Báo cáo thực tập tổng hợp khoa kinh tế luật tại về công ty cổ phần yên bình


Sự nghiệp giáo dục của nước ta đang trong quá trình xây dựng và phát triển nhằm bắt kịp xu thế giáo dục của các nước trong khu vực và trên thế giới, vì vậy việc học tập đi đôi với thực hành là một biện pháp hiệu quả đúng đắn đã và đang được áp dụng tại các trường đại hoạc tại Việt Nam, không chỉ trong các ngành kỹ thuật mà cả trong các ngành kinh tế xã hội khác. Đối với sinh viên ngành Luật Thương Mại việc đi thực tập tại các cơ quan, văn phòng luật , các công ty… là một việc rất cần thiết giúp sinh viên tiếp cận, tìm hiểu và làm quen với môi trường làm việc thực tế, từ đó vận dụng các kiến thức đã học tập được ở nhà trường vào điều kiện thực tế một cách kinh hoạt sáng tạo.

Đồng thời đây cũng là cơ hội giúp nhà trường nhìn nhận đánh giá được đúng, khách quan hiệu quả đào tạo của mình cũng như đánh giá được trình độ, khả năng tiếp thu và học lực của mỗi sinh viên. Được sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy giáo-T.s Trần Thành Thọ cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của cán bộ và nhân viên Công ty cổ phần Yên Bình, em đã hoàn thành thời gian thực tập tại công ty. Trong thời gian thực tập tại đây đã giúp em có cá nhìn đầy đủ và toản diện hơn về vai trò và tầm quan trọng của hệ thống luật pháp quản lý trong

NỘI DUNG:

CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN YÊN
BÌNH ..................................................................................................... 2
1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần Yên
Bình ....................................................................................................... 2
1.1.1. Giới thiệu chung về công ty ....................................................... 3
1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty ....................... 3
1.1.3. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty .......................... 4
1.1.4. Chức năng và nhiệm vụ của công ty ......................................... 4
1.1.4.1. Chức năng của công ty ............................................................. 4
1.1.4.2. Nhiệm vụ của công ty ............................................................... 5
1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty ............................................. 6
1.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty............................................ 7
1.4, Khái quát về kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong 2
năm 2012-2013 ..................................................................................... 7
CHƢƠNG 2. HỆ THỐNG PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH HOẠT
ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN YÊN BÌNH ............................. 9
2.1. Hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động của công ty ............. 9
2.2, Thực trạng thi hành và tác động của hệ thống qui phạm pháp
luật thƣơng mại đối với hoạt động kinh doanh của công ty ......... 10
2.3, Đánh giá chung về thực trạng thi hành và hệ thống pháp luật
thƣơng mại điều chỉnh hoạt động của công ty cổ phần Yên Bình 14
2.3.1. Ưu điểm:.................................................................................... 14
2.3.2. Nhược điểm ............................................................................... 17
2.3.3, Những vấn đề cấp bách đặt ra ................................................. 18
2.3.4, Phương hướng giải quyết ....................................................... 20
CHƢƠNG 3. ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN VÀ DỰ KIẾN BỘ
MÔN HƢỚNG DẪN ......................................................................... 22
2.1, Đề xuất đề tài khóa luận ........................................................... 22
2.2, Dự kiến bộ môn hƣớng dẫn ...................................................... 22

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Thuỳ Linh) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: