Đồ án tìm hiểu nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn


Các dữ liệu thử nghiệm của dầu thô trong bảng này là kết quả của việc áp dụng kỹ thuật thẩm định và kiểm tra để các dữ liệu trong phòng thí nghiệm nguyên. Sử dụng chương trình Haverly System’iCDM và phần mềm Petro Tech Intel, đường cong chưng cất được dựng lên từ các số liệu trong phòng thí nghiệm. Năng suất chưng cất và cân bằng các thuộc tính riêng lẻ được tiến hành và sự chẩn đoán lại của dữ liệu đã được kiểm tra để cho phép đánh giá chính xác chất lượng của dầu thô. Sự tương quan công việc đã đảm bảo rằng phương pháp chưng cất trong cân bằng vật chất, cân bằng tỷ trọng và dữ liệu các phân đoạn là nhất quán.NỘI DUNG:

DANH MỤC BẢNG.................................................................................................... ix
DANH MỤC HÌNH ..................................................................................................... x
TỪ VIẾT TẮT ............................................................................................................. xi
LỜI MỞ ĐẦU............................................................................................................... 1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NHÀ MÁY NGHI SƠN ............................................. 2
1.1. Tổng quan về Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn ........................................................ 2
1.1.1. Giới thiệu Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn ........................................................... 2
1.1.2. Mục tiêu xây dựng: ........................................................................................ 2
1.1.3. Công suất thiết kế ........................................................................................... 2
1.2. Nguyên liệu dùng cho Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn ................................... 3
1.2.1. Lý do chọn dầu Kuwait làm nguyên liệu cho nhà máy .................................. 3
1.2.2. Tính chất dầu thô Kuwait ............................................................................... 3
1.3.1. LPG: ............................................................................................................... 5
1.3.2. Xăng (Gasoline) ............................................................................................. 6
1.3.2.1. Xăng RON92 ........................................................................................... 6
1.3.2.2. Xăng RON95 ........................................................................................... 6
1.3.2.3. Xăng RON98 ........................................................................................... 7
1.3.3. Nhiên liệu phản lực JET A1 ........................................................................... 7
1.3.4. Nhiên liệu Diesel ............................................................................................ 8
1.3.4.1. Auto Diesel .............................................................................................. 8
1.3.4.2. Industrial Diesel ....................................................................................... 8
1.3.5. Dầu đốt Fuel oil (FO) ..................................................................................... 9
1.3.6. Benzene ...........................................................................................................9
1.3.7. Paraxylene .......................................................................................................9
1.3.8. Polypropylene ..................................................................................................9
1.3.9. Lưu huỳnh ........................................................................................................9
CHƯƠNG 2: THIẾT LẬP SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ KHU LỌC HÓA DẦU
NGHI SƠN.................................................................................................................. 10
2.1. Cấu trúc của một nhà máy lọc dầu ................................................................. 10
2.1.1. Cụm phân tách dầu thô ................................................................................. 10
2.1.1. L Phân xưởng chưng cất khí quyển ...........................................................10
2.1.1.2. Phân xưởng chưng cất chân không .........................................................10
2.1.2. Cụm phân xưởng chuyển hóa ...................................................................... 10
2.1.2.1. Phân xưởng cracking xúc tác (FCC) .......................................................10
2.1.2.2. Phân xưởng Reforming xúc tác (CCR)...................................................10
2.1.2.3. Phân xưởng Isome hóa (ISOM) ..............................................................11
2.1.2.4. Phân xưởng Alkyl hóa (ALK) ................................................................11
2.1.2.5. Phân xưởng khử lưu huỳnh (HDS) .........................................................11
2.1.2.6. Phân xưởng Merox .................................................................................11
2.1.2.7. Phân xưởng thu hồi lưu huỳnh (SRU) ....................................................11
2.2. Các phân xưởng trong nhà máy ...................................................................... 11
2.2.1. Xưởng chưng cất dầu thô CDU ................................................................... 11
2.2.1.1. Giới thiệu xưởng .....................................................................................11
2.2.1.2. Sản phẩm xưởng CDU ............................................................................12
2.2.1.3. Nguyên liệu của xưởng CDU .................................................................13
2.2.1.4. Các trường hợp thiết kế ..........................................................................13
2.2.1.5. Các trường hợp kiểm tra .........................................................................13
2.2.1.6. Yêu cầu thiết kế ......................................................................................14
2.2.2. Xưởng xử lý lưu huỳnh trong phân đoạn Gasoil (GOHDS) ........................ 15
2.2.2.1. .......................................................................................................
Giới thiệu xưởng .................................................................................................. 15
2.2.2.2. Nguyên liệu của xưởng GOHDS ........................................................... 15
2.2.2.3. Sản phẩm xưởng GOHDS ..................................................................... 16
2.2.2.3. Các trường hợp kiểm tra ........................................................................ 16
2.2.2.3. Yêu cầu thiết kế ..................................................................................... 16
2.2.3. Xưởng xử lý lưu huỳnh trong phân đoạn Kerosene (KHDS) ...................... 17
2.2.3.1. Giới thiệu xưởng KHDS ........................................................................ 17
2.2.3.2. Nguyên liệu xưởng KHDS .................................................................... 18
2.2.3.3. Sản phẩm phân xưởng KHDS ............................................................... 18
2.2.3.4. Công suất vận hành của phân xưởng KHDS ......................................... 18
2.2.3.5. .......................................................................................................
Trường hợp thiết kế .............................................................................................. 19
2.2.3.6. Yêu cầu thiết kế ..................................................................................... 19
2.2.4. Phân xưởng thu hồi LPG (LPGRU) ............................................................ 20
2.2.4.1. Giới thiệu xưởng LPGRU ...................................................................... 20
2.2.4.2. Sản phẩm của phân xưởng LPGRU ....................................................... 22
2.2.4.3. Công suất vận hành ................................................................................ 23
2.2.4.4. Yêu cầu thiết kế ..................................................................................... 23
2.2.5. Phân xưởng Ankyl hóa (InAlk) ................................................................... 24
2.2.5.1. Giới thiệu phân xưởng ........................................................................... 24
2.2.5.2. Yêu cầu thiết kế ..................................................................................... 24
2.2.5.3. Trường hợp & công suất thiết kế ........................................................... 25
2.2.6. Phân Xưởng BTX (The Naphta And Aromatic Complex) .......................... 26
2.2.6.1. Giới thiệu phân xưởng thơm .................................................................. 26
2.2.6.2. Đặc tính nguyên liệu .............................................................................. 27
2.2.6.3. Sản phẩm phân xưởng ........................................................................... 28
2.2.6.4. Yêu cầu thiết kế ..................................................................................... 29
2.2.7. Phân xưởng xử lý lưu huỳnh trong phân đoạn cặn (RHDS) ....................... 30
2.2.7.1. Giới thiệu phân xưởng RHDS ............................................................... 30
2.2.7.2. Nguyên liệu & sản phẩm ....................................................................... 31
2.2.7.3. Công suất thiết kế .................................................................................. 31
2.2.7.4. Yêu cầu thiết kế ..................................................................................... 32
2.2.8. Phân xưởng cracking xúc tác tầng sôi (RFCC) ........................................... 33
2.2.8.1. Giới thiệu phân xưởng RFCC ................................................................ 33
2.2.8.2. Nguyên liệu và sản phẩm ....................................................................... 34
2.2.8.3. Công suất thiết kế ...................................................................................35
2.2.8.4. Yêu cầu thiết kế ......................................................................................35
2.3. Sơ đồ phối trộn cac sản phẩm ...........................................................................36
2.3.1. LPG ...............................................................................................................36
2.3.2. Xăng RON92 .................................................................................................36
2.3.3. Xăng RON95 .................................................................................................37
2.3.4. Auto Diesel....................................................................................................37
2.3.5. Industrial Diesel ............................................................................................38
2.3.6. Fuel oil ..........................................................................................................38
CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN CHI PHÍ NHÀ MÁY LỌC DẦU NGHI SƠN BẰNG
PHẦN MỀM LINGO..................................................................................................39
3.1. Tổng quan về phần mềm Lingo ....................................................................... 39
3.1.1. Khái niệm về quy hoạch tuyến tính.............................................................. 39
3.1.2. Quy hoạch tuyến tính trong lọc dầu ............................................................. 40
3.1.3. Giới thiệu về phần mềm Lingo .................................................................... 42
3.1.4. Cơ sở quá trình mô hình hóa sự hoạt động của nhà máy lọc dầu ................ 43
3.1.4.1. Hoạt động chính ......................................................................................43
3.1.4.2. Phân tách và chuyển hóa ........................................................................ 43
3.1.4.3. ......................................................................................................
Phối trộn các bán sản phẩm .................................................................................. 44
3.2. Xây dựng cấu trúc biến và các ràng buộc....................................................... 46
3.2.1. Cấu trúc biến ................................................................................................46
3.2.2. Cấu trúc các ràng buộc .................................................................................46
3.2.3. ............................................................................................................
Xác định biến và ràng buộc cho bảng ma trận .........................................................46
3.3. ..................................................................................................................
Xây dựng ma trận của bài toán tối ưu trên Excel ...................................................48
3.3.1. Cấu trúc ma trận của bài toán thường gặp....................................................48
3.3.2. Xác định các hệ số cho bảng ma trận ........................................................... 49
3.4. Phương pháp khai báo và liên kết dữ liệu với Excel...................................... 50
3.5. Giải tối ưu bằng Lingo và trao đổi kết quả..................................................... 51
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ TỐI ƯU TỪ LINGO - PHÂN TÍCH VÀ NHẬN XÉT.53
4.1. .................................................................................................................. Ý
nghĩa các giá trị hiển thị từ phần mêm Lingo .........................................................53
4.1.1. ............................................................................................................ Ý
nghĩa các giá trị “Variable, Value, Reduce Cost”....................................................53
4.1.2. Slack or Surplus ........................................................................................... 54
4.1.3. Dual price ..................................................................................................... 55
4.1.4. Lingo/Range ................................................................................................. 55
4.2. Phân tích kết quả ............................................................................................... 57
4.2.1. Kết quả tối ưu khi phối trộn xăng MG92/95 ................................................57
4.2.1.1. Phạm vi thay đổi giá trị các hệ số của hàm mục tiêu mà không làm thay
đổi bất kì giá trị tối ưu của biến số quyết định .....................................................61
4.2.1.2. Phạm vi thay đổi giá trị RHS mà không làm thay đổi phương án sản
xuất ........................................................................................................................ 65
4.2.1.3. Tính toán lợi nhuận và tỷ lệ lợi nhuận cho nhà máy khi vận hành chế độ
Max Propylene trong trường hợpphối trộn xăng 92/95 ........................................ 68
4.2.2 Kết quả tối ưu khi phối trộn xăng MG92/95/98 ............................................. 69
4.2.2.2 Phạm vi thay đổi giá trị RHS mà không làm thay đổi phương án sản xuất
4.2.2.3. Tính toán lợi nhuận và tỷ lệ lợi nhuận cho nhà máy khi vận hành chế độ
Max Propylene trường hợp phối trộn xăng 92/95/98 ........................................... 81
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................................................... 83
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................. 88
PHỤ LỤC.................................................................................................................... 89

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Huỳnh Long Sóng) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: