Nghiên cứu thuốc thử nhanh phèn nhôm


Phèn chua là một chất phụ gia quen thuộc với người dân từ xưa ñến nay nên phèn chua ñược sử dụng rất rộng rãi và tuỳ tiện ñể xử lý thực phẩm (lọc nước, làm trắng, làm giòn thực phẩm…), nhưng chưa ai nhận thức rằng nếu dùng một lượng quá nhiều sẽ gây hậu quả không tốt ñến sức khỏe con người. Hiện nay, trên thế giới ñã có rất nhiều nước ngăn cấm việc sử dụng phèn chua trong chế biến thực phẩm vì tính ñộc của ion Al3+ có trong phèn chua. Bình thường, tế bào thần kinh không có ion nhôm. Nhưng nếu trong thức ăn có ô nhiễm ion nhôm, các ion nhôm có ái tính với các tế bào thần kinh, tích tụ tại ñó và làm cho tế bào thần kinh não bị biến tính, dẫn tới chứng “lú lẫn” - ngớ ngẩn, biểu hiện là trí nhớ giảm sút, phản ứng trì trệ, trí năng giảm, cử ñộng chậm chạp, cười khóc bất thường. Vì vậy việc sử dụng phèn chua ở nước ta là không hợp lí ảnh hưởng ñến sức khỏe người tiêu dùng.


NỘI DUNG:

Chương I : ĐẶT VẤN ĐỀ .........................................................................................1
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI ........................................................................................1
II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU................................................................................2
III. GIẢ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI.............................................................................2
Chương II : LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU.....................................................................3
I. GIỚI THIỆU CHUNG ..........................................................................................3
1) Khái niệm.........................................................................................................3
2) Phân loại: .........................................................................................................3
2.1 Phân loại phèn chua ....................................................................................3
2.2 Phân loại phèn nhôm ...................................................................................4
3) Đặc ñiểm dung dịch nhôm................................................................................5
4) Ứng dụng .........................................................................................................5
4.1 Ứng dụng ở Việt Nam: ................................................................................5
4.1.1 Ứng dụng trong lĩnh vực trị bệnh:.........................................................5
4.1.2 Ứng dụng trong các lĩnh vực khác: .......................................................7
4.2 Ứng dụng trên thế giới:...................................................................................9
4.2.1 Mỹ Phẩm ..............................................................................................9
4.2.2 Dược Phẩm...........................................................................................9
4.2.3 Chất phụ gia trong nấu nướng...............................................................9
II. QUY TRÌNH SẢN XUẤT PHÈN CHUA..........................................................10
1. Công nghệ sản xuất alumina ...........................................................................12
1.1 Sản xuất alumina bằng phương pháp hoả luyện.........................................12
1.2 Sản xuất alumina bằng phương pháp Bayer (phương pháp thuỷ luyện) .....12
1.2.1 Công nghệ Bayer châu Mỹ..................................................................13
1.2.2 Công nghệ Bayer châu Âu ..................................................................13
III. TÁC HẠI CỦA ION NHÔM VÀ ION SULFAT .............................................14
1. Ảnh hưởng do ion nhôm gây ra.......................................................................14
1.1 Nhôm vào cơ thể người bằng những ñường nào ?......................................14
1.1.1 Thực phẩm..........................................................................................14
1.1.2 Dược phẩm .........................................................................................14
1.1.3.Nước uống..........................................................................................14
1.1.4 Không khí...........................................................................................15
1.1.5 Một số khuyến cáo..............................................................................15
1.2 Tính ñộc của Nhôm và Bệnh Alzheimer....................................................16
2.Ảnh hưởng của ion sulfat.................................................................................20
IV. SƠ LƯỢC VỀ CÁC LOẠI THUỐC THỬ SỬ DỤNG .....................................21
1. Thuốc thử EriochromcyaninR .........................................................................21
1.1 Khái quát...................................................................................................21
1.2 Tính chất ...................................................................................................21
1.3 Ứng dụng ..................................................................................................22
2. Thuốc thử Aluminon (Aurintricacboxylat amoni) ...........................................22
2.1 Khái quát...................................................................................................22
2.2 Tính chất ...................................................................................................23
2.3 Ứng dụng ..................................................................................................23
3. Thuốc thử Xylenol Orange .............................................................................23
3.1 Khái quát...................................................................................................23
3.2 Tính chất ...................................................................................................24
3.3 Ứng dụng ..................................................................................................24
4. Thuốc thử Alizarin ñỏ S..................................................................................24
4.1 Khái quát...................................................................................................24
4.2 Tính chất ...................................................................................................25
4.3 Ứng dụng ..................................................................................................25
5. Thuốc thử 8-Hydroxyquinoline.......................................................................25
5.1 Khái quát...................................................................................................26
5.2 Tính chất ...................................................................................................26
5.3 Ứng dụng ..................................................................................................26
Chương III : THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ...................................................... 27
I. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH .........................................................................27
II. ĐỊA ĐIỂM TIẾN HÀNH ..................................................................................27
III. HOẠCH ĐỊNH THÍ NGHIỆM.........................................................................27
IV. HÓA CHẤT, DỤNG CỤ VÀ THIẾT BỊ..........................................................27
V. THỰC NGHIỆM...............................................................................................27
1. Phương pháp dùng thuốc thử Eriochromcyanine R .........................................27
1.1 Nguyên tắc................................................................................................27
1.2 Các yếu tố ảnh hưởng................................................................................28
1.2.1 Thời gian sử dụng...............................................................................28
1.2.2 Điều kiện bảo quản .............................................................................28
1.2.3 Dạng sử dụng......................................................................................28
1.2.4 Môi trường .........................................................................................28
1.3 Dãy màu chuẩn .........................................................................................29
2. Phương pháp dùng thuốc thử Aluminon..........................................................29
2.1 Nguyên tắc................................................................................................29
2.2 Các yếu tố ảnh hưởng................................................................................30
2.2.1 Thời gian sử dụng...............................................................................30
2.2.2 Điều kiện bảo quản .............................................................................30
2.2.3 Dạng sử dụng......................................................................................30
2.2.4 Môi trường .........................................................................................30
2.3 Dãy màu chuẩn .........................................................................................31
3. Phương pháp dùng thuốc thử Xylenol Orange ................................................31
3.1 Nguyên tắc................................................................................................31
3.2 Các yếu tố ảnh hưởng................................................................................32
3.2.1 Thời gian sử dụng...............................................................................32
3.2.2 Điều kiện bảo quản .............................................................................32
3.2.3 Dạng sử dụng......................................................................................32
3.2.4 Môi trường .........................................................................................32
3.3 Dãy màu chuẩn .........................................................................................33
4. Phương pháp dùng thuốc thử Alizarin ñỏ S.....................................................33
4.1 Nguyên tắc................................................................................................33
4.2 Các yếu tố ảnh hưởng................................................................................34
4.2.1 Thời gian sử dụng...............................................................................34
4.2.2 Điều kiện bảo quản .............................................................................34
4.2.3 Dạng bảo quản....................................................................................34
4.2.4 Môi trường .........................................................................................34
4.3 Dãy màu chuẩn .........................................................................................35
5. Hòa trộn thuốc thử..........................................................................................35
VI. KẾT QUẢ........................................................................................................37
1. Theo ñịa ñiểm lấy mẫu....................................................................................37
2. Kết quả ñịnh tính phèn nhôm theo từng loại thuốc thử....................................38
3. Theo khoảng nồng ñộ cho phép theo từng ñịa ñiểm ........................................40
2.1 Xét tiêu chuẩn hàm lượng ion Nhôm giới hạn trong nước là 0.2 ppm ........42
2.2 Xét tiêu chuẩn hàm lượng ion Nhôm giới hạn trong thực phẩm là 2 ppm ..43
4. Theo tổng số mẫu ...........................................................................................44
5. Giá trị kinh tế của các loại thuốc thử...............................................................45
Chương IV : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ........................................................... 47
I. KẾT LUẬN ........................................................................................................47
II. KIẾN NGHỊ ......................................................................................................48
Chương V TÀI LIỆU THAM KHẢO..................................................................... 49

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: