Áp dụng tính toán song song vào giải quyết bài toán tìm đi ngắn nhất xuất phát từ một đỉnh sử dụng giải thuật Dijkstra


I - Tổng quan về mô hình lập trình song song OpenMP
1 - Giới thiệu về mô hình OpenMP
a - OpenMP là gì?

Theo Wikipedia:

OpenMP - Open Multi-Processing là một giao diện lập trình ứng dụng API (Application programming interface) hỗ trợ đa nền tảng dựa trên cấu trúc chia sẻ bộ nhớ chung, đa ngôn ngữ lập trình C, C++, Fortran và hầu hết các bộ kiến trúc vi xử lý và hệ điều hành Linux, Unix, Mac OS X, nền tảng Microsoft Windows.


Nó bao gồm :

• Các chỉ thị biên dịch (Compiler directives)
• Các thư viện Runtime (Library rountines)
• Các biến môi trường (Environment variables)

NỘI DUNG:

I- Tổng  quan về mô hình lập trình song song OpenMP
1- Giới thiệu về mô hình OpenMP
2- Mô hình lập trình song song OpenMP
3- Một số chỉ thị trong OpenMP
4- Một số mệnh đề thường gặp trong OpenMP
5- Thư viện và các biến môi trường
II- Bài toán tìm đường đi ngắn nhất
1- Các khái niệm mở đầu
2- Bài toán đường đi ngắn nhất xuất phát từ một đỉnh
III- Giải thuật Dijkstra
1- Thuật toán Dijkstra
2- Tính đúng đắn của thuật toán Dijkstra
3- Độ phức tạp của thuật toán Dijkstra

IV- Kết quả thực nghiệm
1- Cài đặt bằng lập trình tuần tự
2- Cài đặt bằng lập trình song song
3- Kết luận.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: