SÁCH SCAN - Hóa học đại cương - Tập 1. Từ lý thuyết đến ứng dụng (Đào Đình Thức)


Tập 1 được biên soạn nhằm trang bị cho người học các kiến thức cần thiết về mặt lý thuyết trên cơ sở đó để tiếp thu hơn dễ dàng hơn những vấn đề lý thuyết trong giáo trình hóa học khác.

Cuốn sách này gồm 3 chương sau:


Chương 1: Cấu tạo nguyên tử, hệ thống tuần hoàn các nguyên tố
Chương 2: Cấu tạo phân tử và liên kết hóa học
Chương 3: Các hệ ngưng tụ: Liên kết và cấu trúc

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: