TIỂU LUẬN - Khử trùng nước thải


Khử trùng là quá trình ứng dụng một hoặc nhiều phương pháp bao gồm: hóa học, lý học… nhằm mục đích tiêu diệt, loại bỏ các loài vi khuẩn, vi trùng gây bệnh có trong nước trước khi sử dụng (nước cấp) hoặc thải ra nguồn tiếp nhận (nước thải).


NỘI DUNG:

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ................................................................................................ 1
1.1. Khái niệm .................................................................................................................. 1
1.2. Tầm quan trọng của quá trình khử trùng trong xử lý nước thải ................................ 1
1.3. Lịch sử hình thành và phát triển ................................................................................ 2
CHƯƠNG 2. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG ............................................................................ 3
2.1. Vị trí ........................................................................................................................... 3
2.2. Chức năng .................................................................................................................. 3
CHƯƠNG 3. CÁC PHƯƠNG PHÁP KHỬ TRÙNG .......................................................... 3
3.1. Phương pháp vật lý .................................................................................................... 3
3.1.1. Phương pháp sử dụng tia cực tím ...................................................................... 3
3.1.1.1. Sơ lược về tia cực tím .................................................................................. 3
3.1.1.2. Cơ chế tiêu diệt vi sinh vật .......................................................................... 5
3.1.1.4. Yếu tố ảnh hưởng tới khả năng khử trùng nước bằng tia UV ..................... 7
3.1.1.5. Ưu nhược điểm của tia cực tím ................................................................... 9
3.1.2. Phương pháp nhiệt ............................................................................................ 10
3.2. Phương pháp hóa học .............................................................................................. 11
3.2.1. Khử trùng bằng Clo và các hợp chất của Clo. ................................................. 11
3.2.1.1. Giới thiệu ................................................................................................... 11
3.2.1.2. Cơ chế khử trùng ....................................................................................... 12
3.2.1.3. Khử trùng bằng Clo lỏng ........................................................................... 13
3.2.1.4. Khử trùng bằng Clorua vôi ....................................................................... 16
3.2.1.5. Khử trùng bằng nước Javen. ..................................................................... 17
3.2.1.6. Một số hợp chất khác của Clo dùng để khử trùng .................................... 18
3.2.2. Khử trùng bằng Ozone. .................................................................................... 21
3.2.2.1. Đặc tính ..................................................................................................... 21
3.2.2.2. Cơ chế khử trùng ....................................................................................... 21
3.2.2.3. Cách tạo ra ozone ...................................................................................... 22

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: