
NEWCASTLE ...........................................................................................61
3.2.1. Các loại vacxin Newcastle sử dụng , lịch phòng, ñường ñưa
vacxin và liên quan giữa chúng với tỷ lệ ñàn bị bệnh, tỷ lệ gà
chết khi bệnh xảy ra...........................................................................62
3.2.2. Kết quả kiểm tra hiệu giá kháng thể Newcastle trong huyết
thanh của gà ở những ñàn xảy ra bệnh ...............................................71
KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ ...............................................................................74
1. Kết luận.........................................................................................................74
2. ðề nghị..........................................................................................................75
TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................76

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Ngọc Khen) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: