Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên khoa ngoại ngữ đại học thái nguyên


Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ không chỉ là nhiệm vụ mà còn là quyền lợi của mỗi giảng viên đại học. Có thể khẳng định, hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao trình độ khoa học của giảng viên, nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời khẳng định vị thế và uy tín của cơ sở giáo dục với xã hội. Kết quả của các đề tài cấp nhà nước, cấp bộ... đã góp phần giải quyết nhiều vấn đề đặt ra của xã hội. Từ nhiều nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, mối quan hệ giữa cơ sở giáo dục và các đơn vị sản xuất đã được gắn kết, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội to lớn. Nhiều đề tài còn trở thành tiền đề cho quá trình đào tạo sau đại học rất hiệu quả.


NỘI DUNG:

1. Lý do chọn đề tài ............................................................................................. 1
2. Mục đích nghiên cứu ....................................................................................... 2
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu ................................................................. 3
4. Giả thuyết khoa học ......................................................................................... 3
5. Nhiệm vụ nghiên cứu ...................................................................................... 3
6. Phương pháp nghiên cứu ................................................................................. 3
7. Phạm vi nghiên cứu ......................................................................................... 4
8. Kết cấu luận văn .............................................................................................. 5
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU
KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ..................................... 6
1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu .................................................................. 6
1.1.1. Những nghiên cứu nước ngoài .................................................................. 6
1.1.2. Các nghiên cứu ở trong nước .................................................................... 7
1.2. Những khái niệm cơ bản............................................................................... 8
1.2.1. Khoa học .................................................................................................... 9
1.2.2. Nghiên cứu khoa học ................................................................................. 9
1.2.3. Hoạt động nghiên cứu khoa học .............................................................. 10
1.2.4. Quản lý..................................................................................................... 10
1.2.5. Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học ................................................. 11
1.3. Hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Đại học ........................... 13
1.3.1. Bản chất hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên ....................... 13
1.3.2. Mục tiêu hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trường đại học ... 13
1.3.3. Nội dung hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trường đại học ...... 14
1.3.4. Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trường đại học ...... 16
1.4. Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trường đại học ..... 17
1.4.1. Bản chất hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên ....................... 17
1.4.2. Chủ thể quản lý ........................................................................................ 17
1.4.3. Mục tiêu của quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học ở trường Đại học.... 18
1.4.4. Nội dung quản lý hoạt động NCKH của giảng viên................................ 21
1.4.5. Phương pháp quản lý hoạt động NCKH của giảng viên ......................... 30
1.4.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của
giảng viên trường đại học ........................................................................ 32
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 ..................................................................................... 36
Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA
HỌC CỦA GIẢNG VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ... 37
2.1. Giới thiệu về Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên ............................. 37
2.1.1. Sứ mệnh, tầm nhìn ................................................................................... 37
2.1.2. Quy mô, ngành nghề đào tạo ................................................................... 38
2.1.3. Cơ cấu tổ chức, đội ngũ giảng viên và cán bộ nhân viên ........................ 38
2.2. Phân cấp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học ở Khoa Ngoại ngữ ...... 40
2.2.1. Trách nhiệm của Trưởng Khoa................................................................ 40
2.2.2. Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa ...................................................... 40
2.2.3. Trách nhiệm của các đơn vị trong Khoa.................................................. 40
2.3. Những vấn đề chung về nghiên cứu thực trạng .......................................... 43
2.4. Thực trạng hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Khoa Ngoại
ngữ - Đại học Thái Nguyên ..................................................................... 44
2.5. Thực trạng quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Khoa
Ngoại ngữ - ĐHTN .................................................................................. 50
2.5.1. Thực trạng quản lý nguồn nhân lực khoa học ......................................... 50
2.5.2. Thực trạng quản lý sơ sở vật chất phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa
học ........................................................................................................... 52
2.5.3. Thực trạng quản lý nguồn kinh phí đầu tư cho hoạt động nghiên cứu
khoa học................................................................................................... 55
2.5.4. Thực trạng quản lý hệ thống đề tài nghiên cứu khoa học ....................... 57
2.5.5. Thực trạng quản lý thực hiện quy chế nghiên cứu khoa học của giảng viên ... 59
2.6. Đánh giá chung thực trạng quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của
giảng viên Khoa Ngoại ngữ..................................................................... 61
2.6.1. Ưu điểm ................................................................................................... 61
2.6.2. Nhược điểm ............................................................................................. 61
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 ..................................................................................... 63
Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
CỦA GIẢNG VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ............. 64
3.1. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp .............................................................. 64
3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu .......................................................... 64
3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả .......................................................... 64
3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn .......................................................... 65
3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi ............................................................. 65
3.2. Biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Khoa
Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên .......................................................... 65
3.2.1. Biện pháp 1: Xây dựng môi trường nghiên cứu khoa học, khuyến
khích, tạo động lực để giảng viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái
nguyên nghiên cứu khoa học ................................................................... 66
3.2.2. Biện pháp 2: Quản lý tăng cường các nguồn lực cơ sở vật chất, kinh
phí phục vụ nghiên cứu khoa học của giảng viên Khoa Ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên............................................................................... 68
3.2.3. Biện pháp 3: Hoàn thiện quy định về quản lý và các chính sách đối với
hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Khoa Ngoại ngữ - Đại
học Thái Nguyên ..................................................................................... 69
3.2.4. Biện pháp 4: Đổi mới công tác kiểm tra đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên
cứu khoa học của giảng viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên........... 71
3.2.5. Biện pháp 5: Quản lý tăng cường hợp tác quốc tế trong hoạt động NCKH .. 73
3.2.6. Biện pháp 6: Tăng cường quản lý, giám sát chất lượng của các công
trình NCKH ............................................................................................. 76
3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp ................................................................. 78
3.4. Khảo sát sự cần thiết và khả thi của các biện pháp .................................... 78
3.4.1. Khái quát chung về khảo sát .................................................................... 78
3.4.2. Kết quả khảo sát ...................................................................................... 79
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 ..................................................................................... 84
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ............................................................................ 85

Tài liệu này do thành viên có TK Email (vietdung.n5@gmail.com) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: