Thực hiện pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất từ thực tiễn huyện thanh trì, thành phố hà nội


Sự nghiệp đổi mới của đất nước do Đảng khởi xướng đã trải qua chặng đường gần 30 năm với nhiều thành tựu to lớn. Với mốc đột phá về đổi mới vào năm 1986, trong đó trước hết là đổi mới chính sách đất đai nhằm phát triển kinh tế nông nghiệp đã làm thay đổi nền kinh tế và xã hội. Từ đó đến nay, chính sách và pháp luật về đất đai đã liên tục được sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện theo hướng ngày càng đảm bảo tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức có quyền sử dụng đất.

Các định hướng này đã được thể hiện thông qua Nghị quyết Trung ương 6 khoá XI của Đảng và Nghị quyết của Chính phủ về mảng công tác này. Vì thế, có thể nói chính sách và pháp luật về đất đai đóng vai trò rất quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước ta. Để phục vụ có hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước Hiến pháp sửa đổi năm 2013 và Luật Đất đai 2013 đã có nhiều quy định mới theo hướng: các quyền của người sử dụng đất được mở rộng và được Nhà nước bảo đảm thực hiện. Với quy định mới này đã làm cho người sử dụng đất gắn bó hơn với đất đai, yên tâm đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh để tăng hiệu quả sử dụng đất.

NỘI DUNG:

Chương 1: KHÁI QUÁT QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ CÔNG TÁC CẤP
GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ............................................... 8
1.1. Khái quát chung về quyền sử dụng đất ...................................................... 8
1.1.1. Khái niệm quyền sử dụng đất .................................................................. 8
1.1.2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ...................................................... 10
1.1.3. Đặc điểm và ý nghĩa của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ............... 12
1.2. Sự cần thiết của công tác cấp GCN QSDĐ ............................................... 14
1.2.1. Đối với người sử dụng đất ..................................................................... 14
1.2.2. Đối với Nhà nước .................................................................................. 15
1.2.3. Đối với các đối tượng có liên quan ........................................................ 15
1.3. Nguyên tắc, yêu cầu của công tác cấp GCN QSDĐ ................................. 16
1.4. Nội dung của công tác cấp GCN QSDĐ ................................................... 18
1.4.1. Đối tượng kê khai đăng ký, cấp GCN QSDĐ ........................................ 18
1.4.2. Thẩm quyền thực hiện đăng ký và xét duyệt cấp GCN QSDĐ ............... 20
1.4.3. Những trường hợp được cấp GCN QSDĐ ............................................. 21
1.5. Quy trình, thủ tục cấp GCN QSDĐ .......................................................... 26
1.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác cấp GCN QSDĐ .............................. 30
1.6.1. Yếu tố về Nhân lực................................................................................ 30
1.6.2. Yếu tố về kinh phí ................................................................................. 32
1.6.3. Yếu tố về kỹ thuật ................................................................................. 32
1.6.4. Các khoản thu tài chính ......................................................................... 35
1.6.5. Các quy định của pháp luật và chính sách của Nhà nước ...................... 36
1.6.6. Ý thức chấp hành pháp luật của người sử dụng đất ................................ 38
Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁCCẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH TRÌ, THÀNH
PHỐ HÀ NỘI ...................................................................................................... 40
2.1. Tình hình quản lý, sử dụng đất đai huyện Thanh Trì ............................. 40
2.1.1. Thưc trạng quản lý đất đai ..................................................................... 40
2.1.2. Hiện trạng sử dụng đất .......................................................................... 45
2.1.3. Tình hình biến động đất đai ................................................................... 48
2.1.4. Những khó khăn vướng mắc trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất ..................................................................................................... 48
2.1.5. Nhận xét chung ..................................................................................... 52
2.2. Thực trạng pháp luật về cấp GCNQSDĐ ................................................. 53
2.2.1. Lịch sử của công tác cấp GCNQSDĐ trong quản lý Nhà nước về đất đai
trước khi có luật Đất đai 2013 ......................................................................... 53
2.2.2. Các quy định của pháp luật liên quan đến công tác cấp GCNQSDĐ từ sau
khi Luật Đất đai 2013 được ban hành .............................................................. 57
2.2.3. Một số văn bản pháp lý của UBND huyện Thanh Trì về cấp GCNQSDĐ. 62
2.2.4. Đánh giá thực trạng các văn bản về cấp GCNQSDĐ. ............................ 63
2.2.5. Đánh giá thực trạng các văn bản về cấp GCNQSDĐ. ............................ 65
2.3. Thực trạng công tác cấp GCNQSDĐ trên địa bàn huyện Thanh Trì giai
đoạn 2012-2014 ................................................................................................. 67
2.3.1. Kết quả quá trình đăng ký đất đai .......................................................... 67
2.3.2. Đánh giá chung về công tác cấp GCNQSDĐ trên địa bàn huyện Thanh
Trì ................................................................................................................... 68
Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT
VỀ CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN
ĐỊA BÀN HUYỆN THANH TRÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI ............................... 73
3.1. Phương hướng chung ................................................................................ 73
3.2. Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về công tác cấp GCN QSDĐ trên
địa bàn huyện ................................................................................................... 75
3.2.1. Hoàn thiện các văn bản pháp luật và các chính sách của Nhà nước........ 75
3.2.2. Hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ......................................... 76
3.2.3. Hoàn thiện công tác lập hồ sơ địa chính ................................................ 78
3.2.4. Hoàn thiện công cụ tài chính ................................................................. 79
3.2.5. Giải pháp về lực lượng cán bộ ............................................................... 80
3.2.6. Tăng cường công tác thanh kiểm tra ...................................................... 81
3.2.7. Tuyên truyền và nâng cao nhận thức của người dân về pháp luật đất đai82
KẾT LUẬN .......................................................................................................... 83

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Nguyễn Huyền) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: