Nguyên tắc chính xac, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời trong hoạt động thanh tra


Thanh tra là một trong những chức năng quan trọng của quản lý Nhà nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhấn mạnh “Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới”. Thông qua hoạt động thanh tra giúp phòng ngừa, phát  kịp và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; phát hiện những sơ hở trong cơ chế, chính sách để kiến nghị với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có các biện pháp khắc phục; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; bảo vệ lợi ích hợp pháp của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Để hoạt động thanh tra đạt được các mục đích, yêu cầu đề ra, cần có một hệ thống các nguyên tắc trong hoạt động này. Đó là những tư tưởng chỉ đạo, định hướng cho quá trình thực hiện hoạt động thanh tra, từ khi xây dựng kế hoạch thanh tra, ra quyết định thanh tra, tiến hành thanh tra và kết thúc thanh tra. Trong hệ thống các nguyên tắc thanh tra, nhóm nguyên tắc “chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời” là những nguyên tắc cơ bản, quan trọng đối với hoạt động thanh tra. Việc nắm vững một cách đầy đủ, sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc nhóm nguyên tắc này sẽ giúp cho hoạt động thanh tra đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Với những kiến thức đã được học ở môn học “Giám sát kiểm tra thanh tra hành chính Nhà nước” tại lớp Cao học Quản lý công theo chương trình đào tạo của Học viện Hành chính, tôi xin được trao đổi thêm về vấn đề hoạt động thanh tra qua nội dung của tiểu luận “Nguyên tắc chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời trong hoạt động thanh tra”. Tiểu luận chỉ nêu khái quát một số vấn đề lý luận, tình hình thực hiện và các giải pháp, kiến nghị để thực hiện có hiệu quả nguyên tắc trên.

NỘI DUNG:

Chương 1: Một số vấn đề chung về thanh tra và các nguyên tắc trong hoạt động thanh tra 3
I. Thanh tra 3
II. Nguyên tắc trong hoạt động thanh tra 4
Chương 2: Thực trạng thực hiện nguyên tắc chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời trong hoạt động thanh tra 7
I. Nguyên tắc chính xác, khách quan, trung thực 7
II. Nguyên tắc công khai, dân chủ, kịp thời trong hoạt động thanh tra 9
III. Những tồn tại, hạn chế trong các quy định và việc thực hiện nguyên tắc chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời trong hoạt động thanh tra 11
Chương 3: Một số kiến nghị thực hiện có hiệu quả nguyên tắc chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời trong hoạt động thanh tra 14
I. Một số giải  pháp chung nhằm nâng cao hiệu quả các nguyên tắc trong hoạt động thanh tra 14
II. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các nguyên tắc trong hoạt động thanh tra
Kết luận 18
Tài liệu tham khảo 19

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Tran Thanh Thai) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: