TÀI LIỆU - Hướng dẫn phần mềm quản lý chấm công Att_Paradise Viettinsoft


Với khả  năng đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất của những khách hàng khó tính nhất cùng với kinh nghiệm lâu năm làm việc cho các khu công nghiệp lớn, chúng tôi tin chắc sẽ đáp ứng và tƣ vấn cho Quý công ty một giải pháp Nhân sự - Chấm công - Tính lƣơng hoàn chỉnh.NỘI DUNG:

I. TỔNG QUAN VỀ PARADISE  .................................................................................................................  3
II. CÁC TÍNH NĂNG CHƢƠNG TRÌNH  ...................................................................................................  5
1. Trang chủ  ..............................................................................................................................................  5
2. Phần hệ quản lý nhân viên  ....................................................................................................................  5
3. Phân hệ chấm công  ...............................................................................................................................  6
4. Bảo mật, phân quyền  .............................................................................................................................  6
5. Thiết lập hệ thống  .................................................................................................................................  6
6. Cập nhật hệ thống  .................................................................................................................................  7
7. Thông tin về Paradise  ............................................................................................................................  7
PHẦN 1: THIẾT LẬP HỆ THỐNG  .............................................................................................................  8
I. Khởi động chƣơng trình.............................................................................................................................  8
1. Đăng nhập  .............................................................................................................................................  8
2. Đổi ngôn ngữ  ........................................................................................................................................  9
3. Thay đổi tên công ty .............................................................................................................................  9
4. Tổ hợp các phím tắt quy ƣớc  ...........................................................................................................  10
II. THIẾT LẬP HỆ THỐNG  ...................................................................................................................  11
1. Thiết lập thông tin công ty  ...............................................................................................................  11
2. Cấu trúc công ty  ................................................................................................................................  11
3. Thiết lập hồ sơ nhân viên  ....................................................................................................................  13
4. Thiết lập chấm công  ..........................................................................................................................  16
PHẦN 2: PHÂN HỆ NHÂN SỰ.................................................................................................................  21
I. Phân hệ nhân sự  .......................................................................................................................................  21
1. Giới Thiệu:  ..........................................................................................................................................  21
2. Các tính năng chính ............................................................................................................................  22
3. Các quy ƣớc chung..............................................................................................................................  22
4. Thông tin chung  ..................................................................................................................................  24
5. Thay đổi trạng thái nhân viên  .............................................................................................................  27
6. Bảo hiểm y tế  .......................................................................................................................................  29
7. Bảo hiểm xã hội  ..................................................................................................................................  30
8. Khen thƣởng, kỷ luật...........................................................................................................................  31
9. Điều động, bổ nhiệm  ...........................................................................................................................  31
10. Quản lý quỹ nghỉ và phép năm  ......................................................................................................  33
II. Báo Cáo  ..................................................................................................................................................  35
1. Hồ sơ nhân viên  ..................................................................................................................................  35
2. Tờ khai thuế.......................................................................................................................................  36
3. Số phép năm còn lại  ..........................................................................................................................  36
4. Mẫu đăng ký ngƣời phụ thuộc  .........................................................................................................  37
5. Khai trình sử dụng lao động  ............................................................................................................  37
6. Danh sách nhân viên công ty  ............................................................................................................  37
7. Danh sách thâm niên công ty  ...........................................................................................................  38
PHẦN 3. PHÂN HỆ CHẤM CÔNG  ..........................................................................................................  39
I. Phân hệ chấm công  ..................................................................................................................................  39
1. Giới thiệu  ............................................................................................................................................  39
2. Các tính năng  ......................................................................................................................................  40
3. Thiết lập các tham số ban đầu  .............................................................................................................  40
4. Thêm / chỉnh sửa thông tin máy chấm công  .......................................................................................  41
5. Kết nối máy / Quản lý máy chấm công  ...............................................................................................  41
6. Xem - Sửa dữ liệu chấm công  .............................................................................................................  50
7. Kiểm duyệt giờ tăng ca  .......................................................................................................................  59
8. Kiểm duyệt đi trễ, về sớm  ...................................................................................................................  59
9. Kiểm duyệt ca đêm  .............................................................................................................................  61
II. Báo cáo  ...................................................................................................................................................  61
1. Theo dõi công toàn công ty  .................................................................................................................  61
2. Theo dõi ca làm việc  ...........................................................................................................................  61
3. Nhân viên làm việc ngày thứ 7, Chủ nhật  ...........................................................................................  62
4. Bảng chấm công tổng hợp ..................................................................................................................  63
PHẦN 4: BẢO MẬT – PHÂN QUYỀN ....................................................................................................  64
1. Quyền ngƣời dùng ..............................................................................................................................  64
2. Đổi mật khẩu  .......................................................................................................................................  65
3. Thiết lập kết nối  ..................................................................................................................................  66
4. Nhật ký sử dụng  ..................................................................................................................................  66
PHẦN 5: CẬP NHẬT TẬP TIN ................................................................................................................  67
1. Cập nhật từ tin  .....................................................................................................................................  67
2. Nhập dữ liệu từ tập tin  ........................................................................................................................  67
3. Xóa hết dữ liệu trong hệ thống  ............................................................................................................  68

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: