Tìm hiểu hệ thống mạng di động 3G umts


Ngày này thông tin di động là ngành công nghiệp viễn thông phát triển nhanh nhất với con số thuê bao đã đạt đến 3,6 tỷ tính đến cuối năm 2008. Khởi nguồn từ dịch vụ thoại đắt tiền cho một số ít ngƣời đi xe, đến nay với sự ứng dụng ngày càng rộng rãi các thiết bị thông tin di động thế hệ ba, thông tin di động có thể cung cấp nhiều hình loại dịch vụ đòi hỏi tốc độ số liệu cao cho ngƣời sử dụng kể cả các chức năng camera, MP3 và PDA. Với các dịch vụ đòi hỏi tốc độ cao ngày các trở nên phổ biến này, nhu cầu 3G cũng nhƣ phát triển nó lên 4G ngày càng trở nên cấp thiết.NỘI DUNG:

CHƢƠNG 1 : TỔNG QUAN MẠNG 3G WCDMA UMTS 8
1.1 GIỚI THIỆU CHUNG 8
1.2 LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN THÔNG TIN DI ĐỘNG LÊN 4G 8
1.3 KIẾN TRÚC CHUNG CỦA MỘT HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG
3G 10
1.4 CHUYỂN MẠCH KÊNH(CS),CHUYỂN MẠCH GÓI(PS),DỊCH VỤ
CHUYỂN MẠCH KÊNH VÀ DỊCH VỤ CHUYỂN MẠCH GÓI 11
1.5 CÁC LOẠI LƢU LƢỢNG VÀ DỊCH VỤ ĐƢỢC 3G WCDMA
UMTS HỖ TRỢ 14
1.6 KIẾN TRÚC 3G WCDMA UMTS R3 16
1.7 KIẾN TRÚC 3G WCDMA UMTS R4 23
1.8 KIẾN TRÚC 3G WCDMA UMTS R5 và R6 25
1.9 CHIẾN LƢỢC DỊCH CHUYỂN TỪ GSM SANG UMTS 30
1.10 CẤU HÌNH ĐỊA LÝ CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 3G 33
1.11 TỔNG KẾT 37

CHƢƠNG 2: NGHỆ ĐA TRUY NHẬP CỦA WCDMA 38
2.1 GIỚI THIỆU CHUNG 38
2.2 TRẢI PHỔ VÀ ĐA TRUY NHẬP PHÂN CHIA THEO MÃ 38
2.3 ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT 43
2.4 CHUYỂN GIAO TRONG HỆ THỐNG CDMA 44
2.5 MÁY THU PHÂN TẬP ĐA ĐƢỜNG HAY MÁY THU RAKE 46
2.6 CÁC MÃ TRẢI PHỔ SỬ DỤNG TRONG WCDMA 48
2.7 TRẢI PHỔ VÀ ĐIỀU CHẾ ĐƢỜNG LÊN 50
2.8 TỔNG KẾT 52
THUẬT NGỮ VÀ VIẾT TẮT 53
TÀI LIỆU THAM KHẢO 57

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: